Regler för samtycke

Socialtjänstlagen förutsätter att den enskilde är villig att ta emot en insats och har förmåga att utöva sitt självbestämmande. Det innebär att den enskilde behöver ge sitt samtycke till att en insats beviljas och att en viss åtgärd utförs vid genomförande av insatsen. Den enskilde ska också ges möjlighet att vara delaktig vid införandet och vid genomförandet av en insats.

Socialtjänstens verksamheter styrs bland annat av socialtjänstlagen. Lagen bygger på frivillighet och innebär att man inte kan utföra åtgärder mot den enskildes vilja. Den anger också att verksamheten ska bygga på respekt för individens självbestämmanderätt och integritet. Därutöver ska insatserna utformas och genomföras tillsammans med den enskilde. Socialtjänstlagen förutsätter alltså att den enskilde är villig att ta emot en insats och har förmåga att själv ta initiativ, vara delaktig eller på annat sätt utöva sitt självbestämmande. Den enskilde behöver därför ge sitt samtycke till att en insats beviljas och att olika åtgärder utförs när insatsen genomförs.

Reglerna om frivillighet, självbestämmande och inflytande ställer även krav på hur socialtjänsten ska bedriva sin verksamhet. Det innebär till exempel att en person behöver ges möjlighet att komma till tals i alla frågor som rör personen. Socialtjänsten behöver ta reda på om personen vill ha en insats eller inte och hur den insatsen behöver utformas och genomföras för att bäst tillgodose personens behov och önskemål. Detta gäller både under handläggningen av ett ärende och när insatsen genomförs.

I Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2012:3) om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre finns rekommendationer om hur man bör arbeta för att se till att äldre personer kan utöva sitt självbestämmande och inflytande. Rekommendationerna innebär bland annat att kommunikationen med den äldre personen bör anpassas till personens förutsättningar och att personalen har ett förhållningssätt som inbjuder den äldre personen att föra fram sina åsikter och önskemål.

Rätt att kommunicera

Av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning följer att alla har rätt till kommunikation på lika villkor. Den gäller för alla personer med kognitiva funktionsnedsättningar oberoende av ålder. Rätten att kommunicera gäller också för personer som utreds för eller får insatser från socialtjänsten. Personal som beslutar om och utför insatser behöver därför ge personer med kommunikationssvårigheter stöd och förutsättningar för att kunna kommunicera, och därmed utöva sin rätt till självbestämmande och inflytande. Information till personer med kommunikationssvårigheter behöver utformas och lämnas på ett sådant sätt att personerna kan ta till sig den.

Hur en person kan ge sitt samtycke

Enkelt uttryck innebär ett samtycke att en enskild person accepterar eller godtar ett föreslaget villkor. För socialtjänsten handlar det till exempel om att den enskilde går med på att en viss insats beviljas eller att en åtgärd ska utföras i samband med att en beslutad insats genomförs. Rätten till frivillighet, självbestämmande och inflytande gäller alla oberoende av beslutsförmåga.

Det finns inga regler som säger hur ett samtycke ska vara utformat. Det behöver till exempel inte vara skriftligt. Det viktiga är att personen som ska samtycka förstår vad den aktuella åtgärden innebär och kan ge uttryck för ett ställningstagande kring åtgärden.

Personer med kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar kan ha kommunikationssvårigheter men kan genom sina reaktioner visa hur de upplever en viss åtgärd. Detta kan vara vägledande för ställningstagandet om samtycke föreligger eller inte. Rätt hjälpmedel och kommunikationsstöd kan också stödja en person att visa vad personen vill, i förhållande till en viss åtgärd. Personen kan därför behöva särskilt stöd för att kommunicera, till exempel med hjälp av bilder, samtalsmatta eller annan metod eller kommunikationshjälpmedel.

Alternativ och kompletterande kommunikation

Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, stödjer kommunikation mellan människor, och hjälper personer med kommunikationssvårigheter att förstå andra och att uttrycka sig.

Alternativ och kompletterande kommunikation

Guide till metodstödet

Guiden hjälper dig att få en översiktlig bild av temat Stödja äldre personers vilja, dess innehåll och struktur och hur det kan användas.

Presentationsmaterial

Presentationsmaterialet Att stödja äldre personer med nedsatt beslutsförmåga att uttrycka sin vilja – Introduktion och diskussion kan användas för att sprida kunskap och få igång en diskussion om att stödja äldre personer med nedsatt beslutsförmåga att uttrycka sin vilja.

Presentationsmaterialet med talarmanus hos Socialstyrelsen

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Källor:

Frågor och svar om tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg av vuxna. Socialstyrelsen 2017-11-27.
Socialtjänstlag (2001:453). Sveriges riksdag.
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2012:3) om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsen.
Sammanfattande introduktion av Allmän kommentar 1 om artikel 12 Likhet inför lagen. Myndigheten för delaktighet, MFD 2017.
Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna – meddelandeblad. Socialstyrelsen 2013.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter