Publikationer

Här hittar du publikationer relaterade till temat Adhd. Publikationerna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap. Om du vill beställa en publikation gör du det på utgivarens webbplats.
ADHD – diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet

Rapporten innehåller en genomgång av det vetenskapliga underlaget för de diagnostiska instrument och behandlingsinsatser som används för adhd i Sverige.

Utgiven av: Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU
Barn som utmanar(pdf)

Barn som utmanar ger vägledning för att lättare upptäcka och hjälpa barn och ungdomar som har adhd och andra beteendeproblem.

Utgiven av: Socialstyrelsen.
Barnpanelsrapporten

Vad säger elever med funktionsnedsättning om trygghet, studiero och studiemotivation? Bland elever med funktionsnedsättning finns tidigare undersökningar att fler i den här gruppen har psykisk ohälsa och också upplever en större stress i skolarbetet. Barnpanelen genomfördes hösten 2018.

Utgiven av: Specialpedagogiska skolmyndigheten
Behov av nationella kunskapsstöd inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – Behovs- och problemanalys avseende god vård(pdf)

Rapporten innehåller en behovs- och problemanalys som visar behov av nationella kunskapsstöd om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar bland barn och unga. Rapporten innehåller också rekommendationer på åtgärder som bör vidtas.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Diskriminering i samband med psykisk ohälsa(pdf)

Kunskapssammanställningen belyser att diskriminering i samband med psykisk ohälsa är ett allvarligt problem, och att det är fullt möjligt att lösa.

Utgiven av: Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH.
Felanvändning av metylfenidat(pdf)

Metylfenidat är ett centralstimulerande läkemedel som används för att behandla adhd. Användningen av läkemedlet har ökat både i Sverige och internationellt. I denna rapport har polisens beslag och läkemedlets förskrivningsmönster studerats. Förekomst av metylfenidat beskrivs även i samband med förgiftningsfall.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Fortsatt ökad användning av adhd-läkemedel 2017(pdf)

Uttagen av adhd-läkemedel i befolkningen fortsätter att öka, visar detta faktablad från Socialstyrelsen. Resultaten baseras på uppgifter i myndighetens läkemedelsregister om uthämtade adhd-läkemedel på apotek till och med 2017.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Förskrivning av adhd-läkemedel 2016(pdf)

Kunskapsstödet redovisar analyser av utvecklingen av förskrivningen av adhd-läkemedel. Analyserna baseras på uppgifter som har hämtats från myndighetens nationella läkemedelsregister.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Föräldraskap hos vuxna med adhd eller autismspektrumtillstånd(pdf)

En systematisk kunskapsöversikt om konsekvenser för barnet samt metoder för stöd.

Utgiven av: Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka
Föräldraskapsinsatser för föräldrar med ADHD(PDF)

Rapporten kartlägger aktuellt kunskapsläge som grund för utformning av anpassad insats.

Utgiven av: Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter