Om svårläkta sår

Svårläkta sår kan vara bensår, trycksår, maligna tumörsår och fotsår. Risken att få ett svårläkande sår ökar med åldern. I vården och omsorgen om äldre personer är det vanligt att behandla sår.

Behandling av sår

Behandlingen av sår syftar till att möjliggöra läkning, förhindra sårinfektion, minska lidande och underlätta det dagliga livet. Delmål för behandlingen kan vara att minska sårsektion, smärta och luktproblematik. Den förväntade tiden för läkning varierar beroende på patientens ålder, allmäntillstånd, näringstillstånd, rökning, rörlighet och sjukdomar som diabetes.

Sårbehandling på Vårdhandboken

Vårdhandboken är en tjänst från Sveriges regioner och kommuner med kliniskt anpassad information. På Vårdhandboken hittar du information om olika typer av svårläkta sår, bedömning av sår, att rengöra, lägga om och behandla sår.

Sårbehandling på Vårdhandbokens webbplats

​Svårläkta sår hos äldre – prevention och behandling

Rapporten Svårläkta sår hos äldre – prevention och behandling grundar sig på vetenskapliga artiklar om prevention av bensår och fotsår samt behandling av trycksår, bensår och fotsår hos äldre personer.

Svårläkta sår hos äldre – prevention och behandling på SBU:s webbplats

Trycksår – Framgångsfaktorer för att förebygga

Studien Trycksår – Framgångsfaktorer för att förebygga beskriver sju framgångsfaktorer för att minska andelen trycksår.

Trycksårskort - Ett kort för fickan

Trycksårskort - ett kort för fickan kan vara ett stöd för att bedöma trycksår. Utöver de tidigare trycksårskategorierna 1-4 finns nu två ytterligare kategorier som kallas ”Icke klassificerbart trycksår” och ”Misstänkt djup hudskada”. Från och med våren 2019 utökas punktprevalensmätningen för trycksår med dessa två kategorier.

Webbutbildning Sårsmart

Sårsmart är en webbutbildning med fokus på sårdiagnostik. Utbildningen täcker sju typer av svårläkta sår med teorifördjupning, fallbeskrivning, diagnos och behandlingsval.

Webbutbildning ​Att förebygga trycksår, undernäring och fall

Region Skåne erbjuder en webbutbildning som syftar till att öka kunskapen kring tre riskområden – trycksår, undernäring och fall. Målet är att ingen patient ska skadas under vårdtiden.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter