Om fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Alla som har insatser från hemtjänsten ska erbjudas en fast omsorgskontakt, om det inte anses vara uppenbart obehövligt. Den fasta omsorgskontakten ska tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassning och samordning.

En fast omsorgskontakt är en utsedd person som har ett särskilt ansvar för den som har hemtjänst. Alla som har insatser från hemtjänsten ska erbjudas en fast omsorgskontakt, om det inte bedöms vara uppenbart obehövligt. Utrymmet för att avstå från att erbjuda fast omsorgskontakt är mycket begränsat. En bedömning ska göras i varje enskilt fall. Bestämmelsen gäller alla med hemtjänst, oavsett ålder. Bestämmelsen om fast omsorgskontakt i hemtjänsten finns inskriven i socialtjänstlagen, SoL.

Målet är att omsorgskontakten ska tillgodose den enskildes behov av

 • trygghet
 • kontinuitet
 • individanpassning
 • samordning.

Att det finns en särskilt utsedd person i hemtjänsten som lär känna den enskilde lite extra och har en helhetsbild över hans eller hennes behov är viktigt för att skapa trygghet, individanpassning och samordning. 

Många kommuner arbetar sedan tidigare med kontaktmannaskap i hemtjänsten. Syftet med att reglera fast omsorgskontakt är att funktionen ska vara utformad på ett mer enhetligt sätt i landet och att utförare ska ha ett tydligt mandat att utveckla rollen som fast omsorgskontakt.

Den fasta omsorgkontakten ska vara undersköterska

En person som arbetar som fast omsorgskontakt ska vara undersköterska. Den kompetensen behövs för att hon eller han ska kunna utföra sitt arbete på ett sätt som är tryggt och säkert för personen som har hemtjänst.

Det står inte i socialtjänstlagen vem som ska utse den fasta omsorgskontakten. Men hemtjänstutföraren har oftast bäst förutsättningar att utse omsorgskontakten eftersom hemtjänstutföraren arbetar närmast den som får hemtjänst. Det ska finnas möjlighet att byta omsorgskontakt om relationen inte fungerar. Det går bra att utse vice fasta omsorgskontakter eller motsvarande.

Hur arbetet ska bedrivas bestäms på lokal nivå

Hur arbetsrutinerna med fast omsorgskontakt ska organiseras och bedrivas praktiskt bestäms på lokal nivå. Socialnämnden har i uppdrag att i riktlinjer, rutiner eller andra styrdokument beskriva hur arbetet ska bedrivas i praktiken. Den som utför hemtjänst ska utforma den fasta omsorgskontaktens roll och arbetsuppgifter, med vägledning av de mål och syften som anges i bestämmelsen och lokala riktlinjer. Omsorgstagarens behov och önskemål ska vara utgångspunkten för arbetet. 

Trygghet och kontinuitet är centralt för den enskilde

För de flesta personer känns det tryggare att få stöd och hjälp av personal som de känner igen och har en relation till. Om många olika personer kommer in i hemmet för att utföra insatsen finns det risk att kvaliteten blir lidande. Därför är det viktigt med personalkontinuitet.

I första hand handlar den fasta omsorgskontaktens uppdrag om att arbeta i en nära relation till den enskilde, att skapa en helhetsbild av dennes situation och anpassa stödet till personens individuella behov.

Schemaläggning och planering bör utgå från att omsorgskontakten ofta besöker de personer hon eller han är omsorgskontakt för.

Att utföra hemtjänstinsatser är en central del av omsorgskontaktens arbete. Det kan handla om stöd och service, omsorg och personlig omvårdnad. Det kan även innebära att genomföra medicinska uppgifter efter anvisning eller delegering från hälso- och sjukvården samt att planera och följa upp genomförandet av omsorgen. 

Den enskilde har rätt till inflytande

Enligt socialtjänstlagen ska den enskilde, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur hon eller han ska få stöd. De flesta personer som har hemtjänst vill kunna påverka innehåll och utformning i det stöd han eller hon är berättigad att få. För att det ska vara möjligt behöver den som får hemtjänst känna till rätten och möjligheten till inflytande och delaktighet.

Den fasta omsorgskontakten behöver ett visst handlingsutrymme och flexibilitet för att kunna anpassa stöd efter den enskildes behov och situation, som kan förändras med kort varsel.

Genomförandeplanen är ett grundläggande verktyg

En genomförandeplan är ett verktyg för omsorgspersonalen att kunna utföra insatserna efter den enskildes behov och önskemål. Att upprätta och följa upp en genomförandeplan kan vara en uppgift för den fasta omsorgskontakten. Den kan bidra till att insatserna utförs på samma sätt när det är flera olika medarbetare som kommer hem till den enskilde.

Samordning

Den som har hemtjänst träffar ofta många olika medarbetare från både hemtjänst och hälso- och sjukvård. Att bidra till att insatserna är samordnade är en viktig uppgift för omsorgskontakten. För att samordna insatser kan omsorgskontakten behöva ha kontakt med exempelvis:

 • administrativ personal som schemaläggare och planerare
 • biståndshandläggare
 • legitimerad personal i hälso- och sjukvård, till exempel fast vårdkontakt, fast läkarkontakt, rehabiliteringspersonal eller sjuksköterska
 • multiprofessionellt team, till exempel vid upprättande av samordnad individuell plan.

Det behöver finnas tydliga kontaktvägar, så att omsorgskontakten vet vem som ska kontaktas i olika situationer.

Det behöver också finnas tid och utrymme för kontakter mellan den fasta omsorgskontakten och annan personal i arbetsgruppen, vikarier, legitimerad personal och anhöriga.

Den fasta omsorgskontakten är ett stöd till anhöriga

Den fasta omsorgskontakten kan även bidra till att anhöriga känner sig trygga. Det handlar om att det finns en utsedd person man kan vända sig till, som känner ens närstående lite extra och som kan informera den anhöriga om förändringar i hälsotillståndet. Att omsorgskontakten samordnar kontakter med andra yrkesgrupper kan underlätta för anhöriga, som annars kan känna att de behöver ta ett ansvar för detta.

Det är viktigt att det finns rutiner för hur personalen ska arbeta med att dela information till anhöriga. Kontakter och bemötande av barn som är anhöriga behöver se annorlunda ut än när det gäller vuxna anhöriga.

Stöd för att planera och bedriva arbete med fast omsorgskontakt i hemtjänsten – vägledning

Socialstyrelsen har tagit fram ett vägledningsmaterial som syftar till att ge ett stöd till kommuner och verksamheter att planera och bedriva arbetet med fast omsorgskontakt, på ett sätt som gör att målen uppfylls. Förutsättningarna för den fasta omsorgskontaktens arbete skapas på både strategisk och operativ nivå. 

Vägledningen beskriver de juridiska bestämmelserna och målen med fast omsorgskontakt, vad som menas med de olika målen och förutsättningar som underlättar att dessa mål uppfylls.

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten – Vägledning för att planera och genomföra arbetet – Socialstyrelsen

Meddelandeblad

Det finns ett meddelandeblad om fast omsorgskontakt som beskriver de juridiska frågorna lite närmare.

En fast omsorgskontakt i hemtjänsten – meddelandeblad – Socialstyrelsen

Bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska

 • Från och med den 1 juli 2023 ska fast omsorgskontakt ha ett bevis om skyddad yrkestitel som undersköterska.
 • Om du är tillsvidareanställd med titeln undersköterska den 1 juli 2023 kan du vara fast omsorgskontakt och använda titeln undersköterska utan bevis om skyddad yrkestitel, under en övergångsperiod på tio år. En tillsvidareanställning betyder att du är fast anställd på hel- eller deltid.
 • För att få ett bevis om skyddad yrkestitel för undersköterska behöver du ansöka om det och få ansökan godkänd av Socialstyrelsen. Du kan ansöka om skyddad yrkestitel tidigast den 1 juli 2023.

Undersköterska blir en skyddad yrkestitel – Socialstyrelsens webbplats Legitiomation och intyg

Webbutbildning – Teambaserat arbetssätt

Webbutbildning om teambaserat arbetssätt i arbetet med äldre med sammansatta behov. Syftet med utbildningen är att du som arbetar i, leder, eller ska starta upp ett team, ska få de kunskaper som behövs för att implementera ett teambaserat arbetssätt som bidrar till att den äldre får vård och omsorg av god kvalitet på ett samordnat, tryggt och säkert sätt.

AKK som kommunikationsstöd – Socialstyrelsens utbildningsportal

Webbutbildning om alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, som kommunikationsstöd. Syftet med utbildningen är att du ska få kunskaper för att kunna tillämpa AKK på din arbetsplats.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:

Källor:

Socialstyrelsen, 2023

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.