Om hemtjänst och hemsjukvård

Hemtjänst är bistånd i form av service och personlig omvårdnad i hemmet. Hemtjänst kan också innehålla dagliga sysslor som städning, inköp och matlagning. Parallellt med hemtjänst kan en person få hemsjukvård.

Hemtjänst är bistånd i form av service och personlig omvårdnad i den enskildes bostad eller motsvarande.

Hemtjänsten består till exempel av hjälp med personlig omvårdnad och dagliga sysslor som städning, inköp, matlagning eller att leverera färdiglagad mat. Beroende på den äldre personens behov kan hjälpen innefatta personlig omvårdnad, till exempel hjälp med hygien, stöd vid förflyttning, och annan omsorg.

Den person som behöver insatser från hemtjänsten kan ansöka om detta hos den egna kommunen. En handläggare utreder personens behov av hemtjänst och fattar ett biståndsbeslut om vilken hjälp den sökande har rätt till.

Socialtjänstlagen anger att äldre personer så långt det är möjligt ska kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet ska ges.

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten från 1 juli – Socialstyrelsens meddelandeblad (pdf)

Från och med 1 juli 2022 ska den som har hemtjänst erbjudas en fast omsorgkontakt. Syftet är att den enskilda individen ska få ökad kontinuitet i kontakterna med hemtjänsten, ökad trygghet och mer individanpassade och samordnade hemtjänstinsatser.

Hemsjukvård

Parallellt med hemtjänst kan en äldre person ha behov av hemsjukvård. Hemsjukvård kan ges i ordinarie bostad eller i särskilt boende som till exempel äldreboende eller demensboende. Hemsjukvården kan innehålla medicinska insatser, rehabilitering och omvårdnad. Hemsjukvård kan omfatta alltifrån enkla avgränsade vårdåtgärder med flera dagars mellanrum till sjukvård med många besök och åtgärder per dygn för svårt sjuka patienter.

Information om covid-19 till personal inom socialtjänst hos Socialstyrelsen

Information om covid-19 till dig som arbetar med vård och omsorg nära riskgrupperna. Här finns stöddokument för olika verksamheter inom äldre- och funktionshinderområdet.

Stöd till äldreomsorgen med anledning av Covid-19 hos SKR

Sveriges Kommuner och Regioner samlar stöd, svar på vanliga frågor och goda exempel med anledning av covid-19. Webbsidan uppdateras löpande och är ett komplement till myndigheters stöd och rekommendationer.

Får du frågor om organ- och vävnadsdonation?

Du som arbetar med äldre personer inom vård och omsorg spelar en viktig roll när äldre själva eller deras anhöriga lyfter frågan om organ- och vävnadsdonation. Du kan vara lyhörd, finnas där som bollplank och svara på frågor kring donation, själva processen och hur man tar ställning. I en artikel i tidskriften Ä nr 2/20 kan du läsa om bra saker att känna till inför samtal om vävnadsdonation, för dig som arbetar med vård och omsorg av äldre personer.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
10 år med öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre. (pdf) Socialstyrelsen samt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR 2017.
Markörbaserad journalgranskning inom hemsjukvård. (pdf) Sveriges Kommuner och Regioner, SKR 2019.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter