Bistånd enligt socialtjänstlagen

Personer med funktionsnedsättning som behöver stöd i sin dagliga livsföring kan ansöka om bistånd hos kommunen. De insatser som beviljas syftar till att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Insatserna kan till exempel vara boendestöd eller särskilt boende.

Socialtjänstlagen, SoL, är en målinriktad ramlag. I portalparagrafen anges de övergripande målen och grundläggande värderingarna för samhällets socialtjänst. Målen ger uttryck för principen om alla människors lika värde och lika rätt till social trygghet, vård och omsorg.

Socialtjänstens övergripande mål är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten ska inriktas på att frigöra och utveckla enskilda personers och gruppers egna resurser, och att verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet.

Vägledande principer för SoL

För individuellt inriktade insatser inom socialtjänsten ska följande begrepp och principer vara vägledande:

  • helhetssyn
  • frivillighet och självbestämmande
  • normalisering
  • kontinuitet
  • flexibilitet
  • närhet.

Socialnämndens ansvar för vissa grupper

Socialnämnden har enligt SoL ansvar för vissa grupper i samhället: personer med funktionsnedsättning, barn och unga, äldre personer, personer med missbruksproblem och personer som vårdar eller stödjer närstående.

Stöd till personer med funktionsnedsättning

En person med funktionsnedsättning kan ha rätt till bistånd både för sin försörjning och för behov som gäller hans eller hennes livsföring i övrigt, till exempel boendestöd eller särskilt boende.

Socialnämnden ska verka för att personer som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.

Socialnämnden ska medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. Kommunen ska inrätta bostäder med särskild service för målgruppen.

Socialtjänstlagen lyfter fram barns behov

Socialnämnden ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. Nämnden ska också i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och unga. De ska även sörja för att barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och det stöd som de behöver.

Vid åtgärder som gäller barn ska man ta hänsyn till barnets bästa. Barnet ska få relevant information och ges möjlighet att föra fram sina åsikter.

Stöd till anhöriga

Socialnämnden har skyldighet att erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

Inga begränsningar i SoL

Det finns inga begränsningar i SoL kring vad den enskilde kan ansöka om för typ av bistånd. Den enskildes behov avgör om socialtjänsten beviljar bistånd och hur det i så fall ska utformas.

Regler för den enskildes rättssäkerhet

Regler för handläggning och dokumentation syftar till att garantera den enskildes rättssäkerhet. Avsikten med reglerna är att den enskilde ska få sin sak prövad och avgjord på ett sakligt och opartiskt sätt.

Handläggare arbetar på uppdrag av socialnämnden vars uppdrag utgår från SoL. I SoL regleras de skyldigheter som socialnämnden har och den enskildes rättigheter. Även förvaltningslagen (2017:900), FL, styr handläggarnas arbete. FL reglerar förhållandet mellan den enskilde och myndigheten.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Socialtjänstlag (2001:453), Sveriges riksdag, 2001.
Förvaltningslag (2017:900), Sveriges riksdag, 2017.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, Socialstyrelsen, 2011.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, Socialstyrelsen, 2014.
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, Socialstyrelsen, 2015.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter