Stöd i utförandet

Utföraren av en insats har en viktig roll i att stödja den äldre personen att uttrycka sin vilja. Utföraren planerar tillsammans med personen hur insatserna ska utföras och personens vilja har stor betydelse i det arbetet. Utföraren är ofta den som först märker om personens vilja förändras, och har därför en central roll i uppföljningen.

En utförare av äldreomsorg har bättre förutsättningar än en handläggare att över tid möta och samspela med en person. Det innebär att utföraren kontinuerligt och mer långsiktigt kan stödja personen att uttrycka sin vilja och tidigt se tecken på om personens vilja är på väg att förändras. Till utförarens uppgifter hör även att planera insatserna genom att ta ställning till hur och när de ska genomföras.

Genomföra uppdraget

Personen behöver göras delaktig i upprättande av genomförandeplanen

Vid planeringen av en insats och upprättandet av en genomförandeplan bestäms vad som ska genomföras, hur och när det ska genomföras. Hur och när en insats ska genomföras har naturligtvis stor betydelse för en person och kan påverka personens vilja rörande insatserna. Utföraren har därför stora möjligheter att säkra bästa tillgängliga vilja genom att personen görs delaktig i planeringen av insatserna.

Bästa tillgängliga vilja​

Bästa tillgängliga vilja innebär att utgå från att en persons vilja kan vara av olika kvalitet. Alla kan ge uttryck för sin vilja – men viljan kan när den uttrycks – vara mer eller mindre stark. Hur stark viljan är kan bland annat bero på hur bra eller dåligt underbygd den är. Exempelvis kan viljan stärkas om personen får nya erfarenheter av en viss insats eller ny kunskap som övertygar personen.

Det är viktigt att vara uppmärksam på viljans kvalitet. Om den inte upplevs som tillräckligt stark är det viktigt att vara observant och ge stöd för att säkra viljan. Det kan till exempel handla om att följa upp eller stödja personen att utforska sin vilja.

Viktigt att arbeta med livsområdena kommunikation, lärande, tillämpa kunskap och allmänna uppgifter och krav

Det är i själva utförandet som det är möjligt att tillgodose behov inom livsområdena:

  • kommunikation
  • lärande och att tillämpa kunskap, som bland annat handlar om att fatta beslut och lösa problem
  • allmänna uppgifter och krav, som handlar om dagliga rutiner, anpassa aktivitetsnivå, hantera stress och andra psykologiska krav.

Det krävs tid, tålamod och motivation för att lyckas tillgodose behoven. Det är också viktigt att personalen som ger stödet har rätt kompetens och möjlighet att fortlöpande stödja personen och att skapa en relation som bygger på tillit.

Beakta att personen kan ha flera utförare

När genomförandeplanen görs är det också viktigt att se helheten. Om personen deltar i flera verksamheter, till exempel har både hemtjänst och dagverksamhet, behöver stödet planeras så det hänger ihop. Exempelvis kan individen behöva ha samma kommunikationsstöd oberoende av vilken verksamhet det gäller. Stödet kan också behöva följa individen mellan olika verksamheter.

Uppföljning av beslut och av genomförandeplan

Under tiden som insatsen pågår är det viktigt att vara uppmärksam på om personen fortfarande vill ha insatsen eller inte. Det är särskilt viktigt om personens vilja varit svag (se faktarutan ovan om bästa tillgängliga vilja) redan under handläggningsfasen. Här är samarbetet mellan handläggare och utförare viktigt eftersom handläggaren kan behöva aktualisera ett nytt ärende om utföraren upptäcker att behoven förändras eller blir tydligare.

Möjligheten finns också att den enskilde ändrar sin vilja angående när och hur insatsen ges. Då behöver genomförandeplanen revideras.

Behov av samarbete

Hur väl utföraren lyckas med sitt stöd och sin omsorg beror bland annat på kvaliteten på handläggarens utredning och beslut. Sedan är stödet och omsorgen beroende av hur väl utföraren i sitt samspel med personen lyckas utforma insatserna. För att lyckas behöver samtliga aktörer - individ, utförare, handläggare och eventuellt andra aktörer få till ett bra samarbete med varandra.

Att tolka och kartlägga smärta hos en person med intellektuell funktionsnedsättning – Mot mindre tvång och begränsningar

Artikeln beskriver en situation som inträffar vid ett LSS-boende, men kunde lika gärna ha inträffat inom äldreomsorgen. Om en person inte kan kommunicera verbalt är det viktigt att uppfatta deras beteende som ett sätt att berätta något.

​Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner

Kunskapsstödet kan vara en del i utvecklingen av arbetet med genomförandeplaner. Innehållet handlar till största del om hur de personer som får stöd, service eller omsorg kan bli delaktiga och få inflytande över insatsernas genomförande.

Guide till metodstödet

Guiden hjälper dig att få en översiktlig bild av temat Stödja äldre personers vilja, dess innehåll och struktur och hur det kan användas.

Presentationsmaterial

Presentationsmaterialet Att stödja äldre personer med nedsatt beslutsförmåga att uttrycka sin vilja – Introduktion och diskussion kan användas för att sprida kunskap och få igång en diskussion om att stödja äldre personer med nedsatt beslutsförmåga att uttrycka sin vilja.

Presentationsmaterialet med talarmanus hos Socialstyrelsen

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Socialtjänstlag (2001:453). Sveriges Riksdag.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. Socialstyrelsen.
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Socialstyrelsen 2015.
Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner – Kunskapsstöd till verksamheter för personer med funktionsnedsättning Socialstyrelsen 2014.
Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa - ICF. Socialstyrelsen 2003.​​
Texten bygger på uppgifter från expertgrupp knuten till uppdraget att ta fram metodstödet Att stödja äldre personers vilja. Socialstyrelsen 2017.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter