Vilja och välfärdsteknik

Äldre personer kan idag erbjudas tekniska lösningar som insatser. Så kallad välfärdsteknik kan till exempel vara appar i surfplattor, GPS-larm eller robotkatter. Lagstiftningen ställer samma krav på insatser med tekniska lösningar som på andra insatser när det gäller frivillighet, självbestämmande och delaktighet för den enskilde.

​Den tekniska utvecklingen går fort och det har blivit vanligare att erbjuda äldre personer omsorg i form av olika tekniska lösningar, som insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Dessa tekniska lösningar kan se väldigt olika ut och utifrån individens perspektiv innebära både möjligheter i form av ett ökat oberoende men också risker i form av integritetsintrång och övervakning.

SoL innehåller inga särskilda regler avseende tillämpningen av tekniska lösningar. Det är alltså samma regelverk som man har att förhålla sig till oavsett om det handlar om en teknisk eller traditionell insats. Därför gäller också kraven på frivillighet, självbestämmande och delaktighet i samband med att den enskilde ansöker om eller erbjuds en teknisk lösning. Äldreomsorgen behöver därmed ta reda på om den äldre personen vill ha den tekniska lösningen som erbjuds, om den tillgodoser hens behov och om den uppfyller kraven på god kvalitet.

De åtta stegen för att nå fram till bästa tillgängliga vilja för personer med nedsatt beslutsförmåga är alltså lika relevanta när insatsen helt eller delvis handlar om teknik:

  1. Planera mötet eller tillfället då den enskilde ska erbjudas välfärdsteknik och ge uttryck för sin vilja kring insatsen.
  2. Skapa bra förutsättningar för individen att förbereda sig.
  3. Skapa bra förutsättningar för individen att förstå informationen om insatsen. När det gäller välfärdsteknik handlar det om att den enskilde behöver förstå vad tekniken gör och eventuella konsekvenser av den. Att informera om teknik för personer med nedsatt beslutsförmåga kan vara en stor utmaning. Eventuellt kan det underlätta för personen att förstå om hen får möjlighet att prova tekniken. Möjligt är också att använda sig av visuellt stöd till exempel i form av bilder eller filmsekvenser.
  4. Skapa bra förutsättningar för personen att överväga vad hen vill. Det kan till exempel handla om att jämföra med likvärdiga insatser som utförs av människor. Ge personen stöd att lista för- och nackdelar för att få ett underlag att ta ställning till.
  5. Skapa bra förutsättningar för den enskilde att uttrycka sin vilja.
  6. Ta ställning till om personen har gett uttryck för bästa tillgängliga vilja.
  7. Dokumentera.
  8. Följ upp.

Teknikens egenskaper påverkar

Även om reglerna i SoL inte gör någon skillnad på tekniska lösningar och traditionella insatser kan teknikens utformning, egenskaper och funktioner påverka hur personal behöver tänka bland annat när det gäller vilken information som ges och hur informationen ges, hur samtycke kan bedömas och hur uppföljningen behöver utformas. Nedan följer några exempel på detta.

Viss teknik låter individen själv i stunden avgöra om hen vill använda den

Bland den välfärdsteknik som erbjuds finns det teknik som individen själv i stunden kan bestämma om hen vill använda eller inte. Till exempel musikspelande dockor, robotkatter, matningsrobotar, applikationer i mobiltelefoner och surfplattor. Personen har själv makt över denna teknik och kan i stunden själv välja att använda den eller inte. Den äldre personens handlingar kan vara vägledande för om personen vill ha den tekniska lösningen eller inte.

Men det kan ändå finnas skäl att som personal vara observant. Det kan till exempel hända att den äldre personen använder tekniken på grund av att hen underkastar sig personalens vilja eller förväntningar.

Viss teknik behöver den enskilde motiveras till och lära sig att använda

En del teknik blir begriplig och uppfattas som meningsfull först efter en tid. Det kan behövas både träning och tålamod för att få ut det som tekniken kan erbjuda. Det kan till exempel handla om kognitiva hjälpmedel och kommunikationshjälpmedel. Personens vilja att kunna förstå, äga kontroll över och hantera miljön och de situationer hen hamnar i kan vara stark, men vägen dit kan vara både lång och te sig obegriplig. Personens vilja att uppnå målet av mer självständighet och oberoende kan behöva stödjas genom motivation, träning och uppmuntran. Utifrån perspektivet vilja kan individen vara både skeptisk och tveksam i början men entusiastisk när resultaten väl börjar märkas.

Abstrakt teknik

En del teknik är till sin funktion abstrakt. Att förstå syftet och funktionen med till exempel en kamera för tillsyn eller ett GPS-larm genom att se och ta på dem eller att prova behöver nödvändigtvis inte ge så mycket information. Att förstå att dessa tekniska lösningar kan bidra till ökad trygghet och självbestämmande kan vara svårt för en person med nedsatt beslutsförmåga. Här blir det en stor utmaning för personalen att ge information som hen kan förstå. Möjliga vägar kan vara att använda olika former av visuellt stöd i form av bilder eller film.

För personer med en demenssjukdom och andra sjukdomar som kan förväntas ge allt större kognitiva svårigheter med tiden är det viktigt att initiera teknik i ett tidigt skede. I synnerhet teknik som är abstrakt. Då finns möjligheten att den enskilda både kan förstå, lära sig och vänja sig att använda tekniken vilken kan underlätta användandet längre fram. Tidigt kan i detta sammanhang handla om när personen får sin diagnos.

Möjligt är också att den enskilde visserligen väljer att använda tekniken men inte förstår syftet med insatsen och hur den ska användas i de situationer då den kan göra nytta. Till exempel olika former av larm som bara kan ge personen trygghet om hen förstår, hur och när de ska användas.

Vad händer i mötet mellan den enskilde och tekniken?

När en insats utgörs enbart av teknik får det konsekvenser för personalens möjligheter att uppmärksamma om den äldre personen ändrar sin vilja/uppfattning om insatsen. Det kan till exempel hända – beroende på hur tekniken är utformad – att den enskilde ändrar inställning till insatsen, inte kan hantera tekniken eller hamnar i situationer av frustration, utan möjlighet att förmedla detta. Det gäller i synnerhet om den som har insatsen har nedsatt beslutsförmåga. Det kan innebära speciella krav på uppföljningen.

Välfärdsteknik – tema på Kunskapsguiden

Välfärdsteknik är digital teknik som gör att en person som har eller riskerar att få en funktionsnedsättning kan behålla eller öka sin trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet.

Välfärdsteknik

""

Lyssna på podd om välfärdsteknik och personer med nedsatt beslutsförmåga

Poddavsnitt #4: Vad är välfärdsteknik och hur kan det användas i vården och omsorgen för personer med nedsatt beslutsförmåga? Lyssna på våra experter Sara Lundgren och Anders Bergh. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen.

Guide till metodstödet

Guiden hjälper dig att få en översiktlig bild av temat Stödja äldre personers vilja, dess innehåll och struktur och hur det kan användas.

Presentationsmaterial

Presentationsmaterialet Att stödja äldre personer med nedsatt beslutsförmåga att uttrycka sin vilja – Introduktion och diskussion kan användas för att sprida kunskap och få igång en diskussion om att stödja äldre personer med nedsatt beslutsförmåga att uttrycka sin vilja.

Presentationsmaterialet med talarmanus hos Socialstyrelsen

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Källor:

Socialtjänstlag (2001:453). Sveriges riksdag.
En nationell strategi för demenssjukdom – Underlag och förslag till prioriterade insatser till 2022. Socialstyrelsen 2017.
Frågor och svar om välfärdsteknik. Socialstyrelsen 2017-11-27.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.