Om evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik handlar om att medvetet och systematiskt sträva efter att bygga vård och omsorg enligt bästa tillgängliga kunskap. Den professionelle väger samman sin expertis med bästa tillgängliga kunskap, den enskildes situation, erfarenheter och önskemål vid beslut om insatser.

Evidensbaserad praktik förbättrar möjligheterna att hjälpa, minskar risken för att skada, ger ökad transparens, främjar utveckling och ger sammantaget en bättre beslutsgrund. Evidensbaserad praktik handlar om att medvetet och systematiskt sträva efter att bygga vård och omsorg enligt bästa tillgängliga kunskap.

Ambitionen är att varje individ ska få den insats som är mest lämpad för just honom eller henne. Helst ska insatsen vara utvärderad så att sannolikheten ökar att den ska hjälpa. I en evidensbaserad praktik ingår också att kontinuerligt följa upp arbetet, både på individ- och verksamhetsnivå med syftet att hela tiden förbättra och utveckla arbetet.

Bygger på fyra kunskapskällor

En evidensbaserad praktik bygger på sammanvägningen av fyra kunskapskällor:

  • bästa tillgängliga kunskap
  • personens erfarenhet och önskemål
  • personens situation
  • professionell expertis.

Hur informationen från de olika kunskapskällorna vägs samman bestäms av det nationella och lokala sammanhanget, till exempel vilken tillgång som finns vad gäller lagstiftning på området, riktlinjer och sammanställning av lokal kunskap.

Evidensbaserad praktik är ett förhållningssätt där den berörda personen är i centrum. Arbetssättet innehåller också kritisk värdering, ett transparent beslutsfattande och inlärning. Den professionelle integrerar de olika kunskapskällorna i dialog med den berörda personen och beslutsgrunderna redovisas öppet.

Ökad möjlighet att hjälpa

När man ger stöd och insatser bör det ske utifrån bästa möjliga kunskap. Det är oetiskt att använda en viss insats enbart på grund av att man tror att den är bra, om det samtidigt finns andra insatser som har ett vetenskapligt stöd för positiva effekter. Ett minimikrav är att undvika insatser som kan vara skadliga.

Insyn och transparens

Eftersom både vårdens och socialtjänstens insatser kan innebära djupgående ingrepp i människors liv är det viktigt att öppet redovisa innehållet i olika insatser, vad de förväntas leda till och på vilken kunskapsgrund besluten fattas. Genom att motiven till beslut blir uttalade och synliga kan de ifrågasättas och diskuteras. Information om olika insatser kan öka den enskildes motivation. En person som uppfattar en insats som relevant blir sannolikt mer motiverad att exempelvis följa en ordination eller delta i en behandling.

Ökat brukarinflytande

En av hörnstenarna inom evidensbaserad praktik är att ta hänsyn till individens egen syn på sin situation och sina problem. Vid val av insats väger individens egna önskemål tungt, såvida inte lagstiftningen säger något annat. Det gäller särskilt om det inte finns någon kunskap om insatsen eller om kunskapen är otillräcklig eller tvetydig.

Bättre beslutsgrund och främjar utveckling

Beslutsgrunden blir säkrare om den bygger på information från flera relevanta källor. I en evidensbaserad praktik behöver den professionelle lyssna till vad den enskilde har att säga om sina problem och sin situation. En evidensbaserad praktik innefattar ett kritiskt förhållningssätt till kunskap, vilket främjar utveckling och bidrar till långsiktig kompetensutveckling.

Den professionelle söker efter bästa tillgängliga kunskap som är relevant för personens problem och värderar dess tillförlitlighet och användbarhet. Vad tycker den enskilde om alternativen? Med hjälp av sina kunskaper och erfarenheter värderar den professionelle den samlade informationen. Även kontextuella faktorer ska vägas in, till exempel lagstiftning, tillgängliga resurser och omständigheter kring personen som kan tala för eller emot att en viss insats ska användas.

Metodguiden – Socialstyrelsen

I Metodguiden samlar Socialstyrelsen bedömningsmetoder och insatser som är aktuella för socialt arbete i Sverige. Att en metod finns med i Metodguiden innebär inte att Socialstyrelsen rekommenderar den metoden framför andra. Syftet med guiden är att ge objektiv och transparent information till verksamheter som vill bedriva en evidensbaserad praktik.

Evidens på 8 minuter

Film från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, om hur man kan förstå innehåll och budskap i en systematisk översikt och vad det kan betyda i praktiken.

Filmen Evidens på 8 minuter – Youtube 

Möte mellan forskning och praktik

Film från SBU som visar ett exempel från Stockholms stad på hur socialtjänsten kan använda sig av SBU:s utvärderingar i praktiken.

Filmen Möte mellan forskning och praktik – Youtube

Se filmer hos SBU om att göra en systematisk översikt

I flera filmer går SBU igenom vad en systematisk översikt är, varför man gör en och de olika stegen i översiktsarbetet.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Socialstyrelsen .

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter