Systematiskt arbete för att förebygga utmanande beteende

Att arbeta systematiskt för att förebygga utmanande beteende gör det möjligt för verksamheten att följa upp och ompröva arbets- och förhållningssätt så att man kan utforma ett välfungerande individuellt stöd.

Att arbeta med människor med olika former av intellektuella funktionsnedsättningar, vars beteenden utmanar omgivningen ställer stora krav på engagemang, inlevelseförmåga, bemötande, samarbete och uthållighet. Man behöver ha kunskap om funktionsnedsättningar men framför allt kunskap om hur man kan möta, motivera och kommunicera med den specifika personen som behöver stöd. Det krävs också ett prestigelöst arbetsklimat för att kontinuerligt följa upp och ompröva arbets- och förhållningssätt för att utforma ett välfungerande individuellt stöd.

Förebygga utmanande beteende

Fokus bör vara att förebygga utmanande beteende. Målsättningen kan aldrig vara att helt eliminera allt utmanande beteende. Ett sådant beteende kan vara en viktig signal om att något är fel, exempelvis att personen har ont och saknar andra uttryckssätt. Det finns en risk för att verksamheter ser avsaknad av utmanande beteende som ett mått på god kvalitet, medan god kvalitet snarare bör kopplas till att personer kan stöttas till att klara situationer de deltar i på ett bra sätt.

Analysera orsaker till utmanande beteende

Innan man väljer arbets- och förhållningssätt eller metod för att förebygga utmanande beteende behöver man göra en analys av orsaker till utmanande beteende och individens förutsättningar och behov. För att kunna utforma ett välfungerande stöd behöver man analysera vad det är som gör en situation ohållbar för en person. Om man utgår från situationer som fungerar väl kan man lättare förstå hur mindre välfungerande situationer kan förändras eller undvikas så att utmanande beteende kan förebyggas.

Stödåtgärder genomförs systematiskt

När en stödåtgärd är utformad behöver den genomföras systematiskt av personalen. Skulle arbets- eller förhållningssättet inte fungera behöver det omprövas.

När man arbetar systematiskt är det bra om följande delar ingår i processen:

 1. Kartlägga och beskriva.
 2. Analysera.
 3. Planera.
 4. Genomföra gemensamt arbetssätt.
 5. Utvärdera.
 6. Införa eller ompröva arbetssätt.

1. Kartlägga och beskriva

För att kunna arbeta systematiskt med att förebygga eller minska ett utmanande beteende krävs en konkret beskrivning av det utmanande beteendet och den situation det uppkommer i.

Beskrivningen kan innehålla:

 • tidpunkt
 • plats
 • intensitet
 • situation
 • närvarande personer som exempelvis grannar, andra deltagare, anhöriga eller personal
 • händelseförlopp samt vad som hände precis före och efter
 • andras agerande – vad personalen och andra personer gjorde och sa.

Beskrivningen av beteendet ska vara fri från tolkningar och så konkret och neutral som möjligt så att det blir tydligt vilket konkret beteende och vilken situation som avses.

2. Analysera innan lösningsförslag utformas

Arbetet med stöd till en person med utmanande beteende måste inriktas på att hitta lösningar och inte på att begränsa de aktiviteter och sammanhang en person kan delta i enbart med syftet att undvika utmanande beteende.

Möjligheten att hitta en fungerande lösning ökar väsentligt om man beskriver och analyserar vad det är som händer. Det är viktigt att göra en grundlig genomgång av möjliga bakomliggande faktorer och faktorer som utlöser ett utmanande beteende i en viss situation.

Många faktorer påverkar vårt beteende, till exempel:

 • vår bakgrund och våra erfarenheter
 • omgivningen och miljön, exempelvis stressorer, trivsel, stimulans
 • andra människors beteende, exempelvis kravnivå, bemötande
 • hur vi förstår vad som pågår, exempelvis perception, kognition, stöd, minne
 • hur vi kan förmedla det vi vill uttrycka och kommunikationsmöjligheter
 • vår möjlighet att få det vi önskar eller slippa det vi vill undvika
 • hur vi mår, exempelvis hälsofaktorer, stress, smärta, hunger.

Det är personalens ansvar att försöka förstå vad som kan orsaka beteendet och att utveckla ett lämpligt stöd för att hjälpa personen att antingen minska eller helt upphöra med beteendet. Ett led i utformandet av lösningsförslag är att utgå från vad som kännetecknar välfungerande situationer.

Kartläggningen och analysen av beteendet och situationen ligger till grund för slutsatserna om vad som är ett adekvat stöd. Med ett adekvat stöd menas att stödet ges i rätt tid, i rätt situation och på rätt sätt. För att lyckas med detta behöver personalen samverka både med personen själv och med andra som känner personen väl, exempelvis närstående, personal från annan verksamhet, god man eller habiliteringen.

3 och 4. Planera och genomföra gemensamt arbetssätt

Individens förutsättningar, behov och funktionstillstånd ligger till grund för
det arbets- eller förhållningssätt som man beslutar att pröva. Personalen bör ha en gemensam kunskap om personens bakgrund, egna mål, behov och intressen för att kunna individanpassa sitt stöd. För att stödet ska bli adekvat och leda till avsett resultat behöver all personal veta hur det ska ges.

Personalen kan också behöva stöd för att utveckla och bibehålla ett enhetligt arbetssätt. Att alla arbetar på samma sätt är viktigt för att personen som tar emot stöd ska känna tillit och veta vad han eller hon kan förvänta sig. Stödet ska inte vara beroende av vem som är i tjänst.

Planerade arbetssätt och omgivningsanpassningar som syftar till att förebygga och minska utmanande beteende behöver dokumenteras så att de är tillgängliga som ett stöd till personalen.

6. Införa eller ompröva arbetssätt efter utvärdering

Om ett utmanande beteende uppkommer eller när ett utmanande beteende förändras behöver situation och beteende beskrivas för att personalen ska kunna följa upp och utvärdera genomförda arbetssätt eller åtgärder. De arbettssätt som visar sig vara till hjälp för en person införs. De arbetssätt som inte leder till mindre utmanande beteende frångås. Slutsatserna behöver dokumenteras så att de blir tillgängliga för hela personalgruppen.

Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet

I Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet – Ett kunskapsstöd med rekommendationer för chefer, verksamhetsansvariga och personal kan du läsa mer om hur man kan förebygga utmanande beteende.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.