Om munvård för äldre personer

Äldre har svårare att behålla en god munhälsa. Förekomsten av tandsjukdomar ökar med åldern. Det beror bland annat på att salivavsöndringen minskar och att kariesframkallande bakterier ökar.

Äldre personer har fler fyllningar och tandersättningar och behöver därför mer egenvårdsinsatser för att behålla munnen frisk. Risken för ohälsa i munnen ökar när salivavsöndringen minskar och att kariesframkallande bakterier ökar. En hög konsumtion av läkemedel bidrar till nedsatt salivproduktion. Svårigheter att sköta tänderna ökar på grund av annan sjuklighet och funktionsnedsättningar. Kontakten med tandvården riskerar att minska vilket ställer högre krav på att munhälsan uppmärksammas vid annan vård och omsorgskontakt.

Försämrad motorik kan göra det svårt för många äldre personer att på egen hand klara av sin munhygien. Det leder till att bakteriebeläggningar på tänderna blir kvar vilket leder till tandköttsinflammation som i sin tur ökar risken för tandlossning.

Riskfaktorer för äldres munhälsa är bland annat:

  • minskad salivavsöndring
  • läkemedel
  • ökning av bakterier som ger karies och tandköttsinflammation
  • tunnare slemhinnor som ökar risken för svampinfektion
  • lagade tandytor där bakterier kan fastna.

Åtgärder som minskar risk för ohälsa i munnen:

  • Bibehållen tandvårdskontakt.
  • God egenvård.
  • Riskbedömning av munhälsa inom vård och omsorg.
  • Samverkan mellan tandvården och vård och omsorgen.

Vägledning för en god munhälsa hos personer med demenssjukdom hos Socialstyrelsen (pdf)

Munhälsan behöver vara en del av den regelbundna uppföljningen av vården och omsorgen om personer med demenssjukdom. Risken för bristande munhälsa ökar redan tidigt i demenssjukdomen. Det kan leda till skador som ger smärta och försämrad allmän hälsa som följd. Men med rätt insatser under sjukdomsförloppet kan en god munhälsa bibehållas.

På djupet – Poddavsnitt om demenssjukdom och munhälsa

Poddavsnittet handlar om munhälsans betydelse för en god livskvalitet hos personer med demenssjukdom och hur vården och omsorgen kan bidra till det.

Webbutbildning om munhälsa och munvård hos Socialstyrelsen

Utbildningen är en grundläggande utbildning om munhälsa och munvård och vänder sig till dig som i ditt dagliga arbete möter personer som behöver stöd med sin munvård.

På djupet – Poddavsnitt om tandvårdsutvecklingen i Sverige

Tandhälsan bland äldre personer förbättras snabbt, och fler behåller sina tänder längre. Vilka nya utmaningar innebär det för tandvården?

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Befolkningens tandhälsa 2009 Regeringsuppdrag om tandhälsa, tandvårdsstatistik och det statliga tandvårdsstödet. Socialstyrelsen.
Tandvårdsförordning (1998:1338)

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter