Om stöd till anhöriga

Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionsnedsättning.

En viktig uppgift för vården och omsorgen är att se till att de som hjälper, stödjer eller vårdar en närstående får information om möjligheten att få stöd för egen del. Information kan exempelvis vara skriftlig via broschyrer, informationsblad, tidningar och internet. Informationen kan exempelvis ges i samband med personliga möten eller vid informationsträffar av olika slag. Det finns anhöriga som gör omfattande insatser för en närstående utan att den närstående har några insatser från socialtjänsten. Det är därför viktigt att socialtjänsten går ut brett med tydlig information om anhörigas möjlighet till stöd.

Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagen erbjuda stöd till anhöriga

Enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, ska socialnämnden ”erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder”. I bestämmelsen används benämningen anhörig om den som ger hjälp och benämningen närstående om den som mottar hjälpen.

Syftet med stödet till anhöriga är framför allt att minska deras fysiska och psykiska belastning. Den anhöriga kan genom stödet få en förbättrad livssituation samtidigt som risken att drabbas av ohälsa minskar. Kommunen bör ha ett brett utbud av stöd för att kunna tillgodose gruppers och individers olika behov.

Varje kommun måste informera sina invånare om möjligheten att man som anhörig som vårdar och stödjer en närstående kan få stöd enligt bestämmelsen.

En viktig uppgift är också att utveckla ett förhållningssätt så att anhöriga bemöts på ett förtroendeingivande och stödjande sätt, i enlighet med bestämmelsen.

Arbetet med stöd till anhöriga omfattar socialtjänstens alla verksamheter

När socialsekreterare, omsorgshandläggare och biståndshandläggare tar emot ansökningar om insatser ska de informera om kommunens stöd till anhöriga. Många kommuner har särskild personal som organiserar arbetet med stöd till anhöriga, till exempel anhörigkonsulenter och anhörigsamordnare. De arbetar med att utveckla, informera om och erbjuda olika former av stöd till anhöriga.

Kommunens skyldighet att erbjuda stöd gäller anhöriga till personer som är äldre, långvarigt sjuka och personer vars närstående har en eller flera funktionsnedsättningar. Det innebär att arbetet med stöd till anhöriga ska omfatta socialtjänstens alla verksamheter.

Exempel på personer som omfattas av bestämmelsen är följande:

Anhöriga till personer med:

  • fysisk funktionsnedsättning
  • psykisk funktionsnedsättning
  • utvecklingsstörning eller annan intellektuell funktionsnedsättning
  • långvarig psykisk sjukdom
  • långvarig eller kronisk fysisk sjukdom
  • missbruks- eller beroendeproblem.

Dessa kan till exempel vara:

  • föräldrar till personer med någon av tidigare nämnda hälsoproblem och funktionsnedsättningar
  • vuxna barn till personer med någon av tidigare nämnda hälsoproblem och funktionsnedsättningar
  • syskon till personer med någon av tidigare nämnda hälsoproblem och funktionsnedsättningar.

Det är viktigt att komma ihåg att detta bara är exempel på vilka anhöriga som berörs. Det är även många anhöriga som vårdar närstående som både har långvarig sjukdom, är äldre och har funktionsnedsättningar. I många fall så förändras också den närståendes situation och behov av hjälp över tid.

Mål, handlingsplaner och strategier för stödet till anhöriga

Kommunens ledning behöver ge stöd i hur lagen ska tillämpas genom att sätta upp mål och ta fram handlingsplaner. Varje verksamhet inom socialtjänsten behöver göra sin analys och utveckla sin strategi för hur den ska uppmärksamma och erbjuda anhöriga stöd. Analysen kan sedan utgöra underlag för hur kommunen, i samarbete med hälso- och sjukvården och frivillig-, patient-, och anhörigorganisationer, ska kunna erbjuda ett tidigt stöd till anhöriga.

Anhörigstöd genom insatser till anhöriga eller deras närstående

Ett gott stöd till anhöriga kan vara att de vet att den närstående får de insatser som han eller hon behöver och att insatserna har den kvalitet som de anhöriga och den närstående uppskattar. För att orka med vardagen behöver anhöriga ofta hjälp med insatser till den person de hjälper. Stöd till anhöriga kan vara att den närstående får insatser som ledsagning, hemtjänst, dagverksamhet, boendestöd, korttidsboende eller korttidsvistelse.

För en del anhöriga kan deltagande i föräldragrupper eller medverkan i behandlingsprogram, till exempel vid missbruksproblem, vara ett bra stöd.
Många anhöriga som vårdar eller stödjer en person har behov av information eller utbildning om den närståendes sjukdom, symtom eller yttringar, funktionsnedsättning, prognos, olika behandlingsmetoder och hjälpmedel samt vilka möjligheter till stöd som finns. De har också behov av information om stöd för egen del och villkoren för att få del av detta.

Många anhöriga kan även ha behov av att få information och kunskaper för att de ska känna sig trygga i sin roll att hjälpa och stödja den närstående.

Många anser att ett bra stöd är att få prata om sin situation antingen enskilt eller i grupp. Det kan också handla om att få möjlighet till avlösning och till något som bryter vardagsmönstret, något som ger vila, stimulans och omväxling.

Alla familjerelationer är inte alltid goda och främjar hälsa. Det finns förhållanden som kan innebära skuld och som inverkar negativt på individens välbefinnande. Det kan förekomma hot och våld. I sådana situationer är det angeläget att erbjuda anhöriga stöd. Inte minst är det viktigt att i dessa fall uppmärksamma barnens behov av stöd.
Många anhöriga tar på sig ett större ansvar än de mäktar med. Det kan leda till att den anhöriga drabbas av hälsoproblem. Därför är det viktigt att socialtjänstens personal är uppmärksam på den anhörigas situation.

Anhöriga är en viktig resurs i vården och omsorgen

Anhöriga är en stor tillgång för personalen som jobbar med deras närstående. Utöver att anhöriga i regel har en mycket viktig roll för brukaren eller patienten är anhöriga också en viktig samarbetspartner för personalen och deras möjlighet att göra ett bra arbete. Viktigt för anhörigas trygghet är att de känner tilltro till personalen och verksamheterna de kommer i kontakt med.

All personal i socialtjänstens verksamheter som möter anhöriga ska uppmärksamma dem, bemöta dem på ett bra och respektfullt sätt och bör samarbeta med dem.

Stöd till barn som är anhöriga

Även barn ger ibland omfattande hjälp och stöd till föräldrar eller syskon. Hälso- och sjukvården har ett lagstadgat ansvar att beakta dessa barns behov (5 kap. 7 § HSL). Men även socialtjänsten har en viktig uppgift i att upptäcka och stödja barn som anhöriga när föräldrar har allvarliga svårigheter som kan påverka föräldraskapet och barns hälsa och utveckling.

Många barn växer upp i en familj där det förekommer våld eller där en förälder missbrukar, har psykisk ohälsa, lider av en allvarlig sjukdom eller plötsligt avlider. Det kan innebära oro, orimligt ansvarstagande, förändringar i vardagen och svåra upplevelser, vilket för barnen kan leda till skolsvårigheter, egen ohälsa och andra negativa konsekvenser på sikt.

Barn som anhöriga, tema på Kunskapsguiden

Barn till föräldrar med missbruk eller beroende, sida inom detta tema

Våld och anhöriga

Personalen i hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan få kännedom om eller misstänka att en person blir utsatt för våld. Det kan både handla om att den anhöriga är utsatt eller att den anhöriga utsätter den enskilde för våld. Våld ka ta sig olika uttryck som bland annat psykiskt våld, försummelse, sexuellt eller ekonomiskt våld. Socialstyrelsen har tagit fram stöd som beskriver olika former av våld och hur man kan agera vid misstanke om våld. Det riktar sig till personal inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och funktionshinderomsorg.

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld – Ett utbildningsmaterial – Socialstyrelsen

Webbutbildning – Våld mot äldre – Socialstyrelsen

Våld i nära relationer, tema på Kunskapsguiden

Anhörigperspektiv i socialtjänsten och hälso- och sjukvården

Anhörigperspektiv är ett förhållningssätt som behöver genomsyra socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter. Det ger bättre förutsättningar för verksamheterna att ge rätt insatser eller vård till den enskilde, det främjar anhörigas och enskildas hälsa och är kostnadsbesparande för samhället.

Nationell anhörigstrategi – inom hälso- och sjukvård och omsorg

Regeringens nationella strategi för anhöriga inom hälso- och sjukvård och omsorg ska ska hjälpa kommuner och regioner att stärka anhörigperspektivet i vården och omsorgen och göra stödet till anhöriga mer individanpassat och likvärdigt över landet. Utgångspunkten för strategin är att anhörigas insatser och delaktighet alltid ska bygga på frivillighet.

Om den nationella anhörigstrategin – Nka

Hitta information och stöd kring nationella anhörigstrategin hos Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Syftet med strategin är att stärka anhörigperspektivet inom vård och omsorg, samt att göra stödet till anhöriga mer likvärdigt över landet.

Fakta om anhörigstöd

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ger information om anhörigas situation och stöd till anhöriga.

Barn som anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ger information om barn som anhöriga.

Nka-podden – Nka

Lyssna på Nka-podden. Ta del av poddavsnitt som handlar om anhörigskap och stöd till anhöriga. I Nka-podden medverkar både anhöriga, personal och andra som är engagerade i anhörigfrågor.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Källor:

Stöd till anhöriga – vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 § socialtjänstlagen. Socialstyrelsen.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.