Den fasta läkarkontaktens uppgifter

Den fasta läkarkontakten har, när det krävs och är lämpligt, ett samordningsansvar för patientens medicinska åtgärder.

Den fasta läkarkontakten ska se till att patienten undersöks och, om det är möjligt, ställa diagnos samt se till att patienten får den medicinska vård som hälsotillståndet kräver och även genomföra andra åtgärder som kan vara nödvändiga.

Den fasta läkarkontakten ska också ge patienten vägledning i patientens övriga kontakter med hälso- och sjukvården. Om det krävs, ska den fasta läkarkontakten samordna de utrednings- och behandlingsåtgärder som har genomförts.

Läkaren ska även informera patienten om hens hälsotillstånd och om de behandlingsalternativ som finns tillgängliga och vilken som ur medicinsk synpunkt bedöms som mest lämplig. Det är en viktig uppgift för läkaren att se till att patienten har en möjlighet att samråda om och påverka vården och behandlingen.

Patienten ska vara delaktig

För att kunna uppnå de förväntade resultaten med en behandling är det en förutsättning att patienten, utifrån sina förutsättningar, är delaktig i de beslut som fattas och är väl införstådd med och informerad om den vårdprocess som är överenskommen.  Patientens delaktighet underlättas om det finns en kontinuerlig relation mellan patienten och vårdens medarbetare. Delaktigheten leder till en effektivare vård med högre kvalitet och bättre följsamhet men den ställer också krav på en ökad lyhördhet för patientens behov, förutsättningar och preferenser.

Regionerna ska precisera de fasta läkarkontakternas åtagande

Det är viktigt att de fasta läkarkontakterna i princip har samma åtagande när det gäller verksamhetens inriktning oavsett anställningsform, offentligt eller privat. Regionerna behöver därför precisera vad som ingår i en primärvårdsläkares åtaganden. Enligt en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner år 2021 ska regionerna bland annat arbeta med utvecklingen av fast läkarkontakt genom att definiera uppdrag, ansvar och befogenheter utifrån lokala behov och förutsättningar.

Patienten ska få information

Patienten ska få information om möjligheten att välja fast läkarkontakt. För att patienten ska kunna ta tillvara sin möjlighet att få tillgång till och välja en fast läkarkontakt behöver patienten få information om att möjligheten finns och vilka fördelar det innebär. Informationen ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar.

Stödmaterial om fast läkarkontakt

Socialstyrelsen har tagit fram material för att stödja vård- och hälsocentraler att dimensionera funktionen fast läkarkontakt på ett sätt som är förenligt med verksamhetens uppdrag och arbetsmiljö. Stödmaterialen vänder sig till regioner, vårdgivare, verksamhetschefer och professioner. De kan vara ett underlag vid ett mer systematiskt kvalitetsarbete på vård- eller hälsocentralen i arbetet med att utveckla arbetssättet, fördela och dimensionera antalet patienter per fast läkarkontakt. Materialet kan också bidra till dialog om kontinuitet och dess olika aspekter.

Frågor och svar om fast läkarkontakt

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om fast läkarkontakt.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Meddelandeblad: Fast läkarkontakt m.m., Socialstyrelsen, 2021

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter