Om samordnad vård och omsorg

För personer som behöver flera olika vård- och omsorgsinsatser från flera olika utförare behöver vården och omsorgen vara både individanpassad, samordnad och kontinuerlig och ske i en obruten kedja av insatser. Det här förutsätter ett fungerande samarbete och en samordning mellan de olika vårdaktörerna.

Sammanhållen vård och omsorg

För att vården och omsorgen ska fungera behövs en effektiv och sammanhållen vård- och omsorgsprocess. Det innebär att en person behöver få sina vård- omsorgsinsatser i en obruten kedja av de olika huvudmän som ansvarar för insatserna, som till exempel kommuner och regioner. Insatser behöver också ges i en obruten kedja när en och samma huvudman ansvarar för flera insatser, till exempel när en person har insatser från en rad olika specialister inom regionen. Det här förutsätter ett samarbete och en samordning mellan de huvudmän eller verksamheter som är inblandade i personens vård och omsorg, där det är tydliggjort vem som ansvarar för respektive vård och omsorgsinsats och när i tid de ska genomföras.

Sammanhållen vård och omsorg handlar även om det dagliga samarbetet mellan olika yrkesgrupper som finns nära personen. Till exempel kan en primärvårdsläkare skriva ut läkemedel och en fysioterapeut i kommunal hälso- och sjukvård ordinera balansträning till en person som bor i ett särskilt boende eller som har LSS-insatser. Undersköterskan i det särskilda boendet eller personalen på dagverksamheten hjälper sedan till med balansträningen och stöttar personen med att få i sig de ordinerade läkemedlen.

Samordning, samverkan och samarbete

Myndigheten för vårdanalys beskriver samordnad vård på följande sätt: ”Ur patientens och brukarens perspektiv är vården och omsorgen samordnad när alla aktiviteter aktivt organiseras som en väl fungerande helhet ur hens perspektiv och där hen ges möjlighet att, efter förmåga och preferenser, delta som en aktiv medskapare.”

Samordning, samverkan och samarbete är snarlika begrepp, men har olika definitioner enligt Socialstyrelsens termbank:

  • Samordning innebär att koordinera resurser och arbetsinsatser för att få högre kvalitet och större effektivitet i vården och omsorgen
  • Samverkan är något som sker inom och mellan olika enheter, myndigheter och samhällsaktörer. Det kan till exempel handla om aktivt utbyte av information eller att planera gemensamma aktiviteter.
  • Samarbete är ett gemensamt bedrivet arbete som gäller en avgränsad uppgift. Det kan handla om att olika yrkesgrupper hjälps åt med insatser till en enskild äldre.

Personcentrerad vård och omsorg

Den enskilde individens behov ska vara utgångspunkten för alla insatser som erbjuds. Det innebär till exempel att en person så långt det är möjligt ska vara delaktig i och ha inflytande över den vård och omsorg som hen får. Ett begrepp som används ibland är ”personcentrerad vård och omsorg” och det innebär bland annat att den enskilde personen – inte sjukdomen – står i centrum. En personcentrerad arbetskultur bidrar till en sammanhållen vård och omsorg

Varför behövs samordning?

Samordning, samverkan och samarbete har en avgörande betydelse för att enskilda personer ska få en god vård och omsorg utifrån sina individuella behov. Det kan gälla personer med kroniska sjukdomar, äldre med stora behov eller personer med funktionsnedsättningar. Barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning och deras anhöriga får många gånger stöd och insatser från flera aktörer samtidigt.

En grundläggande del av samverkan är att se personerna som medaktörer och ta tillvara deras egen kraft i samordningen. Alla personer behöver göras delaktiga i planering, genomförande och uppföljning av sina individuella stöd och insatser. Verksamhet ska bygga på respekt för individens rätt till självbestämmandet och integritet. Därför är det viktigt att alla insatser som en person har utformas och genomförs tillsammans med den enskilde.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Yrkesintroduktion för baspersonal inom äldreomsorgen, tema på Kunskapsguiden, Socialstyrelsen
Yrkesintroduktion för baspersonal som arbetar med personer med funktionsnedsättning, tema på Kunskapsguiden, Socialstyrelsen
Yrkesintroduktion för baspersonal som arbetar med personer med psykisk funktionsnedsättning, tema på Kunskapsguiden, Socialstyrelsen

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter