Krav, mål och kvalitet

Inom ramen för ledningssystemet behöver verksamheten bland annat definiera vilken typ av verksamhet som bedrivs, vilka krav och mål verksamheten har och vad kvalitet har för innebörd i verksamheten.

Ledningssystemet är ett system för att fastställa principer för ledning av verksamheten. Ledningssystemet måste omfatta verksamhetens alla delar och den som bedriver verksamheten ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

Krav och mål för verksamheten

Den som bedriver verksamheten måste börja med att klargöra vilken verksamhet som bedrivs eller ska bedrivas. Det måste verksamheten ha klart för sig eftersom den annars inte kan ta reda på vilka krav och mål som gäller för denna.

Eftersom nya lagar och föreskrifter kan tillkomma, och befintliga kan upphävas eller förändras, räcker det inte att endast göra en kartläggning av de krav och mål som ställs på verksamheten i samband med att verksamheten startas upp. Kartläggningen av de regler som styr verksamheten måste därför göras fortlöpande.

Exempel på krav som ställs på olika verksamheter:

  • Inom hälso- och sjukvården ställs bland annat krav på att vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, 5 kap. 1 § HSL.
  • Inom socialtjänsten anges bland annat att verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet, 1 kap. 1 socialtjänstlagen, SoL.
  • Inom verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, finns bland annat krav på att verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet och att den enskilde i största möjliga utsträckning ska ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges, 6 § LSS.

Betydelsen av krav eller mål

Den som bedriver verksamheten måste ha tillräcklig kunskap om och förstå betydelsen av de krav och mål som definieras i lagar och andra föreskrifter för att kunna uppfylla kraven och målen.

Till exempel är tillräcklig kunskap om sociala insatsers resultat och avsedd effekt på många sätt en förutsättning för att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. På motsvarande sätt krävs tillräcklig kunskap för att kunna arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet inom hälso- och sjukvården.

För att förstå och tolka ett krav eller ett mål i en lag kan lagens förarbeten ge vägledning. Allmänna råd, handböcker, nationella riktlinjer, vägledningar och andra publikationer från Socialstyrelsen kan också vara ett stöd i detta. Ofta har dessa publikationer sin utgångspunkt i ett eller flera krav eller mål och beskriver deras innebörd eller möjliga sätt att tillämpa dem.

Därutöver kan det finnas avgöranden från domstolar som vägleder i betydelsen av kraven eller målen. Även beslut från tillsynsorgan som Riksdagens ombudsmän kan ge sådan vägledning.

Verksamhetens egna krav och mål

Den som bedriver verksamhet kan välja att ställa ytterligare krav och mål utöver dem som anges i författningar och beslut. För offentliga verksamheter kan det vara kommunala riktlinjer eller andra prioriteringar och särskilda satsningar beslutade av kommunfullmäktige. Sådana krav och mål kan då också ingå i ledningssystemet.

Kvalitet för verksamheten

Efter kartläggningen av vilka krav och mål som finns i lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten definierar man vad som är kvalitet för verksamheten.

Socialstyrelsens förreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem ställer krav på att verksamheterna fortlöpande ska utveckla och säkra kvaliteten i verksamheterna. Definitionen av kvalitet utgör både grunden för hur ledningssystemet ska byggas upp samt det som ska uppnås med hjälp av ledningssystemet. Definitionen av kvalitet är därför av central betydelse.

Kvalitet definieras i Socialstyrelsens föreskrifter som att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Kvalitetsdefinitionen kan därför beskrivas som en ram som ska fyllas med det innehåll som finns i dessa andra lagar och föreskrifter eller beslut som gäller för verksamheten.

Ledningssystemet ska innehålla de processer och rutiner som behövs för att utveckla och säkra kvaliteten i verksamhetens samtliga delar.

Processer och rutiner, inom aktuellt tema på Kunskapsguiden

Checklista till stöd för arbete med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Denna checklista kan vara ett stöd i arbetet med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Checklistan går igenom viktiga punkter i Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 men är endast ett komplement till föreskriften som innehåller bindande bestämmelser och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Källor:

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete – Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsen; 2011.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsen; 2011.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.