Ansökan om bistånd enligt SoL

När socialtjänsten har tagit emot en ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL, gör en biståndshandläggare eller socialsekreterare en utredning av den enskildes behov och mål, livssituation och omgivningsfaktorer och följer senare upp resultatet av insatserna.

När en person ansöker om stöd och hjälp med den dagliga livsföringen, exempelvis boendestöd, är det en handläggare som tar emot ansökan. I lagstiftningen finns inga bestämmelser som reglerar hur en ansökan om bistånd måste vara utformad. En ansökan kan vara skriftlig eller muntlig. I handläggarnas uppgift ingår att hjälpa den enskilde att precisera sina behov och önskemål.

Utredning om behov, livssituation och omgivning

Utredningen består av att samla in uppgifter om den enskildes behov, livssituation och omgivningsfaktorer. Omgivningsfaktorer är den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivning i vilken människor lever och verkar. Omgivningsfaktorerna kan vara underlättande eller hindrande. Utredaren fångar upp den enskildes uppfattning om sin situation, sina behov och hur dessa kan tillgodoses. Uppgifter från annan myndighet eller utomstående person får inte inhämtas utan den enskildes samtycke.

Arbetet med att samla in, analysera och väga samman olika uppgifter syftar till att skapa en allsidig, relevant och tillförlitligt underlag för nämndens beslut. I utredningsarbetet ingår även att formulera mål för insatsen.

Målen behöver vara konkreta så att det klart och tydligt anger vad som är önskvärt att uppnå med den insats som beviljats. Det finns krav på planering av insatser och att planeringen dokumenteras inom både socialtjänsten och andra närliggande områden. Handläggningen ska dokumenteras fortlöpande. Den enskilde har rätt till insyn i vad som dokumenteras

Handläggningsprocessen avslutas med ett beslut

Beslut enligt SoL kan vara skriftliga eller muntliga. Alla beslut ska dokumenteras och visa följande:

 • vad den enskildes ansökan eller begäran gäller
 • vilken eller vilka insatser som har beviljats eller avslagits helt eller delvis
 • om beslutet är tidsbegränsat eller försett med något annat villkor
 • dagen för beslutet
 • vad beslutet innehåller
 • vem (namn och befattning eller titel) eller vilka (vilken nämnd) som fattat beslutet
 • vilket lagrum som ligger till grund för beslutet
 • vilka skäl som ligger till grund för beslutet

Om beslutet är skriftligt ska det även innehålla uppgift om vem eller vilka som har varit föredragande och vem eller vilka som har medverkat vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet. Om ett beslut har rättats eller ändrats ska rättelsen eller ändringen dokumenteras med uppgift om vem som har gjort den och när.

Underrättelse

En myndighet som meddelar ett beslut i ett ärende ska så snart som möjligt informera den som är part om det fullständiga innehållet i beslutet, om det inte är uppenbart att det inte behövs. Om parten får överklaga beslutet ska han eller hon även informeras om hur det går till. En underrättelse, informationen, ska alltid vara skriftlig om en part begär det. Om den enskilde har underrättats muntligt om beslutet eller om hur ett beslut kan överklagas, ska uppgifter om när och på vilket sätt den enskilde har underrättats framgå av dokumentationen.

Överklaga beslut

Ett beslut som helt eller delvis innebär avslag på ansökan får överklagas. Beslut som fattas av socialtjänsten överklagas till förvaltningsrätt. Men överklagande lämnas alltid in till socialnämnden, som sedan är skyldig att ompröva beslutet eller överlämna överklagande till domstolen.

Uppdraget till utföraren ska dokumenteras

Nämndens uppdrag till utföraren ska dokumenteras och innehålla bland annat

 • uppgifter om den enskildes namn, personnummer och andra kontaktuppgifter
 • uppgifter om vilken bedömning som nämnden har gjort om den enskildes behov
 • vad som ingår i uppdraget
 • vilket eller vilka mål som gäller för insatsen
 • former för uppföljning av det enskilda ärendet
 • vilken information som efter en prövning enligt bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 15 kap. 1 § SoL ska återföras till nämnden i samband med att insatsen avslutas
 • namn och kontaktuppgifter till ansvarig handläggare hos nämnden
 • när uppdraget har lämnats till utföraren.

Om uppdraget rör ett barn ska dokumentationen dessutom innehålla uppgifter om vårdnadshavare, särskilt förordnad vårdnadshavare, förälder som har rätt till umgänge med barnet utan att vara barnets vårdnadshavare eller god man för ensamkommande barn.

Dokumentationen ska även i förekommande fall innehålla uppgifter om

 1. behov av tolk och i så fall vilket språk
 2. behov av kommunikationsstöd
 3. förordnande av god man eller förvaltare enligt 11 kap. föräldrabalken med uppgifter om vem som har förordnats, för vilket eller vilka uppdrag samt kontaktuppgifter
 4. huruvida den enskilde har skyddade personuppgifter genom sekretessmarkering i folkbokföringen enligt 22 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller beslut om skyddad folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481).

Uppföljning av insats

För att få kunskap om insatsens resultat för den enskilde behöver man följa upp beslut. Både nämnden som tagit beslut om insatser och utföraren som genomför insatserna följer upp resultatet av insatserna.

Nämnden

Handläggaren följer upp sina beslut för att få svar på om man har nått uppsatta mål med hjälp av insatsen. Även om det är någon annan än den beslutande nämnden som ansvarar för genomförande av insatsen har den beslutande nämnden fortfarande ansvar för att den enskilde får den beviljade insatsen och att insatsen är av god kvalitet.

Handläggaren följer upp ett beslut med utgångspunkt från vilken typ av insats det gäller och hur länge den ska pågå. Det är viktigt att följa upp insatserna systematiskt och att uppföljningen bygger både på samtal med den enskilde och uppgifter från utföraren som genomför och svarar för insatsen. Standardiserade bedömningsmetoder skapar förutsättningar för systematisk uppföljning och underlättar möjligheten att sammanställa resultat av olika insatser.   

Utföraren

Även utföraren följer upp insatsen för att försäkra sig om att insatsen ger avsett resultat för den enskilde enligt nämndens beslut. Genomförandet och uppföljningen ska dokumenteras enligt 6 kap. 4 § SOSFS 2014:5. Av dokumentationen ska det framgå om den enskilde framfört några klagomål till utföraren på genomförandet av insatsen liksom vilka åtgärder som i så fall har vidtagits av utföraren.

Förenklat beslutsfattande om hemtjänst till äldre personer

Socialnämnden får enligt 4 kap. 2a § SoL erbjuda hemtjänst till äldre personer utan föregående behovsbedömning.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:
Källor:
Socialtjänstlag (2001:453), Sveriges riksdag; 2001.
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, Socialstyrelsen; 2015.
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete – Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, Socialstyrelsen; 2012.
Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5), Socialstyrelsen, 2014.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter