Om posttraumatiskt stressyndrom

Posttraumatiskt stressyndrom, ptsd, kan drabba personer som varit med om särskilt svåra händelser. Symtom kan vara plågsamma minnesbilder och mardrömmar, koncentrationssvårigheter och sömnstörningar. Ptsd behandlas i första hand med traumafokuserad kognitiv beteendeterapi med exponering.

Posttraumatiskt stressyndrom, ptsd, är ett ångestsyndrom som kan drabba personer som varit med om traumatiska händelser. Det kan till exempel vara erfarenheter av att konfronteras med död eller dödshot, kroppslig skada eller hot om kroppslig skada. Det kan också vara erfarenheter av krigsskador, tortyr, våldtäkt och misshandel.

De flesta som varit med om traumatiska händelser har övergående symtom medan ungefär tio procent av dem utvecklar posttraumatiskt stressyndrom.

Det är viktigt att upptäcka posttraumatiskt stressyndrom eftersom det obehandlat kan leda till livslånga problem med ökad risk för självmordsförsök, depression, missbruk och behov av sjukvård.

Mindre än en halv procent av befolkningen tros ha posttraumatiskt stressyndrom men i vissa flyktinggrupper kan det vara så vanligt som 30 procent, och mörkertalet kan vara stort. Ptsd är en diagnos som ökar starkt.

Symtomen kan dröja

Symtomen visar sig oftast några veckor efter en traumatisk händelse, men de kan också dröja flera år.

De vanligaste tecknen vid ptsd är:

  • Återupplevelse av traumat i form av återkommande påträngande minnesbilder både i vaket tillstånd och genom mardrömmar.
  • Undvikande av allt som på något sätt påminner om traumat, något som kan leda till att personen isolerar sig från anhöriga.
  • En överdriven vaksamhet och lättskrämdhet som kan göra personen lättirriterad.
  • Omotiverade vredesutbrott, koncentrationssvårigheter och problem med sömnen.
  • Minnesförlust som kan vara total och oftast begränsad till tiden precis före, under eller efter traumat.

Funktionsnedsättning i vardagen

Symtomen vid posttraumatiskt stressyndrom medför en nedsatt funktionsförmåga med problem att till exempel klara arbete, studier, relationer och vardagliga aktiviteter.

Behandling med traumafokuserad KBT i första hand

Ptsd behandlas i första hand med traumafokuserad kognitiv beteendeterapi med exponering. Metoden baseras på välkända inlärningsprinciper för utsläckning. Vid exponering utsätts personen, under kontrollerade former, för det som väcker obehag och ångest. Det sker genom att tillsammans med behandlaren, via föreställningar eller i verkligheten, upprepat gå igenom och återberätta den traumatiska händelsen. I takt med att personen klarar av att återuppleva händelsen försvagas ångestreaktionen.

Andra rekommenderade behandlingar vid ptsd är antidepressiva läkemedel respektive EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

Behandling vid posttraumatiskt stressyndrom beskrivs i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom.

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom hos Socialstyrelsen

Psykisk hälsa och ohälsa

Här finns en introduktion till området psykisk hälsa och ohälsa, med länkar till de myndigheter och andra aktörer som har ansvar för området. Du hittar också alla de teman på området som finns på Kunskapsguiden.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:
Källor:
Behandling av ångestsyndrom. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.
Posttraumatiskt stressyndrom. Handisams webbplats Hjärnkoll.