Om bemötande i socialtjänsten

Ett gott bemötande har avgörande betydelse för socialtjänstens kvalitet. Kontakten och dialogen med personer som söker stöd hos socialtjänsten ska bygga på respekt för människors lika värde, individens självbestämmande och integritet.

Socialtjänstens bemötande behöver präglas av respekt och lyhördhet. Mötet mellan personalen och enskilda personer är avgörande för att skapa en förtroendefull relation. Personalen behöver ta till vara personens egna erfarenheter och önskemål, och erbjuda individuellt anpassad information. Mötet kan handla om äldre personer med stöd från äldreomsorgen, personer med funktionsnedsättning och människor som behöver hjälp med andra frågor från socialtjänsten. Delaktighet och respekt är av största vikt i alla möten med personer som har kontakt med socialtjänsten.

Bemötande formas i ett samspel mellan människor och visar den inställning som personer har till varandra i tal, handlingar, gester, ansiktsuttryck och tonfall. Genom ett gott bemötande och respekt för den enskilde växer tillit fram som underlättar möten mellan socialtjänsten och den person som har behov av stöd eller på annat sätt har kontakt.

Ett gott bemötande handlar om att ha kunskaper och förmågor som gör att man kan bemöta och kommunicera med personer i kris. Bemötandet kan gälla den person som har kontakt med socialtjänsten, med anhöriga eller i uppsökande verksamhet. Bemötandet är en viktig kvalitetsfaktor för hur brukare upplever socialtjänsten. Ett gott bemötande är viktigt för att människor ska vilja och våga söka det stöd som de har behov av.

Nationell värdegrund för äldreomsorgen

Sedan 1 januari 2011 finns bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, om nationell värdegrund i äldreomsorgen. Bestämmelserna innebär i korthet att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att den äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Med detta avses bland annat att äldreomsorgen bör värna och respektera var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning.

Nationell värdegrund för äldreomsorgen som tema på Kunskapsguiden

Samarbete med anhöriga

Anhöriga är ofta en viktig informationskälla för personalen som jobbar med deras närstående. Ett gott samarbete förutsätter ett respektfullt och lyhört bemötande. I de fall då anhöriga ska vara delaktiga i planering och beslut kring närstående är en viktig förutsättning att de får tillgång till tillräcklig information för att kunna vara delaktiga. Samtidigt måste man komma ihåg att alla uppgifter som rör en vuxen persons personliga förhållanden, till exempel sjukdom eller behandling, skyddas av sekretess och får som regel bara lämnas ut till anhöriga om personen har lämnat sitt medgivande. Undantag finns när den anhöriga är vårdnadshavare till ett underårigt barn.

Viktigt med en fungerande kommunikation

En fungerande kommunikation och den enskildes delaktighet ökar förutsättningen för att ge en god vård och omsorg. Personer som har en funktionsnedsättning som innebär svårigheter att kommunicera kan ha behov av kommunikativt stöd i kontakten med socialtjänsten. En del personer behöver tolk och andra är hjälpta av alternativ och kompletterande kommunikation, AKK. Information på lättläst svenska kan vara ett sätt att stödja den enskildes förståelse av skriftlig information.

Samtala genom tolk inom temat Interkulturellt perspektiv

Temat Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK

Kunskap om diskriminering och minoritetslagstiftning

Ett gott bemötande och respekt för människors lika värde innebär också att ha kunskap om diskrimineringsgrunderna och vara uppmärksam på att inte diskriminera någon vare sig avsiktligt eller oavsiktligt. Respekt för människors lika värde innebär också att de rättigheter som följer med de fem nationella minoriteterna ska respekteras i socialtjänstens arbete.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:

Källor:

Material från Socialstyrelsen.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter