Insatser och stöd enligt LSS

För att kommunen ska kunna fatta beslut om, utforma och erbjuda lämpliga insatser måste socialtjänsten utreda den enskildes behov av stöd och hjälp. Den enskilde bör få möjlighet att vara delaktig genom hela processen och i hur insatserna utformas.