Ekonomiskt perspektiv på fallpreventivt arbete

Fallolyckor orsakar samhället stora kostnader och enskilda individer stort lidande. Genom att arbeta för att förebygga fallolyckor bland äldre personer kan kommuner och regioner undvika stora kostnader.

Socialstyrelsen uppskattar de totala kostnaderna för fallolyckor år 2020 till 11,6 miljarder kronor. Där ingår bland annat kostnader för slutenvård, öppenvård, rehabilitering, transport, omsorg (hemtjänst och särskilt boende) samt läkemedel och hjälpmedel. Dessutom ingår informell vård som utförs av anhöriga.

  • De kommunala kostnaderna utgjorde störst andel, 56 procent.
  • Regionernas kostnader utgjorde 41 procent.
  • Kostnaden för informell vård som utförs av anhöriga utgjorde 3 procent.

När man lägger till indirekta kostnader för förlorad livskvalitet och förtida död, uppgår de totala kostnaderna för fallolyckor år 2020 till 16,8 miljarder kronor. Detta är troligtvis en underskattning bland annat eftersom kostnaderna endast avser fallolyckor som krävt specialistvård och de som avlidit.

Mot bakgrund av detta finns det stor anledning att arbeta för att minska mängden fallolyckor för äldre personer, både på regional och kommunal nivå. På så sätt kan regionala och kommunala vård- och omsorgskostnader relaterade till fallolyckor minska, samtidigt som äldre personer sannolikt kan klara sig på egen hand en längre tid i livet, utan bestående kommunala insatser.

Fallpreventiva åtgärder

Risken att falla ökar med stigande ålder. Många fall och fallskador skulle kunna förebyggas med fysisk träning. En kombination av flera olika former av fysisk träning är den åtgärd som tydligast visar en minskad risk för fall och fallrelaterade skador hos personer i ordinärt boende.

Andra faktorer som kan minska risken att äldre personer faller är näringsrik mat, en säker miljö och läkemedelsgenomgångar.

Fallförebyggande insatser

Fallpreventiva åtgärder är kostnadseffektiva

Socialstyrelsen har i en rapport analyserat kostnadseffektiviteten för ett urval av fallpreventiva åtgärder.

För äldre personer i ordinärt boende har följande tre olika åtgärder analyserats:

  • Fysisk träning (instruerad av legitimerad personal, till exempel fysioterapeut)
  • Omgivningsanpassning, inklusive förskrivning av hjälpmedel (utförd av legitimerad arbetsterapeut)
  • Broddar på vinterväglag.

Socialstyrelsens analys visar att fallpreventiva åtgärder för äldre personer i ordinärt boende kan vara kostnadsbesparande att införa, jämfört med att ingen åtgärd görs. Detta på fem års sikt ur ett kombinerat regionalt och kommunalt perspektiv. De kostnadsbesparingar som uppnås genom minskade fallolyckor överväger de kostnader som tillkommer för att införa åtgärderna.

Resultaten tyder på att det kan vara ekonomiskt lönsamt att arbeta för att förebygga fall bland äldre personer i ordinärt boende. Men resultaten för broddar bör tolkas med försiktighet eftersom det vetenskapliga underlaget är svagt. Broddar kan dessutom bara förebygga de fall som sker på vinterväglag och dessa är bara en liten del av alla fall som inträffar. Notera att evidensen för omgivningsanpassning gäller för personer med hög risk att falla.

Äldre personer i särskilt boende

Få vetenskapliga studier har gjorts om fallprevention för äldre personer i särskilt boende. Det kan bland annat bero på att personer som bor på särskilt boende ofta har individuella och komplexa behov, vilket kan göra det svårt att dra generella slutsatser om åtgärdernas effekt på fallrisk.

Socialstyrelsen har analyserat kostnadseffektiviteten av multifaktoriella åtgärder för personer i särskilt boende som kombinerar fysisk träning, omgivningsanpassning och förskrivning av hjälpmedel.  

Dessa åtgärder har en mycket hög kostnad i relation till vunna hälsoeffekter främst eftersom de består av flera samtidiga åtgärder. Dessutom har äldre personer i särskilt boende en kortare förväntad livslängd än äldre personer generellt. Det innebär att tiden för att räkna hem hälsoeffekterna av färre fallolyckor till följd av fallpreventiva åtgärder är relativt kort. Just för denna grupp bör resultaten tolkas med försiktighet eftersom det är en grupp med varierade och komplexa behov.

Viktigt att fortsätta arbetet med fallprevention

Socialstyrelsen bedömer att även om vissa åtgärder har en hög kostnad i relation till vunna hälsoeffekter, bör det fallpreventiva arbetet i kommuner och regioner fortsätta, och förstärkas ytterligare. Ett aktivt förhållningssätt till fallprevention i kommuner och regioner kan bidra till färre fallskador och ökad livskvalitet för enskilda personer, och i flera fall även till kostnadsbesparingar.

Följ upp antalet fallolyckor i din kommun eller region

I Socialstyrelsens statistikdatabas kan du söka fram statistik för din region eller kommun.

Socialstyrelsens statistikdatabas

Vill du läsa mer om hur du kan använda statistik och datakällor i ditt arbete, se undersidan inom detta tema.

Statistik och datakällor, sida inom detta tema

Se webbinarier om fallpreventivt arbete

Socialstyrelsen har haft två webbinarier om ett fallpreventivt arbete som bland annat handlar om hälsoekonomi. I ett av dem kan du ta del av exempel från Falu kommun. Där har man genom strukturerade uppföljningar kunnat tydliggöra hälsoekonomiska vinster för ledning och politik. Det har lett till en fortsatt satsning på det uppsökande och fallförebyggande arbetet.

Webbinarier om ett fallpreventivt arbetssätt, sida inom detta tema

Texten baseras på rapporten Fallprevention – en kostnadseffektiv åtgärd? – Hälsoekonomiska beräkningar av fallpreventiva åtgärder för äldre – Socialstyrelsen

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Källor:

Fallprevention – en kostnadseffektiv åtgärd? – Hälsoekonomiska beräkningar av fallpreventiva åtgärder för äldre, Socialstyrelsen, 2022

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.