Boendeformer för äldre personer

Äldre personer som vill och kan bor kvar i den egna bostaden och får där det stöd och den vård som de behöver. Särskilt boende behövs när vård- och omsorgsbehovet är stort och kräver närhet till personal dygnet runt.

Äldre personer som vill och kan ska få bo kvar i den egna bostaden och där få det stöd och den vård de behöver. Det är individens behov som avgör vården och omsorgens omfattning. Att tvingas flytta mot sin vilja kan innebära en direkt hälsorisk.

Seniorboende

Ett seniorboende är en vanlig bostad som inte kräver behovsprövning eller biståndsbeslut. Lägenheterna är äldre- och handikappanpassade. Oftast behöver de boende vara 55 år och äldre.

Särskilt boende för äldre

Särskilt boende för äldre är en insats som den enskilde kan ansöka om hos socialtjänsten. Att bo i särskilt boende innebär att man bor i en mindre lägenhet och har tillgång till en larmklocka så att man kan tillkalla hjälp när man behöver.

De allra flesta som bor i särskilt boende behöver omfattande hjälp flera gånger under dygnet. De flesta av de äldre har flera samtida sjukdomar och många har också kognitiva sjukdomar och besvär och behöver därför särskilt anpassad vård och omsorg. Många av de som bor i särskilt boende har en demenssjukdom och det finns särskilda boenden anpassade för personer med demenssjukdom.

Särskilt boende under kortare tid

Korttidsboende är en tillfällig insats som är en typ av särskilt boende. Den enskilde behåller därför sin ordinarie bostad. Korttidsboende erbjuds för rehabilitering, eftervård, avlastning som stöd till anhöriga, diagnostisering, utredning av behov och för vård i livets slutskede.

Webbutbildning – Basala hygienrutiner i vård och omsorg

Utbildningen är speciellt anpassad till arbete inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen. Utbildningen är utformad för att kunna användas i det dagliga arbetet såväl under pandemin som efter.

Information om covid-19 till personal inom socialtjänst hos Socialstyrelsen

Information om covid-19 till dig som arbetar med vård och omsorg nära riskgrupperna. Här finns stöddokument för olika verksamheter inom äldre- och funktionshinderområdet.

Podd om covid-19 och särskilda boenden för äldre

Under våren 2020 såg vi att särskilda boenden för äldre drabbades extra hårt av covid-19, med stor smittspridning. Vad låg bakom den dramatiska utvecklingen? Vad har vi lärt oss? Och hur kan de särskilda boendena förbereda sig för att hantera covid-19 framöver?

Stöd till äldreomsorgen med anledning av Covid-19 hos SKR

Sveriges Kommuner och Regioner samlar stöd, svar på vanliga frågor och goda exempel med anledning av covid-19. Webbsidan uppdateras löpande och är ett komplement till myndigheters stöd och rekommendationer.

Får du frågor om organ- och vävnadsdonation?

Du som arbetar med äldre personer inom vård och omsorg spelar en viktig roll när äldre själva eller deras anhöriga lyfter frågan om organ- och vävnadsdonation. Du kan vara lyhörd, finnas där som bollplank och svara på frågor kring donation, själva processen och hur man tar ställning. I en artikel i tidskriften Ä nr 2/20 kan du läsa om bra saker att känna till inför samtal om vävnadsdonation, för dig som arbetar med vård och omsorg av äldre personer.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Bostad i särskilt boende är den enskildes hem. Socialstyrelsen 2011.
10 år med öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre. Socialstyrelsen samt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR 2017.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter