Om multisjuklighet

Multisjuklighet innebär att en person har två eller fler sjukdomar samtidigt. Multisjuklighet kan för den enskilde innebära sårbarhet och beroende av andra.

Det är vanligt att äldre personer har flera sjukdomar samtidigt och risken för multisjuklighet ökar med åldern. Äldre kvinnor och personer med låg utbildning är mest drabbade av multisjuklighet. Det finns också ett samband mellan multisjuklighet och funktionsnedsättning. Multisjuklighet kan för den enskilde innebära sårbarhet och beroende av andra.

Definition av multisjuklighet

Begreppet multisjuklighet omfattar många olika hälsotillstånd. Hur man väljer att mäta och definiera multisjuklighet beror på vilka frågor man vill besvara.

Multisjuklighet definieras ofta som att en person har två eller fler sjukdomar samtidigt. När det gäller äldre personer och multisjuklighet talar man även om äldre med sammansatta och komplexa behov, eller ibland ”de mest sjuka äldre”.

Många äldre personer har komplexa och sammansatta behov av vård och omsorg

Äldre personer har en ökad risk att få olika kroniska sjukdomar som demenssjukdom, hjärtsvikt, kärlkramp, benskörhet, diabetes, stroke och Parkinsons sjukdom. Många av dessa sjukdomar medför funktionsnedsättningar. Det gäller både rörelseförmågan och hjärt- och lungfunktionen, vilket ger minskad energi och kondition. Dessutom tillkommer ofta åldersrelaterad försämring av syn och hörsel. Sämre mag- och tarmfunktion kan förekomma. Det leder till försämrat näringsupptag och viktnedgång. 

Av personer som är 85 år eller äldre är det nästan 60 procent som har två eller fler kroniska sjukdomar. En kronisk sjukdom har ett långvarigt och ihållande förlopp eller är obotlig.

Multisjuklighet ställer krav på samverkan och samordnade insatser

För vården och omsorgen är omhändertagandet av personer med multisjuklighet en speciell utmaning. Vården och omsorgen är traditionellt uppdelade efter disciplin och administreras av olika myndigheter. Personer med multisjuklighet har ofta flera olika kontakter med vården och omsorgen, exempelvis olika specialister, allmänläkare, akutmottagning och hemtjänst. Därför finns behov av samverkan och att göra sammanvägda individuella bedömningar av personernas hela behovsbild.

Kontinuitet och trygghet är viktigt

Kontinuitet och trygghet är viktigt i kontakterna med vården och omsorgen för personer med multisjuklighet. Personer med multisjuklighet har behov av att se ett sammanhang mellan olika insatser. De behöver ha inflytande över insatserna, förutsägbarhet och kontroll över vad som ska hända.

En personcentrerad vård och omsorg

Vården och omsorgen om personer med multisjuklighet behöver vara personcentrerad. Personcentrerad vård och omsorg innefattar bland annat helhetssyn, samordning, självbestämmande, delaktighet, frivillighet och integritet.

En personcentrerad vård och omsorg innebär att

 • bedömningar och åtgärder inom hälso- och sjukvården respektive insatser inom socialtjänsten görs utifrån en helhetsbedömning av en den äldre persons situation och behov
 • personalen och den äldre personen har förtroende för varandra
  kommunikationen mellan professionen och den enskilde präglas av ömsesidighet och dialog
 • personalen involverar personen i utredning, beslutsfattande, planering, genomförande och uppföljning av vården och omsorgen
 • äldre personer får tydlig, anpassad och tillgänglig information
 • personalen ser den äldre personen som en jämbördig part
 • den äldre personen blir respekterad som en kompetent individ
 • det finns möjlighet att få kulturellt och etniskt anpassad vård och omsorg
 • äldre personer ges möjlighet till en meningsfull tillvaro
 • äldre personer ges möjligheter till egna val
 • äldre personer får behålla sin värdighet
 • vården och omsorgen är samordnad
 • närstående involveras om den en äldre person själv önskar det.

Samsjuklighet

Samsjuklighet innebär att man får en sjukdom till följd av en annan sjukdom som man redan har. Till exempel kan man få hjärt-kärlsjukdom eller depression som en följd av diabetes.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:

Källor:

Multipla hälsoproblem bland personer över 60 år, Statens offentliga utredningar, Regeringskansliet, 2010.
Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer, Sveriges riksdag, 2017.
Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre i ordinärt boende, Sveriges Kommuner och Regioner, 2012.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter