Om hemtjänst och hemsjukvård

Hemtjänst är bistånd i form av service och personlig omvårdnad i hemmet. Hemtjänst kan också innehålla dagliga sysslor som städning, inköp och matlagning. Parallellt med hemtjänst kan en person få hemsjukvård.

Hemtjänst är bistånd i form av service och personlig omvårdnad i den enskildes bostad eller motsvarande.

Hemtjänsten består till exempel av hjälp med personlig omvårdnad och dagliga sysslor som städning, inköp, matlagning eller att leverera färdiglagad mat. Beroende på den äldre personens behov kan hjälpen innefatta personlig omvårdnad, till exempel hjälp med hygien, stöd vid förflyttning, och annan omsorg.

Den person som behöver insatser från hemtjänsten kan ansöka om detta hos den egna kommunen. En handläggare utreder personens behov av hemtjänst och fattar ett biståndsbeslut om vilken hjälp den sökande har rätt till.

Socialtjänstlagen anger att äldre personer så långt det är möjligt ska kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet ska ges.

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Alla som har insatser från hemtjänsten ska erbjudas en fast omsorgskontakt, om det inte anses vara uppenbart obehövligt. Den fasta omsorgskontakten ska tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassning och samordning. Bestämmelsen om fast omsorgskontakt i hemtjänsten finns inskriven i socialtjänstlagen, SoL.

Stöd för utvärdering i kommuner och verksamheter – Med exemplet arbetsdifferentiering i äldreomsorgen

Utvärderingsstödet är tänkt att stödja arbetet med utvärderingar i kommuner och verksamheter. I första hand är det ett stöd för att utvärdera så kallad arbetsdifferentiering i äldreomsorgen. Alla exempel handlar om arbetsdifferentiering, men de metoder som beskrivs i materialet kan även användas i andra typer av utvärderingar då en stor del av innehållet är generellt och kan överföras till andra områden. Stödet riktar sig till alla som är involverade i att planera, genomföra eller beställa utvärderingar i äldreomsorgen, exempelvis utvecklingsledare, strateger, chefer och beslutsfattare.

Stöd för utvärdering i kommuner och verksamheter – Socialstyrelsen

Hemsjukvård

Parallellt med hemtjänst kan en äldre person ha behov av hemsjukvård. Hemsjukvård kan ges i ordinarie bostad eller i särskilt boende som till exempel äldreboende eller demensboende. Hemsjukvården kan innehålla medicinska insatser, rehabilitering och omvårdnad. Hemsjukvård kan omfatta alltifrån enkla avgränsade vårdåtgärder med flera dagars mellanrum till sjukvård med många besök och åtgärder per dygn för svårt sjuka patienter.

Ett teambaserat arbetssätt – webbutbildning hos Socialstyrelsen

Ett teambaserat arbetssätt ska bidra till att äldre personer med sammansatta behov i större utsträckning får sina insatser individanpassade, personcentrerade och samordnade. Det teambaserade arbetssättet ska främja kvalitet i utförandet och kan leda till förståelse och respekt för den enskildes behov, livssituation, förutsättningar och egna vilja. Ett multiprofessionellt och teambaserat arbetssätt kan bidra till kontinuitet i vården och omsorgen och underlätta bedömningar som kräver flera perspektiv eller kompetenser.

Språkförmåga i äldreomsorgen – underlag för bedömning och utveckling – Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har tagit fram ett stöd för att underlätta för verksamheter inom äldreomsorgen att bedöma om personalen har tillräcklig språkförmåga för de aktuella arbetsuppgifterna. Med stödet som underlag kan verksamheterna bedöma arbetstagarens språkförmåga genom att ringa in språknivå eller få syn på kunskapsluckor. Stödet kan också användas som underlag för att ta fram språkutvecklande insatser och åtgärder i syfte att höja språkförmågan. Stödet tydliggör Socialstyrelsens bedömning av den språkförmåga personalen i äldreomsorgen behöver för att utföra arbetet inom äldreomsorgen med god kvalitet.

Får du frågor om organ- och vävnadsdonation?

Du som arbetar med äldre personer inom vård och omsorg spelar en viktig roll när äldre själva eller deras anhöriga lyfter frågan om organ- och vävnadsdonation. Du kan vara lyhörd, finnas där som bollplank och svara på frågor kring donation, själva processen och hur man tar ställning. I en artikel i tidskriften Ä nr 2/20 kan du läsa om bra saker att känna till inför samtal om vävnadsdonation, för dig som arbetar med vård och omsorg av äldre personer.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Källor:

10 år med öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre. Socialstyrelsen samt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR 2017.
Markörbaserad journalgranskning inom hemsjukvård. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR 2019.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.