Stöd och skydd till barn

Barn som är offer för människohandel är mycket såbara och kan därför behöva stöd och skydd från socialtjänsten. Kommunernas socialnämnder har enligt socialtjänstlagen, SoL, ett särskilt ansvar för barn och unga och dessutom ett specifikt ansvar för barn som är brottsutsatta.

Kommunernas yttersta ansvar för stöd och hjälp gäller alla barn och unga enligt SoL, oavsett om de har rätt att befinna sig i Sverige eller inte.

Barn som utnyttjas i människohandel

Barn som är eller har varit utsatta för människohandel kan komma från länder både  inom och utanför EU. De kan ha blivit transporterade till Sverige med syfte att utnyttjas, men även barn som redan befinner sig i Sverige kan bli utsatta för människohandel. Barnet kan ha befunnit sig i Sverige under en kortare eller längre tid med eller utan sina föräldrar. I vissa fall kan det även förekomma att barn som är uppvuxna i Sverige blir utsatta. Det kan röra sig om sexuell exploatering, tvångsarbete eller tiggeri.

Säkerställa skydd för barnet

När socialnämnden får en anmälan om att ett barn misstänks fara illa, till exempel att det har blivit utsatt för människohandel för sexuella ändamål, ska genast en bedömning göras av om barnet är i behov av omedelbart skydd. Barnets behov av skydd kan behöva övervägas vid fler tillfällen eftersom barnets situation kan ändras över tid.

Det är vanligt att barn som är utsatta för människohandel försvinner när de uppmärksammas av socialtjänsten. Eftersom barnet utgör en viktig inkomstkälla för förövaren kan barnet bli upphämtat och tvingat till att följa med förövaren. Barnet kan också vara känslomässigt bundet till de personer som utnyttjar barnet. Det är dessutom inte ovanligt att barnet har lågt förtroende för myndigheter.

Barnet kan vara i behov av olika sorters stöd

Barn som har identifierats som offer eller potentiella offer för människohandel har rätt till stöd och hjälp före, under och efter en eventuell brottmålsprocess. Även medföljande barn till offer för människohandel kan vara i behov av stöd, till exempel till följd av att de har bevittnat våld mot personer i sin närhet.

Barn kan till exempel behöva ett tryggt boende, sjukvård, rådgivning och tolk. Om barnet inte är hemmahörande i Sverige kan det även bli aktuellt att erbjuda stöd för ett tryggt återvändande till hemlandet.

Rådgivning och samtalsstöd

Ett barn som är utsatt eller riskerar att bli utsatt för människohandel kan vara i behov av att få information om de rättigheter och olika möjligheter till stöd som finns. Barnet kan även vara i behov av kris- eller samtalsstöd.

För att ett barn ska våga berätta sin verkliga historia krävs ofta tid och att barnet känner tillit och trygghet. Barnet kan vara rädd för att berätta om sina upplevelser på grund av hot från förövaren eller för att framtiden och möjligheten att få skydd verkar oviss. I vissa fall kan barnet känna lojalitet med förövaren på grund av att barnet upplever denna person som sin enda trygghet. Barnet kan också känna misstro mot vuxna och myndighetspersoner. Det kan därför vara bra att göra en tydlig sammanhangsmarkering för barnet. Du kan då förklara din funktion och vilket mandat du har i din yrkesroll, vad du kan och vad du inte kan göra.

Samtal med barn, tema på Kunskapsguiden

Uppehållstillstånd för betänketid

En viktig del i att ge stöd och skydd till ett barn som identifierats som offer eller potentiellt offer för människohandel, och som kommer från ett annat land, är att barnet får ett tillfälligt uppehållstillstånd. Socialtjänsten har möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd för betänketid för barn som misstänks ha blivit utsatta för människohandel eller människoexploatering. Betänketiden ger barnet möjlighet till ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för att ta ställning till sin medverkan i rättsprocessen. En förundersökningsledare har även möjlighet att ansöka om antingen uppehållstillstånd för betänketid eller tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Möjlighet för socialtjänsten att ansöka om betänketid för offer för människohandel, sida inom detta tema

Placering i tryggt boende

Barn som är utsatta eller misstänks vara utsatta för människohandel kan behöva en placering där de kan vara skyddade. Det kan vara placering i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende, HVB.

Vid en placering i tryggt boende kan socialtjänsten behöva ta hänsyn till flera olika faktorer. Det kan till exempel handla om geografisk placering, hotbild mot barnet och att boendet har rätt kunskaper kopplade till det enskilda barnets behov.

Kontinuerlig samverkan med polisen, skolan, god man och det aktuella boendet är viktigt för att vara uppdaterad kring hotbilden för barnet.

Placerade barn och unga – handbok för Socialtjänsten – Socialstyrelsen

Vård enligt LVU kan ibland bli aktuellt

Om det inte går att placera ett barn på frivillig väg enligt SoL kan det bli aktuellt med en placering enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Vid ett LVU-ärende där barnet misstänks ha sin hemvist i ett annat land än Sverige, behöver socialnämnden ta reda på barnets hemvist för att avgöra om de har behörighet att fatta ett sådant beslut. Som huvudregel är det barnets hemvist som avgör om socialtjänsten är behörig, men socialtjänsten kan också vara behörig i andra situationer. Det gäller till exempel i brådskande situationer när det kan bli fråga om ett omedelbart omhändertagande.

LVU – handbok för socialtjänsten – Socialstyrelsen

Samtal med tolk

Socialtjänsten är skyldig att använda tolk om det behövs för att barnet ska kunna ta tillvara sin rätt. Det är viktigt att inte förlita sig på tolkning från familjemedlemmar, vänner eller andra som påträffas med barnet. Det finns en risk för att det är den som utsätter barnet för människohandel som erbjuder sig att översätta.

Att samtala genom tolk – Socialstyrelsen

Tryggt återvändande

Barn som har utsatts för människohandel och har sin hemvist i annat land än Sverige och skiljts från sin familj, kan få hjälp att återvända till sitt ursprungsland. Det gäller om berörda myndigheter i Sverige och hemlandet bedömer att det är för barnets bästa.

Barn i internationell människohandel och exploatering – vägledning för socialtjänsten (pdf)

Socialtjänsten har en central roll när det gäller att stödja och skydda barn som är offer eller potentiella offer för människohandel eller exploatering. Socialstyrelsen har tagit fram en vägledning för att ge stöd i det arbetet. Vägledningen vänder sig primärt till socialsekreterare, arbetsledare och beslutsfattare inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Barn i internationell människohandel och exploatering – presentation (pdf)

Detta är en kortfattad presentation om vad människohandel och exploatering av barn är, vilka som kan beröras och barnets rättigheter. Presentationen baseras på Barn i internationell människohandel och exploatering – vägledning för socialtjänsten. Presentationen kan användas som en introduktion till socialtjänstens arbete med ärenden.

Webbutbildningen Sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram en utbildning som ger en introduktion till vad sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel är. Den vänder sig till dig som i ditt arbete kan möta barn eller vuxna som befinner sig i en utsatt livssituation, eller som arbetar med att förebygga och bekämpa våld och brott.

Till dig som möter personer på flykt från Ukraina

Just nu är det många som flyr från invasionen i Ukraina. I samband med flyktingströmmar ökar risken för att personer utnyttjas för prostitution, människohandel och andra former av våld. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på ökad risk för exploatering. Hos Jämställdhetsmyndigheten finns samlad information till dig som yrkesverksam samt hänvisningar till material som du kan förmedla till de du möter som är på flykt från Ukraina.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:

Källor:

Barn i internationell människohandel och exploatering. Vägledning för socialtjänsten. Socialstyrelsen, 2018.
Utreda barn och unga. Handbok för socialtjänsten. Socialstyrelsen, 2023.
Placerade barn och unga. Handbok för socialtjänsten. Socialstyrelsen, 2020.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.