Publikationer

Här hittar du publikationer relaterade till temat Psykisk hälsa hos äldre personer. Publikationerna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap. Om du vill beställa en publikation gör du det på utgivarens webbplats.
Anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa(pdf)

Kunskapsstödet är en kunskapsöversikt som sammanställer studier kring äldre personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga.

Utgiven av: Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka
Användning av program i plattformen Stöd och behandling

Rapporten är ett resultat av en enkätundersökning enkätundersökning med samtliga landsting och regioner för att undersöka användningen av behandlingsprogram, stödprogram och stöd i plattformen Stöd och behandling.

Utgiven av: Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
Att vilja se, vilja veta och att våga fråga(pdf)

Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet. Vägledningen rekommenderar att frågor om erfarenhet av våld ställs till alla kvinnor som uppsöker mödrahälsovården och vuxenpsykiatrin samt i alla ärenden inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Behandling av depression hos äldre

Kunskapsstödet är en systematisk litteraturöversikt som granskar forskningen om behandling av depression hos äldre.

Utgiven av: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU
Behov av praktiknära forskning och vetenskaplig utvärdering inom viktiga områden

Kunskapsstödet innehåller en analys av vetenskapliga kunskapsluckor år 2017 inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS.

Utgiven av: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU
Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer

Kunskapsstödet visar att digitala verktyg kan vara ett sätt att öka äldre personers sociala deltagande, självständighet och trygghet – och därmed även det psykiska välbefinnandet.

Utgiven av: Folkhälsomyndigheten i samverkan med Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Forte och Myndigheten för delaktighet
Diskriminering i samband med psykisk ohälsa(pdf)

Kunskapssammanställningen belyser att diskriminering i samband med psykisk ohälsa är ett allvarligt problem, och att det är fullt möjligt att lösa.

Utgiven av: Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH.
En bättre plats att åldras på

Vi lever allt längre i Norden och andelen äldre personer i befolkningen ökar. Att allt fler lever längre är naturligtvis mycket positivt, men innebär också stora utmaningar. Det gäller boende och transporter, stadsplanering, hälso- och sjukvård och omsorg. Det handlar om att skapa samhällen som är goda att åldras i, där vi kan uppleva livskvalitet långt upp i åren.

Utgiven av: Nordens välfärdscenter.
Förebygga suicid i fysisk miljö

Skriften ska inspirera kommuner till att i större utsträckning beakta suicid i planeringen av den fysiska miljön. Detta kan göras genom att analysera risker för suicid i de befintliga miljöerna och i planeringen och byggandet av nya miljöer.

Utgiven av: Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
Första hjälpen till psykisk hälsa ökar kunskaper och beredskapen att hjälpa

Utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa (Mental Health First Aid, MHFA) ökar deltagarnas kunskaper om psykisk ohälsa och stärker beredskapen att bemöta personer med psykisk ohälsa.

Utgiven av: Folkhälsomyndigheten.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter