Verksamhetsuppföljning – för utveckling

För att kunna utveckla och förbättra verksamheten behöver det finnas system för uppföljning. Systematisk uppföljning är en viktig del i socialtjänstens kvalitetsarbete och i utvecklingen av en evidensbaserad praktik, EBP. För att stödja arbetet med verksamhetsuppföljning och -utveckling finns olika verktyg, metoder och stödmaterial.

För att kunna utveckla och förbättra verksamheten behöver det finnas system för uppföljning. Systematisk uppföljning är en viktig del i socialtjänstens kvalitetsarbete och i utvecklingen av en evidensbaserad praktik, EBP. EBP innebär att den professionelle väger samman sin expertis med bästa tillgängliga kunskap, den enskildes situation, erfarenheter och önskemål vid beslut om insatser.

Läs mer om evidensbaserad praktik på Kunskapsguiden

Systematisk uppföljning

Systematisk uppföljning innebär att man dokumenterar arbetet med enskilda klienter för att följa upp hur det går för dem. Det handlar även om att sammanställa denna information på gruppnivå för att utveckla och förbättra verksamheten.

En förutsättning för att kunna arbeta med och öka jämställdheten är tillgång till könsuppdelad statistik. Enligt förordning ska officiell statistik vara könsuppdelad om det inte finns särskilda skäl mot det. Det framgår av 14 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

Den könsuppdelade statistiken syftar till att synliggöra kvinnor och mäns förutsättningar, livsvillkor och behov och ger förutsättningar för att genomföra verksamhetsanalyser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Det är inte tillräckligt att samla in och dela upp statistiken efter kön utan den måste även leda vidare till analyser, mål och åtgärder för att vara meningsfull. Det är viktigt att både uppmärksamma skillnader och likheter.

För att kunna identifiera om det finns osakliga skillnader i bedömningen av behoven och val av insatser behöver verksamheten analysera vilka behov kvinnor och män har, om insatser som de erbjuds motsvarar dessa behov och vilka resultat insatserna leder till. Ett jämställdhetstänkande behöver genomsyra hela arbetsprocessen från utredning av behov, val av insatser till resultatet av insatserna för kvinnor och män.

Stöd för verksamhetsuppföljning och -utveckling

För att stödja arbetet med verksamhetsuppföljning och -utveckling har Socialstyrelsens tagit fram olika verktyg, metoder och stödmaterial för systematisk uppföljning:

  • FIA – förutsättningar inför arbete
  • Öppna jämförelser
  • Stödmaterial om systematisk uppföljning

FIA – bedömningsmetod

FIA – förutsättningar inför arbete är en standardiserad bedömningsmetod för att kartlägga biståndsmottagares behov av stöd och målgruppen är arbetslösa biståndsmottagare med oklara hinder, som varit aktuella för försörjningsstöd i sex månader eller mer. Metoden kan vara ett stöd i både enskilda ärenden och i verksamhetsutvecklingen.

Om kunskapen från FIA dokumenteras på individnivå ökar den möjligheten att granska och värdera inriktning och tillämpning av de insatser som erbjuds kvinnor och män. På aggregerad nivå kan samma uppgifter ge viktig information om målgruppen i stort och om relevansen i insatserna som socialtjänsten erbjuder.

FIA-förutsättningar inför arbete hos Socialstyrelsen

Öppna jämförelser

Öppna jämförelser är ett verktyg för att analysera, följa och utveckla socialtjänstens verksamheter och syftar till att stimulera kunskaps- och verksamhetsutveckling. Målet är att verksamhetsförbättringarna leder till att den enskilde personen får rätt insatser utifrån sina individuella behov. Öppna jämförelser ger möjlighet att jämföra och följa upp olika kvalitetsaspekter med andra liknande kommuner.

Fokus i öppna jämförelser är att undersöka kvaliteten i socialtjänstens verksamheter. Viktiga frågor i jämställdhetsarbetet är till exempel:

  • Har kvinnor och män olika förutsättningar, livssituation och behov som leder till skillnader i insatser som ges?
  • Erbjuds rätt insatser och stöd som är anpassade till målgruppens behov?
  • Får kvinnor och män olika typer av insatser för att de har olika förutsättningar och behov eller är skillnaderna i erbjudna insatser omotiverade?

En utmaning är att ta reda på om skillnaderna i resultat mellan könen är motiverade. Indikatorer som belyser skillnader mellan kvinnor och män bidrar med kunskap som kan användas i analyser. Detta ger möjlighet att kvalitetsutveckla verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv och ta fram mer målgruppsanpassade insatser i verksamheterna.

Guide för att tolka resultat i öppna jämförelser

Till öppna jämförelser för ekonomiskt bistånd finns en guide som är avsedd att fungera som ett stöd för att underlätta tolkning och analys av resultaten som publiceras på Socialstyrelsens webbplats. Den innehåller en beskrivning av öppna jämförelser och datainsamlingen, ett analysstöd till kommunerna, en metodbilaga samt en beskrivning av alla indikatorer som publiceras inom området ekonomiskt bistånd.

Läs mer om Öppna jämförelser på Socialstyrelsens webbplats

Stödmaterial om systematisk uppföljning

Systematisk uppföljning innebär att socialtjänsten dokumenterar arbetet med enskilda klienter för att följa upp hur det går för dem. Det handlar också om att sammanställa denna information på gruppnivå i syfte att utveckla och förbättra verksamheten.

Socialstyrelsen har tagit fram stödmaterial om systematisk uppföljning för verksamheter inom socialtjänsten. Syftet med materialet är att stödja arbetet med systematisk uppföljning.

Systematisk uppföljning är en drivande faktor både för socialtjänstens generella arbete med kvalitet och för utvecklingen av en evidensbaserad praktik.

Systematisk uppföljning, tema på Kunskapsguiden

Faktagranskad av: Socialstyrelsen.se Senast granskad:
Källor:
​Kartläggning av socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv. Delredovisning av regeringsuppdrag. Socialstyrelsen.
FIA-förutsättningar inför arbete. Manual till bedömningsmetoden. Socialstyrelsen.
Öppna Jämförelser 2018. Ekonomiskt bistånd. Guide för att tolka resultaten. Socialstyrelsen.
Jämställdhetsperspektivet i öppna jämförelser av socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter