Personens vilja är viktig

Socialtjänstlagen styr äldreomsorgen och anger att den äldre personen ska göras delaktig, ges möjlighet till självbestämmande och inflytande över sitt eget liv. Äldreomsorgen behöver ge varje person förutsättningar att uttrycka sin vilja, försöka att fånga denna, utveckla viljan och observera om den förändras.

Sverige har ställt sig bakom FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den gäller för alla personer med kognitiva funktionsnedsättningar oberoende av ålder. Utifrån konventionen har alla rätt till kommunikation på lika villkor. Många äldre personer kan ha svårt att kommunicera, men det fråntar dem inte rätten att kommunicera. När det gäller insatser som erbjuds enligt socialtjänstlagen ska personens vilja vara vägledande.

Personens vilja är en viktig förutsättning för att kunna bedriva äldreomsorg av god kvalitet.

När en persons beslutsförmåga är nedsatt

Äldreomsorgen har stora möjligheter att stödja äldre personer att uttrycka sin vilja. Om en person har en funktionsnedsättning som påverkar möjligheten att kommunicera, förstå den information som ges eller att värdera en insats behöver hen stöd för att uttrycka sin vilja. Äldreomsorgen behöver därför, i samband med att insatser erbjuds skapa förutsättningar för personen att:

  • bli välinformerad
  • kunna kommunicera
  • kunna värdera de insatser som erbjuds.

Att använda olika typer av kommunikationsstöd och ge relevant information anpassad utifrån personens förutsättningar är exempel på sätt att stödja den äldre personen att förstå en insats och uttrycka sin vilja. Stöd för att värdera en insats kan handla om att ge ett individuellt utformat stöd för att personen ska kunna se konsekvenser av en insats och kanske göra jämförelser med alternativa insatser. Stödet behöver utformas individuellt och målet är att vid varje tillfälle få den äldre personen att utrycka det vi här kallar bästa tillgängliga vilja.

Vad är bästa tillgängliga vilja?

Bästa tillgängliga vilja innebär att utgå från att en persons vilja kan vara av olika kvalitet. Alla kan ge uttryck för sin vilja – men viljan kan när den uttrycks – vara mer eller mindre stark. Hur stark viljan är kan bland annat bero på hur bra eller dåligt underbygd den är. Exempelvis kan viljan stärkas om personen får nya erfarenheter av en viss insats eller ny kunskap som övertygar personen. Det är viktigt att vara uppmärksam på viljans kvalitet. Om den inte upplevs som tillräckligt stark är det viktigt att vara observant och ge stöd för att säkra viljan. Det kan till exempel handla om att följa upp eller stödja personen att utforska sin vilja.

Äldreomsorgen behöver därför utgå från att:

  • Alla kan uttrycka sin vilja. Utmaningen är att ge varje individ rätt stöd och acceptera att det kan ta tid.
  • En persons vilja kan behöva växa fram och kan förändras över tid.
  • När personen uttryckt sin vilja så behöver följande frågor ställas: Är det bästa tillgängliga vilja? Kan mer göras – i så fall vad?
  • Om man gjort vad som är rimligt och viljan ändå bedöms vara svag så behöver personen ges fortsatt stöd att utforska och utveckla sin vilja, och viljan behöver följas upp.

Kan personens vilja åsidosättas?

Stöd och omsorg enligt socialtjänstlagen kan aldrig ges mot den enskildes uttryckliga vilja. Det är endast i undantagsfall som andra kan bestämma om insatser mot personens uttryckliga vilja. Det gäller i nödsituationer och i situationer då det går att tillämpa speciell tvångslagstiftning.

Det finns också regler om ställföreträdare. En ställföreträdare kan inom vissa områden och frågor ta vissa beslut åt den äldre personen när hen själv inte kan göra det längre.

Regler om ställföreträdare

Personer som ansöker om insatser inom socialtjänsten har ibland god man eller förvaltare. En anhörig kan också företräda en närstående om den närstående har upprättat en fullmakt eller i vissa fall om den närstående har blivit beslutsoförmögen.

Regler om ställföreträdare inom aktuellt tema på Kunskapsguiden

​Tvång och begränsningar – tema på Kunskapsguiden

Tvångs- och begränsningsåtgärder upplevs ofta som kränkande och inverkar negativt på personens värdighet och självkänsla. Dessa åtgärder stämmer inte överens med lagstiftningen som betonar vikten av den enskilda individens rätt till självbestämmande. Många situationer som uppstår och riskerar att leda fram till att otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder används kan förebyggas och undvikas.

Tvång och begränsningar, tema på Kunskapsguiden

Guide till metodstödet

Guiden hjälper dig att få en översiktlig bild av temat Stödja äldre personers vilja, dess innehåll och struktur och hur det kan användas.

Presentationsmaterial

Presentationsmaterialet Att stödja äldre personer med nedsatt beslutsförmåga att uttrycka sin vilja – Introduktion och diskussion kan användas för att sprida kunskap och få igång en diskussion om att stödja äldre personer med nedsatt beslutsförmåga att uttrycka sin vilja.

Presentationsmaterialet med talarmanus hos Socialstyrelsen

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Sammanfattande introduktion av Allmän kommentar 1 om artikel 12 Likhet inför lagen. Myndigheten för delaktighet, MFD 2017.
Socialtjänstlag (2001:453). Sveriges riksdag
Texten bygger på uppgifter från expertgrupp knuten till uppdraget att ta fram metodstödet Att stödja äldre personers vilja. Socialstyrelsen 2017.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter