Boendestöd

Boendestöd är när personal kommer hem och ger stöd i personens egen lägenhet. Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats för personer med funktionsnedsättning som syftar till att underlätta för den enskilde att hantera sin vardag.

I Socialstyrelsens termbank definieras boendestöd som bistånd i form av stöd i den dagliga livsföringen riktat till särskilda målgrupper i eget boende. Målgruppen är främst personer med funktionsnedsättning. Boendestödet anpassas till den enskildes behov av och möjligheter att utveckla ett fungerande vardagsliv. Eftersom behoven och önskemålen om stöd ser väldigt olika ut så är boendestöd en insats som har ett mångsidigt innehåll och är individuellt utformat för den enskilde.

En praktisk, pedagogisk och social insats

Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats som syftar till att stärka förmågan att klara vardagen i bostaden och ute i samhället.

Boendestöd kan även omfatta aktiviteter utanför boendet som personen ofta genomför tillsammans med sin boendestödjare. En fördel är om ett fåtal personer stödjer den enskilde eftersom arbetet bygger mycket på en fungerande relation och kontinuitet.

Boendestöd ska präglas av hög grad av delaktighet. Det vill säga att personalen gör saker tillsammans med den som behöver stödet så långt det är möjligt. Boendestödjaren stödjer den enskilde i att planera, genomföra och att vara delaktig i vardagssysslor. Boendestödjaren arbetar med, inte åt, den som behöver stöd. En boendestödjare kan också stödja den enskilde vid kontakter med myndigheter och vid behov följa med personen på aktiviteter.

Många boendestödjare har erfarenhet av tidigare arbete inom funktionshinderområdet och en pedagogisk utbildning kan vara en lämplig bakgrund. Många har en utbildning inom vård- och omsorg på gymnasienivå, men även högskoleutbildning som socionom eller beteendevetare har blivit en vanligare bakgrund för boendestödjare.

Hemtjänst

I socialtjänstlagen, SoL, står det att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin livsföring i övrigt. Både hemtjänst och boendestöd är insatser som beslutas enligt SoL. Hemtjänst kan alltså vara ett alternativ för stöd i den egna bostaden. De flesta som får hemtjänst är 65 år och äldre men även yngre personer med funktionsnedsättning kan få hemtjänst. I Socialstyrelsens termbank definieras hemtjänst som bistånd i form av service och personlig omvårdnad i den enskildes bostad.

Det är viktigt att den enskilde kan påverka hur hjälpen och stödet utformas. Lagen om valfrihetssystem har lett till att den enskilde i många kommuner kan välja utförare av hemtjänst.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag är ett kommunalt bidrag som riktar sig till personer som har en funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan man göra anpassningar av boendet som är nödvändiga för att personen ska kunna fungera i ditt dagliga liv, till exempel att ta bort trösklar, byta bort badkaret mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén.

Läs mer: Bostadsanpassningsbidrag, hos Boverket

Webbutbildning: Basala hygienrutiner i vård och omsorg

Utbildningen är speciellt anpassad till arbete inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen. Utbildningen är utformad för att kunna användas i det dagliga arbetet såväl under pandemin som efter.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:

Källor:

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, Socialstyrelsen 2018
Bostadsanpassningsbidraget. Boverkets webbplats. 2020.
Det är mitt hem – vägledning om boende och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Socialstyrelsen; 2010.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.