Grunder för god läkemedelsbehandling

Det är viktigt att undvika onödig läkemedelsbehandling, att väga risken för biverkningar mot den förväntade effekten av läkemedel och att utvärdera effekten av nyinsatt medicinering. När ett nytt läkemedel behöver ordineras är det också viktigt att ställa sig frågan om något annat kan tas bort.

Grunderna för god läkemedelsbehandling innebär att onödig läkemedelsbehandling bör undvikas. Man bör tänka på att vissa tillstånd, exempelvis sömnbesvär eller förstoppning, kan behandlas med annat än läkemedel. För att undvika en alltför omfattande läkemedelsanvändning bör man när ett nytt läkemedel behöver ordineras, ställa sig frågan om något annat kan tas bort.

Beakta den äldre personens livskvalitet och väg risken för biverkningar mot den förväntade effekten av behandlingen. Det finns ökad risk för biverkningar hos äldre personer. Därför bör man överväga om symtom kan vara biverkningar av ett läkemedel, bland annat för att undvika att ordinera ytterligare läkemedel för att behandla symtom som egentligen beror på en läkemedelsbiverkning.

Det kan vara bra att överväga i vilken mån läkemedelsbehandlingen kan bli framgångsrik, det vill säga patientens förmåga till följsamhet till en ordination och att förstå information om behandlingen, samt behov av hjälp med dosering och intag.

Ett sätt att uppnå god läkemedelsbehandling är att starta med låg dos och sedan försiktigt höja dosen. Det kan också vara en fördel att dokumentera läkemedelsbehandlingens mål, längd och tidpunkt för uppföljning. Effekten av nyinsatt medicinering bör utvärderas. För många typer av läkemedel är det viktigt att mäta njurfunktionen, både när behandlingen påbörjas och regelbundet under behandlingen, för att undvika överdosering och biverkningar.

Informationen om aktuell läkemedelsordination till patienten bör vara skriftlig och tydligt läsbar. Den bör ges vid varje läkarbesök eller utskrivning från sjukhus, utöver muntlig information. Informationen kan behöva följas upp, för att se till att patienten har förstått den och tar läkemedlen enligt ordinationerna.

Läkemedelsupplysningen – en upplysningstjänst för allmänheten

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om mediciner – hur de fungerar, hur du ska ta dem och förvara dem. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Telefonnummer: 0771-46 70 10
Läkemedelsupplysningen hos Läkemedelsverket

Verktygslåda för dig som ska införa Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan innebär både tekniska, juridiska och verksamhetsmässiga förändringar. I E-hälsomyndighetens verktygslåda finns informationsmaterial och länkar för dig som ska införa Nationella läkemedelslistan i vård- eller apoteksverksamhet.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Läkemedelsboken, Läkemedelsverket, 2018/2019.