Om patientsäkerhet

Patientsäkerhet innebär att patienter ska skyddas mot vårdskador. Ofta är det brister i organisationen som är orsaken till att en individ skadas. Det kan till exempel vara brister i rutiner, teknik, kommunikation och information.

Hög patientsäkerhet är ett grundläggande krav och en kvalitetsfråga. En patient som har kontakt med personal inom vården och omsorgen ska känna sig trygg och säker. En anställd ska kunna utföra sitt arbete med rätt förutsättningar och metoder så att en säker vård och omsorg kan ges.

Patientsäkerhet innebär att patienter ska skyddas mot vårdskada. En vårdskada är när en enskild patient skadas fysiskt eller psykiskt inom hälso- och sjukvården.

​Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet

För att stärka patientsäkerhetsarbetet har Socialstyrelsen tagit fram en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet.

Handlingsplanen lyfter fram ett antal grundläggande förutsättningar för en säker vård och fem prioriterade fokusområden med ett 30-tal nationella åtgärder. Planen gäller 2020–2024 och kommer att följas upp årligen.

Handlingsplanen hos Socialstyrelsen

Lagar som relaterar till patientsäkerhet

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) hos Sveriges riksdag

Tandvårdslag (1985:125) hos Sveriges riksdag

Socialtjänstlag (2001:453), SoL, hos Sveriges riksdag

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, hos Sveriges riksdag

Patientsäkerhetslag (2010:659) hos Sveriges riksdag

Anmäl vårdskada – lex Maria

Anmäl händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

E-tjänst lex Maria hos IVO

Webbutbildning – Basala hygienrutiner i vård och omsorg

Utbildningen är speciellt anpassad till arbete inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen. Utbildningen är utformad för att kunna användas i det dagliga arbetet såväl under pandemin som efter.

Samlat stöd för patientsäkerhet

Myndighetsgemensam webbplats om patientsäkerhet som beskriver hur du som arbetar i hälso- och sjukvården kan förebygga vårdskador. Webbplatsen är ett samarbete mellan 12 myndigheter och organisationer.

​Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?

Webbplatsen Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården? ger svar på vanliga frågor om vilka arbetsuppgifter som är särskilt reglerade enligt lag och vilka uppgifter vårdgivaren själv kan fördela efter personalens kompetens. Webbplatsen är framtagen av Socialstyrelsen.

""

Lyssna på podd om en smartare fördelning av vårdens arbetsuppgifter

Hur kan en smartare arbetsfördelning skapa en effektivare vård? Vilka uppgiftsväxlingar är lämpliga, när säger lagen stopp och när utgörs hindren av vanor och traditioner? Avsnitt #17 av Socialstyrelsens podd På djupet.

""

Lyssna på podd om säkerhetskulturens betydelse

Varje år drabbas runt 100 000 människor av vårdskador. Hur påverkas patientsäkerheten av den säkerhetskultur som råder i hälso- och sjukvården – och vilken betydelse har ledarskapet? Avsnitt #16 av Socialstyrelsens podd På djupet.

""

Lyssna på podd om patientsäkerhet – När en patient drabbas

Kan tilliten till vården återskapas när en patient drabbas av en vårdskada? Avsnitt #8 av Socialstyrelsens podd På djupet.

""

Lyssna på podd om vårdskador och patientsäkerhet

Hur säker är vården och hur kan antalet patienter som drabbas av vårdskador varje år minska? På djupet är en podd från Socialstyrelsen. Avsnitt #3 av Socialstyrelsens podd På djupet.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Säkrare vård och omsorg – handbok i grundläggande patientsäkerhetsarbete. Sveriges Kommuner och Landsting.
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete – handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsen.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter