Läkemedelsanvändning

Förskrivningen av läkemedel till personer som över 75 år och äldre har ökat under de senaste 30 åren. De använder idag i genomsnitt cirka fem olika läkemedel och drygt en av tio använder tio eller fler. Det är viktigt att rätt läkemedel används i rätt dos och att behandlingen följs upp och omprövas regelbundet.

Förskrivningen av läkemedel till personer som är 75 år och äldre har ökat med ungefär 60 procent de senaste 30 åren. I de särskilda boendeformerna har de äldre i genomsnitt 8-10 olika läkemedel. I ordinärt boende är användningen lika omfattande bland äldre med multisjuklighet.

Att läkemedelsanvändningen är så stor bland äldre personer beror i första hand på att många äldre har flera sjukdomar och besvär, och att det idag finns många olika typer av läkemedel att använda för att behandla dem. Det finns dock även andra orsaker som kan bidra, bland annat:

  • oregelbunden kontakt med – ofta flera olika – läkare
  • avsaknad av gemensam läkemedelslista för olika vårdgivare
  • bristande dokumentation och informationsöverföring av läkemedelsordinationer
  • brist på rutiner för uppföljning och omprövning av läkemedelsbehandlingen

En omfattande läkemedelsanvändning ökar risken för läkemedelsproblem såsom biverkningar och att läkemedlen påverkar varandra. Det är viktigt att rätt läkemedel används och att behandlingen följs upp och omprövas regelbundet.

Läkemedelsupplysningen – en upplysningstjänst för allmänheten

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om mediciner – hur de fungerar, hur du ska ta dem och förvara dem. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Telefonnummer: 0771-46 70 10
Läkemedelsupplysningen hos Läkemedelsverket

Verktygslåda för dig som ska införa Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan innebär både tekniska, juridiska och verksamhetsmässiga förändringar. I E-hälsomyndighetens verktygslåda finns informationsmaterial och länkar för dig som ska införa Nationella läkemedelslistan i vård- eller apoteksverksamhet.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:
Källor:
Äldre och läkemedel. FASS.
Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. Socialstyrelsen.