Om fast vårdkontakt

En fast vårdkontakt är en person som ska hjälpa patienten i kontakterna med vården och som ska hjälpa till att samordna vårdens insatser. Det är inte samma sak som en fast läkarkontakt men en fast läkarkontakt kan också vara patientens fasta vårdkontakt.

En fast vårdkontakt innebär att patienten ska få en tydligt utpekad person som ska bistå och stödja patienten i kontakterna med vården. Kontakten ska hjälpa till att samordna vårdens insatser. Syftet med bestämmelsen är framförallt att stärka patientens ställning, men även att tydliggöra vårdens ansvar för samordning och kontinuitet.

När ska en fast vårdkontakt utses?

En fast vårdkontakt ska alltid utses om patienter begär det, oavsett om det anses behövligt eller inte. På så sätt skapas en trygghet för patienten i form av att hens behov alltid blir styrande. Patientens önskemål om vem som ska bli den fasta vårdkontakten ska tillgodoses så långt som möjligt och patienten ska få vara delaktig i processen.

En fast vårdkontakt ska utses av en verksamhetschef om en patient begär det eller om det är nödvändigt för att tillgodose hens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet. Patienten ska få information om möjligheten att få en fast vårdkontakt.

När en enhet i den regionfinansierade öppna vården har tagit emot ett inskrivningsmeddelande i fråga om en patient, ska verksamhetschefen vid den enheten utse en fast vårdkontakt för patienten. Verksamhetschefen ska utse den fasta vårdkontakten innan patienten skrivs ut från den slutna vården. Om patienten redan har en fast vårdkontakt vid enheten, får denne fortsätta att vara patientens fasta vårdkontakt.

En verksamhetschef ska även ansvara för att det utses en legitimerad läkare som fast vårdkontakt för en patient med ett livshotande tillstånd. Det ska göras så snart som möjligt efter det att en behandlande läkare har konstaterat tillståndet.

Vem kan vara fast vårdkontakt och vad ska denna göra?

En fast vårdkontakt kan utses i alla verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård. Vem som bör utgöra patientens fasta vårdkontakt ska grundas på patientens medicinska och övriga behov och vilken kompetens som bäst kan tillgodose det behovet. En fast vårdkontakt kan vara någon ur hälso- och sjukvårdspersonalen, till exempel en läkare, sjuksköterska eller psykolog. Det kan också vara en mer administrativ funktion som koordinerar patientens vård.

En fast vårdkontakt bör kunna bistå patienterna i att samordna vårdens insatser, informera om vårdsituationen, förmedla kontakter med andra relevanta personer inom hälso- och sjukvården och vara kontaktperson för andra delar av hälso- och sjukvården och för socialtjänsten samt andra berörda myndigheter som exempelvis Försäkringskassan.

Eftersom vissa patienter har kontakter med flera olika delar av sjukvården, olika vårdgivare och vårdenheter samt olika huvudmän inom vården i form av både kommunal och regional hälso- och sjukvård, kan de patienterna få mer än en fast vårdkontakt. En fast vårdkontakt kan även utses i en annan region än patientens hemregion. De fasta vårdkontakterna ska samverka och samordna vårdens insatser för en enskild patient. Samordning av insatser och förmedling av information med exempelvis andra myndigheter förutsätter dock samtycke från patienten och att allmänna bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt beaktas. Det är verksamhetschefen som har ansvaret för den fasta vårdkontakten, vilket innebär att vårdkontaktens ansvarsområde begränsas av verksamhetschefens.

Vilka skillnader och likheter finns det mellan fast läkarkontakt och fast vårdkontakt?

En fast läkarkontakt är inte samma sak som en fast vårdkontakt. Det finns dock inget som hindrar att den fasta läkarkontakten också är patientens fasta vårdkontakt.

Fast läkarkontakt och fast vårdkontakt har många likheter. Syftet med båda funktionerna är att skapa trygghet och kontinuitet. Båda har ett samordningsansvar för patienten. Det finns dock vissa tydliga skillnader. Fast läkarkontakt kan endast utses i primärvården till skillnad från fast vårdkontakt som kan utses i all hälso- och sjukvårdsverksamhet. En fast vårdkontakt behöver inte vara läkare, såvida det inte gäller en patient med ett livshotande tillstånd.

Stödmaterial om fast läkarkontakt, Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har tagit fram material för att stödja vård- och hälsocentraler att dimensionera funktionen fast läkarkontakt på ett sätt som är förenligt med verksamhetens uppdrag och arbetsmiljö. Stödmaterialen vänder sig till regioner, vårdgivare, verksamhetschefer och professioner. De kan vara ett underlag vid ett mer systematiskt kvalitetsarbete på vård- eller hälsocentralen i arbetet med att utveckla arbetssättet, fördela och dimensionera antalet patienter per fast läkarkontakt. Materialet kan också bidra till dialog om kontinuitet och dess olika aspekter.

Frågor och svar om fast läkarkontakt

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om fast läkarkontakt.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.