Barn och ungdomar med synnedsättning

Ett barn med synnedsättning behöver tidigt stimuleras att utforska och uppleva världen med andra sinnen. Synstimulering lockar barnet att använda sin syn och kan göra att synen utvecklas så mycket som möjligt inom de ramar synnedsättningen ger. Syntolkning är ett viktigt stöd för barnet i förskolan och skolan.

Att få ett barn med synnedsättning är ofta omvälvande för familjen. Föräldrarna kan känna sig oroliga över barnets synutveckling och hur barnet ska klara olika utmaningar, både under barndomen och i vuxenlivet.

Under det första levnadsåret upptäcker barnet sig själv och omvärlden tillsammans med sina föräldrar. Har barnet en svår synnedsättning behöver barnet tidigt stimuleras att utforska och uppleva världen med andra sinnen. Att lyssna och känna är viktigt. Föräldrar kan behöva stöd i hur man skapar ett bra samspel med sitt barn när man inte får blickkontakt. Stöd ges via handledning på Syncentralen och föräldrakurser på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Att barnet utforskar sig själv och sin omgivning är också avgörande för den motoriska utvecklingen.

Synstimulering kan bidra till synutveckling

Oavsett om barnet har en lindrig eller svår synnedsättning utvecklas synen ända tills barnet är 8-10 år. Det är viktigt att ge så bra förutsättningar som möjligt under den perioden. Exempelvis kan bra belysning, glitter och kontrastrika leksaker locka barnet att använda sin syn. Det kallas synstimulering och gör att synen utvecklas så mycket som möjligt inom de ramar synnedsättningen ger.

Förskoleåldern

Vardagen blir successivt mer och mer visuellt krävande. När barnet börjar på förskola vidgas världen och barnet behöver hitta i nya omgivningar. Barnet ingår i en grupp med andra barn och får möjlighet att skapa vänskapsrelationer. Barn med synnedsättning som enda funktionsnedsättning går på vanlig förskola, ibland med extra personalresurs. Personalen behöver känna till hur barnet ser, hur de kan anpassa sin pedagogik till synnedsättningen och hur de kan stötta barnet i dess sociala utveckling. Förskolan kan också behöva anpassa både inne- och utemiljön för att den ska vara tydlig och synstimulerande.

Syntolkning och hjälpmedel

En synnedsättning kan försvåra kommunikationen och utgöra ett hinder i det sociala samspelet. Därför är det viktigt att barnet får träna på sociala färdigheter som hur man tar kontakt med andra barn. Syntolkning innebär att tillsammans uppmärksamma och sätta ord på händelser och ljud i omgivningen. Barnet får då information om sådant det inte ser och på sikt en förståelse för vardagliga situationer. Föräldrar, förskola och andra runt barnet kan hjälpas åt med syntolkning.

Under förskoleåldern kan barnet börja använda hjälpmedel som förskrivs kostnadsfritt av Syncentralen. Att lära sig använda hjälpmedel görs med fördel under lekfulla former. Syncentralen anordnar olika grupper, där barn, ungdomar och föräldrar träffar andra familjer i liknande situation.

Svår synnedsättning och blindhet

Om barnet har en svår synnedsättning eller blindhet behöver barnet extra stöd för att hitta i omgivningen. Skolan och föräldrarna kan då få handledning i käppteknik och en synpedagog tränar med barnet att hitta självständigt. En annan viktig fråga är hur barnet ska läsa. Om synnedsättningen leder till svårighet att läsa vanlig skrift får barnet lära sig läsa punktskrift. Förberedande punktskriftsinlärning påbörjas i tidig ålder och under lekfulla former.

Skolåldern

När barnet mognar och börjar skolan ställs större krav på självständighet. Samtidigt ökar kraven på synen när barnet ska lära sig läsa och självständigt förflytta sig mellan hem, fritidsaktiviteter och kompisar.

Alla barn med synnedsättning som enda funktionsnedsättning går i vanlig skola. Vissa har stöd av resursperson. Syncentralen ansvarar för barnets hjälpmedel i skolan och på föräldrarnas uppdrag informerar man lärare och skolpersonal om
synnedsättningen och dess konsekvenser. Pedagogiskt stöd till skolan ges av kommunen och Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM som också ordnar kurser för lärare och föräldrar.

Handledning i orienterings- och förflyttningsteknik ges till föräldrar och skolpersonal, som sedan kan ge fortsatt stöd. Så småningom kan det bli aktuellt att hos kommunen ansöka om färdtjänst och led¬sagare, för att barnet ska kunna ta sig till kompisar och fritidsaktiviteter mer självständigt

Syntolkning ett viktigt stöd även i skolan

Barn med synnedsättning kan ha svårt att få överblick över situationer och förstå sociala skeenden. Syntolkning med en vuxen underlättar barnets förståelse för hur lekar går till, vilka regler och normer som gäller och vad de andra barnen gör. Barnet kan också behöva lära sig olika metoder och att använda hjälpmedel. Det kan vara att hålla nära, att förstora text med optik eller dator och att läsa talbok.

Stöd och service till barn och ungdomartöd och service till barn och ungdomar

När man har ett barn med synnedsättning har man rätt att söka stöd från olika myndigheter. På Syncentralen erbjuder kurator information om vilket stöd som finns att få, samt erbjuder hjälp med ansökningar och samverkan med de olika myndigheterna.

Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Specialpedagogiska Skolmyndigheten har uppdraget att ge specialpedagogiskt stöd och rådgivning till skola och förskola.

Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Riksorganisationen Unga med Synnedsättning Riksorganisationen

Unga med synnedsättning, US, är Sveriges största och äldsta förening för och av ungdomar med synnedsättning. Alla mellan 12-31 år som bor i Sverige och har en synnedsättning som innebär att man trots korrektion inte får ta körkort har rätt att bli medlemmar i US.

Föreningen erbjuder en mötesplats för socialt umgänge, idéutbyten och lärande inom ramen för olika sammankomster och aktiviteter inom och utanför Sverige. US arbetar för icke-diskriminering, jämlikhet och full delaktighet för personer med synnedsättning.

Unga med synnedsättning

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Så här arbetar vi med barn och ungdomar med synnedsättning i Uppsala län. Infoteket om funktionshinder. Region Uppsala. 2018-04-09.
Material från Unga med synnedsättning, US.