Ansvarsfördelning för hälso- och sjukvården

I hälso- och sjukvårdslagen (HSL) finns bland annat bestämmelser om övergripande mål, ansvarsförhållanden och riktlinjer för den svenska hälso- och sjukvården.

Det lagstadgade ansvaret för hälso- och sjukvården är fördelat enligt följande:

  • Regionerna har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvården och ska verka för en god hälsa hos befolkningen.
  • Kommunerna ska erbjuda en god hälso- och sjukvård i särskilda boenden för äldre, korttidsboenden, bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning och dagverksamheter som är reglerade i socialtjänstlagen. Ansvaret omfattar också personer i bostad med särskild service (LSS-boenden) samt dagliga verksamheter som är reglerade i LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Många av de sköraste patienterna med komplexa hälsoproblem och svåra funktionsnedsättningar får delar av sin vård inom den kommunala hälso- och sjukvården. Den hälso- och sjukvård som kommunerna ansvarar för skiljer sig inte från annan hälso- och sjukvård som ges av bland annat sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Kommunernas ansvar ska vara av samma art som regionernas motsvarande ansvar, med den begränsningen att det inte omfattar läkarinsatser.

Utbildning: Om nationella riktlinjer med fokus på kommunal hälso- och sjukvård, i Socialstyrelsens utbildningsportal

Regionen kan överlåta mer ansvar till kommunen genom lokala överenskommelser

En region får överlåta ansvaret till en kommun för hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård) för personer i ordinärt boende. Fördelningen av ansvaret mellan region och kommun regleras i lokala överenskommelser. Det innebär att innehållet i överenskommelserna kan se olika ut i olika delar av landet.

Det här ingår inte i kommunens ansvar

Läkarinsatser ingår inte i kommunernas ansvar för hälso- och sjukvård. Det är regionen som ska avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda ska kunna erbjudas en god hälso- och sjukvård.

Regionen ska sluta avtal med kommunerna om omfattningen av och formerna för läkarmedverkan. I avtalen brukar ingå vilka planerade uppgifter som läkare ska ansvara för och hur tillgången till läkare vid behov, till exempel vid akuta ärenden, ska lösas. Det kan också finnas samverkansavtal som beskriver rutiner för samarbetet mellan läkare och legitimerad personal i kommunen.

Andra exempel på verksamheter inom kommunerna där kommuner inte har något hälso- och sjukvårdsansvar är hem för vård eller boende (HVB) och korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS.

Kommunens ansvar för hjälpmedel och förbrukningsartiklar

Inom de verksamheter som omfattas av kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar ska varje kommun erbjuda hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. En region och en kommun kan också komma överens om att kommunen ska ta över ytterligare ansvar för hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. I samband med hälso- och sjukvården i de verksamheter som omfattas av kommunens ansvar ska kommunen tillhandahålla de förbrukningsartiklar som fortlöpande behövs vid urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens på grund av en allvarlig sjukdom eller efter behandling av en allvarlig sjukdom.

Samverkan

En region och en kommun ska samverka så att en enskild som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för också får övrig vård och behandling, hjälpmedel samt förbrukningsartiklar som hans eller hennes tillstånd fordrar.

Samordnad vård och omsorg, tema på Kunskapsguiden

Samverkan inom äldreomsorgen, sida inom temat Yrkesintroduktion inom äldreomsorgen på Kunskapsguiden

Samverkan inom omsorgen för personer med psykiska funktionsnedsättningar, sida inom temat Yrkesintroduktion inom socialpsykiatri på Kunskapsguiden

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Källor:

Meddelandeblad nr 9: Kommunal hälso- och sjukvård, Socialstyrelsen, 2020

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.