Organisation och samverkan

Barn, ungdomar och vuxna med adhd behöver ofta insatser från flera olika aktörer samtidigt. Därför behöver samverkan mellan berörda verksamheter utvecklas.

Vi ser över innehållet på sidan

Denna sida kommer snart uppdateras utifrån ny kunskap i våra nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism.

Läs Socialstyrelsens riktlinjer om adhd och autism

Personer med adhd och deras anhöriga behöver ofta insatser och åtgärder från flera aktörer, många gånger samtidigt. Samverkan mellan aktörerna är därför central. Regioner och kommuner har ett gemensamt ansvar att samordna insatserna där olika professioner behöver samverka.

Det är viktigt att tidigt uppmärksamma tecken som kan tyda på adhd och när det är motiverat göra en diagnostisk utredning som kan leda fram till lämpligt stöd och behandling.

Samverkansöverenskommelse mellan kommun och region

Både socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, innehåller allmänna bestämmelser om samverkan och samarbete mellan huvudmännen. På övergripande nivå ska kommuner och regioner ingå överenskommelser om samarbete när det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning.

Individuell plan – samordning av insatser från socialtjänst och hälso- och sjukvård

Kommuner och regioner kan gemensamt upprätta en samordnad individuell plan, SIP, när en person behöver insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Arbetet med planen ska påbörjas omedelbart och planen ska ange vilka insatser som behövs, vilka insatser respektive huvudman ska svara för och vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen. I planen ska det dessutom framgå vilka åtgärder som andra än kommunen och regionen vidtar.

Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har en överenskommelse om att samverka genom förstärkta rehabiliteringsinsatser för personer som behöver insatser från båda myndigheterna.

Organisatoriska utmaningar

I dag finns ett antal vårdprogram som olika regioner har tagit fram, men få av dem är framtagna i samverkan med kommunerna.

Kommunerna och hälso- och sjukvården behöver därför utveckla sin samverkan lokalt i syfte att ta fram gemensamma handlingsplaner eller vårdprogram. Huvudmännen behöver också utveckla samverkan kring att uppmärksamma adhd för att förhindra att problemen blir allvarligare. Specialistverksamheter kan behöva erbjuda stöd till verksamheter som saknar den kompetensen.

Behov av utbildning och handledning

Det finns ett stort behov av utbildning och handledning för personal som möter barn, ungdomar och vuxna med adhd och deras familjer. Därför har en del kommuner och regioner satsat på att höja personalens kompetens när det gäller adhd. 

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:
Källor:
Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd – ett kunskapsstöd, Socialstyrelsen, 2014.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter