Om patientsäkerhet

Patientsäkerhet definieras som ”skydd mot vårdskada” i patientsäkerhetslagen. Patientsäkerhet handlar alltså om att patienter inte ska skadas i samband med hälso- och sjukvårdande åtgärder. Patienter ska heller inte skadas på grund av att vården inte genomför de åtgärder som är motiverade med hänsyn till patientens tillstånd. Det gäller oavsett om hälso- och sjukvården bedrivs i hemmet, på vårdcentral eller på sjukhus.

Förutsättningarna för vård och behandling samt riskerna för vårdskador ser olika ut, beroende på var hälso- och sjukvården utförs. Men den rättsliga regleringen kring patientsäkerhet är densamma, oavsett var vården bedrivs.

Med adekvat kunskap om patientsäkerhet hos alla som arbetar i hälso- och sjukvården är det enklare att ställa medvetna krav på och bidra till en säker vård.

Webbplatsen Samlat stöd för patientsäkerhet

Webbplatsen Samlat stöd för patientsäkerhet riktar sig till dig som är medarbetare eller chef i hälso- och sjukvården, oavsett inom vilken del av vården du arbetar. Syftet med webbplatsen är att stödja dig som medarbetare eller chef i vården i att arbeta förebyggande och minska risken för vårdskador.

Webbplatsen innehåller information om patientsäkerhet och länkar till bland annat handböcker, vägledningar, utbildningar, rapporter och podcasts.

På webbplatsen kan du bland annat läsa om

  • vad patientsäkerhet är
  • säkerhetskulturens betydelse för patientsäkerheten
  • patientens delaktighet i patientsäkerhetsarbetet
  • vad som ingår i ett förebyggande arbete
  • risker och vårdskador
  • vad som gäller om en patient drabbas av en vårdskada
  • centrala lagar och föreskrifter inom patientsäkerhetsområdet
  • den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet
  • roller och ansvar inom området.

Webbplatsen Samlat stöd för patientsäkerhet

Webbutbildningar hos Socialstyrelsen

Webbutbildning – Säker vård – nationell utbildning i patientsäkerhet

Utbildningen riktar sig till dig som vill veta mer om patientsäkerhet. Den bygger på samlad och aktuell kunskap om patientsäkerhet och ger en bred förståelse för patientsäkerhetsområdet. Den avslutas med ett kunskapstest och möjlighet att skriva ut kursbevis.

Säker vård – nationell utbildning i patientsäkerhet på Socialstyrelsens utbildningsportal

Om utbildningen Säker vård – nationell utbildning i patientsäkerhet på webbplatsen Samlat stöd för patientsäkerhet

Webbutbildning – Basala hygienrutiner i vård och omsorg

Utbildningen är speciellt anpassad till arbete inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen. Utbildningen är utformad för att kunna användas i det dagliga arbetet såväl under pandemin som efter.

Basala hygienrutiner i vård och omsorg på Socialstyrelsens utbildningsportal

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad: