Exempel på förebyggande arbete, stöd och insatser

På den här sidan hittar du exempel på anpassade arbetssätt och tillitsskapande åtgärder för ett mer kultursensitivt förhållningssätt. Nedan kan du ta del av webbutbildningar, kunskapsstöd och metoder från olika aktörer inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, och hur de arbetat med att utveckla sina arbetssätt och öka sin tillgänglighet. En del information finns på andra språk än svenska.

I filmen Att göra vården begriplig och välkomnande ger Ann Ekberg Jansson, forskningschef vid Angereds Närsjukhus, exempel på hur man kan arbeta mer begriplig och välkomnande. Genom dialog kan man skapa tillit och genom det personliga mötet nå ut med kunskap. Man behöver också skapa trygghet hos medarbetarna så att mötet blir så bra som möjligt. Almedalen 2016 (10,30 minuter). Utgiven av Socialstyrelsen.

 

Föräldrautbildningar

Utbildningar som leds av en svensk och en invandrad ledare som båda har kulturkompetens, och som används i hela landet. Vid dessa möten kan socialtjänsten delta eller presentera sig för föräldrar. Genom att socialtjänsten dels ges ”ett ansikte” inför föräldrarna, dels berättar vad socialtjänsten är och gör, är tanken att föräldrarna ska känna mindre oro och tvekan att i ett tidigare skede vända sig till socialtjänsten i en problematisk situation.

Föräldraskapsstöd för nyanlända föräldrar - vad fungerar?

Kunskapsunderlag inom projektet Föräldrastöd för nyanlända i Göteborgsregionen. Publicerat av FoU i Väst, Göteborgsregionen Februari 2019. Texten är tänkt att vara en inspiration och grund för aktörer som vill starta upp eller utveckla föräldraskapsstöd till nyanlända föräldrar med behov av att orientera sig i den svenska kontexten. Mycket av textens innehåll handlar också om föräldrar med annat modersmål än svenska och med längre vistelsetid i Sverige, som precis som många nyanlända föräldrar kan ha ett behov av stöd kring sitt föräldraskap i den svenska kontexten.

Föräldraskap i Sverige

Samhällsorienterande föräldraträffar för utrikesfödda föräldrar, med syfte att de ska känna sig tryggare i sitt föräldraskap. Socialstyrelsens beskrivning av programmet, referenser m m.

Forskningsrapport - Föräldraskap i Sverige

Forskningsrapport från uppföljningen av Föräldraskap i Sverige från Karolinska institutet och Centrum för epidemologi och samhällsmedicin, Region Stockholm (2021)

Föräldraskapsstöd för föräldrar som är nya i Sverige

Information om stöd till föräldrar som är nya i Sverige - Myndigheten för föräldrarätt och familjestöd.

Trygga föräldrar

Ett föräldraskapsstödsprogram riktat till föräldrar med utländsk bakgrund som lever i områden med social utsatthet, Socialstyrelsen

Hembesöksprogram

Utökat hembesöksprogram – material om arbetssättet

Förstagångsföräldrar i socioekonomiskt utsatta områden, där barn har förhöjd risk att utvecklas ogynnsamt, får tätare hembesök av barnhälsovården tillsammans med socialtjänsten under barnets första 18 månader. Syftet är att ge extra stöd i föräldraskapet. Idag finns flera exempel på hembesöksprogram och några av dem har utvärderats. Materialet beskriver Rinkeby hemsöksprogram – ett utökat hembesöksprogram i samarbete mellan barnhälsovården och socialtjänsten. Stockholm: Karolinska Institutet; 2018

Växa tryggt – information om utökat hembesök

Hemsida med nyheter, information, föreläsningsfilmer, länkar till forskning m m från "Växa tryggt", ett utökat hemsöksprogram. Utgiven av Kommunförbundet Skåne och Region Skåne.

Om trauman

Traumamedveten omsorg

Många placerade barn och unga har varit med om svåra händelser. Ett traumamedvetet bemötande innebär att tillgodose deras behov av trygghet och goda relationer, och att hjälpa dem att hantera svåra känslor. Genom ett traumamedvetet bemötande kan de flesta återhämta sig om de får vistas i en trygg vardagsmiljö där de får extra mycket uppmärksamhet, omsorg och stöd i vardagen. Rädda barnen erbjuder utbildningar i Traumamedveten omsorg.

Övriga exempel

Uppmärksamma barn och unga med funktionsnedsättning i migrationsprocessen

Barn och unga med funktionsnedsättning som befinner sig i migrationsprocessen riskerar att inte få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Barnen är extra utsatta och har svårare än andra att föra sin egen talan. Att upptäcka barnets eller ungdomens funkt-ionsnedsättning tidigt är viktigt för att kunna ge rätt stöd. Socialsty-relsen har tagit fram ett material till socialtjänsten som för att tidigt uppmärksamma särskilda behov och funktionsnedsättningar hos barnen.

Sällbo – ett boende där generationer och kulturer möts

Helsingborgs stads kommunala bostadsbolag, Helsingborgshem, har skapat ett unikt boendekoncept kallat SällBo. Genom SällBo träffas och socialiserar människor från helt olika bakgrunder och generationer, men som alla har ett gemensamt behov: att känna tillhörighet, gemenskap och inkludering. Presentation och länk till fördjupning från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Att informera nyanlända

Att få information samt att ha möjlighet och förmåga att ta till sig den, är av största vikt för att kunna göra informerade val avseende sin framtid. Det är en utmaning i mötet både för nyanlända och för personal. Rapporten beskriver informationsarbete från bådas perspektiv, aktuell forskning och möjliga arbetssätt att använda. Publicerat: FoU Nordost

Senast granskad:

Källor:

Interkulturellt socialt arbete. Socialstyrelsen; 2010.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter