Systematiskt förbättringsarbete

Bemötande är viktigt för att patienten ska känna tillit till vården. En bra grund för att arbeta med bemötandefrågor är att ta stöd av ett ledningssystem. Socialstyrelsens film med intervjuer ger olika perspektiv på hur man kan arbeta med bemötande.

Hur patienten bemöts i hälso- och sjukvården har stor betydelse för vårdkvaliteten och kan stärka patientens förutsättningar att komma tillbaka till ett meningsfullt liv. Bemötande innefattar allt som sker i kontakterna mellan patient och vårdpersonal Betydelsen av ett gott bemötande är även stor för personalen sinsemellan.

Hur kan man arbeta med bemötande?

Ett ledningssystem är en bra grund för att arbeta med bemötandefrågor. I sig kan ett ledningssystem för kvalitet inte garantera att patienten känner sig trygg, respekterad och att den får rätt vård för sina symtom. Det är ledningen och personalens följsamhet till rutinerna, och deras vilja att värna och respektera patienten som skapar förutsättningarna.

Ledningen har en nyckelroll i arbetet med att utveckla och förbättra verksamheten. En av de viktigaste uppgifterna för ledningen är att skapa engagemang och motivera medarbetarna.

Förbättring och utveckling

Med stöd av ett ledningssystem, kan man systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Att inkludera bemötandet och de icke-diskriminerande arbetssätten i ledningssystemet främjar bland annat tillgänglighet, delaktighet och patientsäkerhet.

Delaktighet

Att systematiskt ta in synpunkter är ett sätt att stärka patientens ställning, men också en påminnelse om att hälso- och sjukvården är till för patienten.

Att se människan bakom sjukdomen eller diagnosen, att lyssna och att samtala ökar förutsättningarna för att vårdpersonal och patient ska förstå̊ varandra. Det ökar patientens delaktighet. När patienten är delaktig och delar med sig viktig kunskap om sina erfarenheter och upplevelser kan vården lättare möta individuella behov.

Personcentrering handlar om förhållningssättet man har i ett möte. Hur vårdpersonalen möter patienten som expert på sig själv kan skapa ett partnerskap med patienten där båda är likvärdiga. En sådan överenskommelse kan exempelvis leda till en hälsoplan eller en vårdplan.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter