Vad är hedersrelaterat våld och förtryck

Det är framför allt flickor och kvinnor som drabbas av det som kallas hedersrelaterat våld och förtryck. Kontrollen av deras sexualitet är central. Men även pojkar och män kan utsättas för detta våld.

När det gäller kännetecken för hedersrelaterat våld och förtryck är kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet central och starkt knuten till kollektivet, det vill säga familjen eller släkten. I fokus står föreställningar om oskuld och kyskhet. Familjens rykte och anseende är beroende av flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende. Det innebär att rykten kan räcka för att en familj ska anses förlora sin heder.

Begränsningar i livet och risk för våld

Våldet och förtrycket kan ta sig många olika uttryck. Det kan handla om en rad begränsningar i vardagslivet som klädval och socialt umgänge. Men det kan även vara begränsningar i fråga om livsval som utbildning och val av äktenskapspartner. Det kan också innebära utsatthet för grovt våld, inklusive dödligt våld.

Individen är underordnad kollektivet

I de sammanhang som präglas av hedersrelaterade normer är individens rättigheter underordnade det som anses vara bäst för kollektivet, det vill säga familjen och släkten. Individens önskan ställs emot den skada som individens önskan skulle kunna orsaka familjens och släktens heder.

Hedern är knuten till kollektivet. Det innebär att familjemedlemmarna har en gemensam heder och alla är beroende av varandra. Centralt i detta är att val av partner inte är individens val utan familjens eller ett större kollektivs angelägenhet.

Förtrycket är ofta planerat

Hedersrelaterat våld och förtryck är ofta både planerat och kollektivt, det vill säga att det både kan utövas och sanktioneras av flera personer. Utöver den kollektiva dimensionen kan det också finnas en transnationell dimension. Det är till exempel fallet då en utsatt person förs ut ur Sverige eller hålls kvar utomlands mot sin vilja. Det kan också handla om att personer i Sverige utsätts för hot och påtryckningar från familjemedlemmar eller släktingar som lever utomlands.

Flickor och kvinnor drabbas oftare än män

Det är framför allt flickor och kvinnor som drabbas av hedersrelaterat våld och förtryck, men även pojkar och män utsätts. Pojkar och unga män kan också utsättas för våld om de stödjer eller beskyddar flickor eller kvinnor som bryter mot normerna.

Hbtq-personer kan också vara utsatta

Hedersrelaterat våld och förtryck kan drabba homo- och bisexuella personer av båda könen och personer med könsöverskridande identitet och uttryck särskilt hårt. Både kvinnor och män kan vara förövare. Även släktingar utanför den allra närmaste familjen kan vara förövare. Föräldrar eller släktingar till en flicka eller pojke kan utsätta hennes eller hans pojk- eller flickvän för våld på grund av att relationen inte är accepterad.

Både utsatt och förövare

Vissa personer kan vara både utsatta och förövare samtidigt. Det kan till exempel vara pojkar och unga män som förmås eller tvingas att utöva kontroll av eller våld mot sina systrar eller mammor, samtidigt som de själva är utsatta för någon form av våld eller förtryck.

Behandling för utövare av hedersrelaterat våld och förtryck

I dag finns begränsad forskning om behandlingsmetoder för utövare av hedersrelaterat våld och förtryck. Det gör att det till stor del saknas kunskap om vilka behandlingsmetoder som är effektiva.

Utövare av hedersrelaterat våld och förtryck är en grupp som sällan söker hjälp för sitt våldsutövande. En utmaning i att ta fram lämpliga behandlingsmetoder är att dessa utövare ofta saknar den motivation som krävs för att förändra våldsbeteendet.

Läs mer på sidan Behandling för våldsutövare

Vänd dem inte ryggen – utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld (pdf)

Utbildningsmaterialet Vänd dem inte ryggen från Socialstyrelsen syftar till att höja medvetenheten och kompetensen hos olika personalgrupper. Då kan behoven av stöd och hjälp hos de personer som är utsatta för hedersrelaterat våld bättre tillgodoses.

Hedersförtryck.se

Hedersförtryck.se drivs av Länsstyrelsen Östergötland och är en webbplats för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer, till exempel barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

Webbkurs heder – en webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck

Webbkurs heder ger grundläggande kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och kan vara ett stöd för utveckla arbetet inom olika verksamheter. Webbkurs heder är framtagen av Länsstyrelsen i Stockholms län i samverkan med Origo, länets myndighetsgemensamma resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen Östergötland och Södertälje kommun.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:
Källor:
Riskbedömningar i ärenden med hedersrelaterat våld: metodstöd för socialsekreterare som arbetar med barn och ungdomar. 2 omarb. uppl. Länsstyrelsen i Stockholms län.
Webbplatsen Hedersförtryck.se Länsstyrelsen Östergötland.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter