Om välfärdsteknik

Välfärdsteknik är digital teknik som gör att en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning kan behålla eller öka sin trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet.

Välfärdsteknik är ett begrepp som delvis överlappar begreppet hjälpmedel för det dagliga livet. Välfärdsteknik kan användas av personen själv, av närstående eller personal. Det kan ges som bistånd, förskrivas som hjälpmedel för det dagliga livet eller köpas på konsumentmarknaden. Några exempel på välfärdsteknik är digitala trygghetslarm, nattillsyn via kamera, gps-larm, olika former av sensorer och medicinpåminnare.

Svårt dra gräns mellan välfärdsteknik och hjälpmedel

Eftersom produkter som räknas som välfärdsteknik också kan förskrivas som hjälpmedel kan det vara svårt att dra en skarp gräns mellan de båda.

Skillnaden kan vara att välfärdsteknik alltid är digital teknik medan hjälpmedel kan innehålla digital teknik men inte behöver göra det. En manuell rullstol är ett exempel på det senare. En applikation i en smart telefon kan vara både hjälpmedel och välfärdsteknik.

Välfärdsteknik är vanligt att man får eller får låna via biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), LSS. Hjälpmedel förskrivs enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL.

Bästa lösningen behöver hittas

Innan biståndshandläggaren eller förskrivaren fattar beslut om insatser i form av välfärdsteknik eller hjälpmedel gör hen en utredning om den enskildes behov och önskemål. Hen gör sedan en prövning om vilka insatser som bäst svarar mot personens behov och önskemål. Ibland är det tekniska lösningar och ibland är det andra insatser som hen bedömer är mest lämpade. Ofta är det en kombination av teknik och personella insatser.

Tryggare med tekniken

Forskning på området visar att personer som har svårt med rumsorientering kan känna sig säkrare och tryggare på en promenad med ett gps-larm som har en spårningsenhet. Den gör det möjligt för närstående eller personal att se var personen befinner sig geografiskt. Ett sådant larm kan göra att rädslan för att gå vilse blir hanterlig.

Forskning visar också att kameratillsyn på natten kan göra att den som får tillsyn blir mindre störd, känner sig mindre orolig och får bättre sömn än om någon kommer på besök hemma.

Välfärdsteknik en del av lösningen på framtida utmaningar

Socialstyrelsens årliga mätningar visar att kommunerna inför alltmer välfärdsteknik och e-tjänster i socialtjänsten och i den kommunala hälso- och sjukvården. Tekniken blir en alltmer integrerad del i arbetet. Många ser de digitala arbetssätten som en väg att lösa ekvationen med ett ökande antal äldre personer som behöver stöd och hjälp och de ökande svårigheterna att rekrytera personal till vården och omsorgen.

Etiska frågor har väckts

Införandet av välfärdsteknik i omsorgen och kommunal hälso- och sjukvård har bland annat väckt frågor om etiska aspekter på de nya hjälpmedlen. Samma frågor kan i och för sig ställas om insatser som ges utan teknikinslag, men frågorna har dykt upp i flera kommuner i samband med införandet av teknik i omsorgen. Frågeställningarna har bland annat varit:

  • Kommer tekniken att leda till ökad ensamhet?
  • Är det acceptabelt att få minskad integritet för ökad trygghet?
  • Är en webbkamera integritetskränkande?
  • Vilka risker finns med att använda teknik?

Välfärdsteknik - Forskningsartiklar kring välfärdsteknik och en summering av de etiska aspekterna, hos Socialstyrelsen

""

Podd om välfärdsteknik och personer med nedsatt beslutsförmåga

Vad är välfärdsteknik och hur kan det användas i vården och omsorgen för personer med nedsatt beslutsförmåga? Lyssna på Socialstyrelsens podd På djupet.

""

Podd om den digitala socialarbetaren

Hur kan ny teknik effektivisera socialtjänstens arbete utan att det viktiga personliga mötet rationaliseras bort? Vilka e-tjänster medför ökad tillgängligheten för brukaren? Lyssna på Socialstyrelsens podd På djupet.

Kompetenscenter för välfärdsteknik

SKR:s kompetenscenter för välfärdsteknik ger råd, stöd samt vägledning till kommuner och har en helpdesk som du når via webben.

Vård och omsorg på distans

Nordens Välfärdscenter presenterar 24 betydelsefulla digitala lösningar inom vård och omsorg i norden. Lösningarna är implementerade på många ställen, fungerar och gör stor skillnad för många människor.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:
Källor:
Material från Socialstyrelsen.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter