Om obesitas

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar obesitas som ”onormal eller överdriven ansamling av fettväv som utgör en risk för hälsan”. Sjukdomen försämrar livskvaliteten och ökar risken att dö i förtid. Sjukdomen kallas ofta fetma, men det kan upplevas som kränkande. Därför använder vi ordet obesitas.

Vanlig sjukdom med komplexa orsaker

Obesitas är vanligt, och förekomsten ökar i Sverige. 

Obesitas beror på en långvarig obalans i energiintaget: Personer med obesitas får i sig mer energi än vad de förbrukar. Detta har i sin tur komplexa orsaker. Personliga förutsättningar som genetik, psykisk hälsa och levnadsvanor spelar in, liksom faktorer i kulturen och samhället, som tillgång till energirik mat. Sjukdomen är kronisk och vikten varierar ofta över tid. 

Stigmatisering och sämre livskvalitet

Personer med obesitas är en stigmatiserad grupp, och många upplever ett fördomsfullt bemötande. Diskriminering och kränkande behandling är utbrett i samhället, såväl i arbetslivet och utbildningssystemet som i hälso- och sjukvården.

Stigmatiseringen gäller både barn och vuxna. Elever med övervikt eller obesitas har till exempel ökad risk att utsättas för trakasserier och social isolering, vilket kan leda till ökad skolfrånvaro. Elever med obesitas slutför också grundskolan och gymnasiet i lägre utsträckning än jämnåriga. Vuxna med obesitas kan diskrimineras både vid rekrytering till arbete och som anställda.

Stigmatiseringen av personer med obesitas kan leda till låg självkänsla, depressiva symtom samt skuld- och skamkänslor. Den kan försämra livskvaliteten och leda till ytterligare viktuppgång. Sjukdomen kan till exempel förvärras för att personer undviker att besöka hälso- och sjukvården eller får sämre vård. Personer som upplevt diskriminering i hälso- och sjukvården kan även undvika att söka vård även för andra symtom och sjukdomar. 

Dessutom förekommer det att vårdgivare nekar personer med ett visst BMI vård på grund av sin vikt, utan att göra individuell bedömning av risk och nytta. Det kan till exempel gälla personer som vill få tillgång till IVF-behandling, transplantation och olika ortopediska ingrepp.

Du som möter personer med obesitas i ditt arbete behöver vara medveten om detta och se till att du har god och uppdaterad kunskap om obesitas, så att du kan bemöta alla patienter på ett bra sätt.

riksförbundet HOBS (hälsa oberoende av storlek) webbplats kan du ta del av personliga berättelser om att leva med obesitas. Där finns också flera kostandsfria webbutbildningar, till exempel för dig som arbetar i

Obesitas är överrepresenterat i flera grupper

Obesitas är vanligare hos män än hos kvinnor, och även vanligare hos äldre vuxna än hos yngre. Sjukdomen har också en stark ärftlig komponent.

Vidare är obesitas överrepresenterat hos bland annat personer med intellektuella funktionsnedsättningar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (såsom adhd och autism), hetsätningsstörning, fysiska funktionsnedsättningar och svåra psykiska sjukdomar.

I både Sverige och övriga Europa är obesitas dessutom kraftigt överrepresenterat i socioekonomiskt utsatta grupper, och det är främst i dessa grupper som obesitas har blivit vanligare. Det finns många möjliga orsaker till denna ojämlikhet. Sådant som ekono-miska svårigheter och en stressande livssituation kan till exempel göra det svårare att tillämpa hälsosamma levnadsvanor. Barn är särskilt utsatta, eftersom de styr mindre över sina matvanor och fritidsaktiviteter än vuxna.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Källor:

Nationella riktlinjer för vård vid obesitas. Socialstyrelsen, 2022

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.