Om nationell värdegrund för äldreomsorgen

Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen har sin utgångspunkt i bestämmelser i socialtjänstlagen och handlar om att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

En värdegrund visar vilka etiska värden och normer som ska ligga till grund för en verksamhet. Den tydliggör värderingar och kan ses som ett etiskt förhållningssätt, som ska fungera som ett stöd för alla medarbetare i deras arbete. För att en värdegrund ska kunna vara ett sådant stöd behöver den också bli konkret – värdegrunden visar inriktningen och i det dagliga arbetet måste den rent praktiskt påverka tankar och handlingar.

Bestämmelse i socialtjänstlagen

I Socialtjänstlagen finns en bestämmelse om en nationell värdegrund för äldreomsorgen och en bestämmelse som tydliggör äldre personers möjligheter till inflytande vid genomförandet av socialtjänstens insatser.

Bestämmelserna innebär i korthet att socialtjänstens omsorg om äldre personer ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Med detta avses bland annat att äldreomsorgen bör värna och respektera var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning.

Vården och omsorgen bör bidra till att den enskilde känner trygghet och meningsfullhet. Insatserna inom äldreomsorgen ska vara av god kvalitet och äldre personer ska få ett gott bemötande.

Socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Socialnämnden ska verka för att äldre personer får goda bostäder och att äldre personer som behöver stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service ska få det. Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre personer som behöver särskilt stöd. Äldre personer ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges.

Bemötande som tema på Kunskapsguiden

Bemötandet är en viktig kvalitetsfaktor för hur äldre upplever hemtjänsten. I sitt bemötande bör personalen visa lyhördhet och empati. Äldre ska ha inflytande över sin vardag och kunna åldras med integritet och bibehållet oberoende. De ska bemötas med respekt.

Bemötande i hälso- och sjukvården

Bemötande i socialtjänsten

Ett vägledningsmaterial

​Värdegrundsfrågor har under lång tid varit centrala i äldreomsorgen. Många verksamheter arbetar redan idag med dessa frågor. Nu finns det också en nationell och lagfäst värdegrund att förhålla sig till. Äldreomsorgens nationella värdegrund – ett vägledningsmaterial kan vara ett stöd i arbetet med värdegrundsfrågor i socialtjänstlagen.

Webbutbildning

Äldreomsorgens nationella värdegrund är en webbutbildning som riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen. Oavsett vilken yrkesroll du har får du i utbildningen kunskap om vad som styr äldreomsorgens arbete samt vilka bestämmelser och metoder som har betydelse för dig i ditt arbete. Du får också kunskap om den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen, föreskrifter och allmänna råd som har betydelse för dig i ditt arbete.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Källor:

Nationell värdegrund för äldreomsorgen. Socialstyrelsen.
Nationell värdegrund inom äldreomsorgen. Regeringskansliet.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.