Om yrkesintroduktion

Personer med psykisk funktionsnedsättning har rätt till insatser av god kvalitet. Att personalen har rätt kompetens är en viktig förutsättning för att de ska kunna bidra till en god kvalitet i stöd, service och omsorg. Därför är det viktigt att arbetsgivaren erbjuder en bra yrkesintroduktion.

Personer med funktionsnedsättning har enligt lagen rätt till insatser av god kvalitet. Stöd, service och omsorg ska kompensera för de svårigheter och hinder som funktionsnedsättningen medför. För att uppnå målen med insatserna ställs särskilda krav på kompetens hos personalen. Arbetsgivaren ansvarar för att rekrytera personal med rätt kompetens och att ge en bra introduktion till de nyanställda.

Introduktion i två huvudsakliga delar

Introduktion för nyanställd personal kan delas upp i två delar – arbetsplatsintroduktion och yrkesintroduktion. De här sidorna handlar om yrkesintroduktion:

  • Arbetsplatsintroduktionen avser delar kopplade till den specifika arbetsplatsen och lokala förhållanden, exempelvis hantering av nycklar, larm och brandsäkerhet, verksamhetens dokumentationssystem, samt viss kännedom om kommunens organisation och andra lokala förutsättningar.
  • Yrkesintroduktionen fokuserar på de olika delarna i yrkesrollen, exempelvis uppdrag och ansvar, mötet med den enskilde i verksamheten och den enskildes individuella behov. I introduktionen ingår även information om aktuella samverkanspartner för att nå en helhetssyn.

Stöd till yrkesintroduktion på Kunskapsguiden

Stödet till yrkesintroduktion på Kunskapsguiden riktar sig framför allt till arbetsgivare som ansvarar för yrkesintroduktion till personal som ger ett brukarnära stöd i verksamheter enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Yrkesintroduktionen ger en samlad bild av vad som kan ingå i ett introduktionsprogram. Materialet är tänkt att ge inspiration och att underlätta för kommunerna när de planerar för introduktion av nyanställd personal som ger stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. Innehållet kan även med fördel användas av handläggare eller andra som söker kunskap inom området.

Varför är yrkesintroduktion så viktig?

Insatser till personer med funktionsnedsättning måste vara anpassade till den enskildes behov och livssituation. Insatserna ges i skiftande miljöer och ofta i den enskildes hem där arbetsuppgifterna varierar. En person kan också ha flera olika insatser som har beviljats utifrån en helhetssyn, vilket kan vara en utmaning för de som utför insatserna.

En förutsättning för god kvalitet inom socialtjänsten är därför att det finns personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Det är viktigt med rätt kompetens, lämplig bakgrund och personlighet för yrken inom socialtjänsten. Personalen ska kunna ge ett gott stöd och en god service och omvårdnad. Syftet med det stöd för yrkesintroduktion som vi har tagit fram är att bidra till en god kvalitet i verksamheten utifrån de allmänna råden.

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning, vägledning för arbetsgivare, Socialstyrelsen sid.16, 17 och 18 (pdf)

Uppdrag och ansvar, inom det här temat

Arbetsgivaren ansvarar för att personalen har rätt kompetens att utföra sitt uppdrag

Både i SoL och LSS finns bestämmelser om att personal inom socialtjänsten behöver ha den utbildning och erfarenhet som krävs för att ge det stöd som den enskilde behöver.

Den personal som möter personer med psykisk funktionsnedsättning har varierande bakgrund, både när det gäller utbildning, erfarenhet och språkförutsättningar. Om personalen inte har rätt kompetens kan stödet i värsta fall motverka sitt syfte. En strukturerad introduktion för nyanställd personal är därför mycket viktig för att de ska kunna ge ett gott stöd och en god service samt för att det ska finnas kompetens och stabilitet i verksamheten. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att personalen har rätt kompetens att utföra sitt uppdrag.

Allmänna råd om kunskaper hos personalen

I Socialstyrelsens allmänna råd 2014:2 finns rekommendationer om lämplig utbildning, erfarenhet och förmågor hos baspersonalen inom funktionshinderområdet.

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning, SOSFS 2014:2, Socialstyrelsen (pdf)

Det behövs en plan för personalens kompetensutveckling

Kunskaper och förmågor är en färskvara och varje verksamhet behöver ha en plan för både arbetsgruppens och de enskilda medarbetarnas kompetensutveckling. Valda delar av informationen som ges vid introduktionen bör följas upp och till viss del repeteras. Dessutom bör personalen vid behov få fortbildning och handledning för att upprätthålla sina kunskaper och förmågor. Personalen bör även få möjlighet att följa kunskapsutvecklingen på området.

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning, SOSFS 2014:2, Socialstyrelsen (pdf)

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning, vägledning för arbetsgivare, Socialstyrelsen (pdf)

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning, SOSFS 2014:2, Socialstyrelsen, 2014
Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning, vägledning för arbetsgivare, Socialstyrelsen, 2012

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter