Situationer där barn far illa eller riskerar att fara illa

Barn kan riskera att fara illa i många olika situationer och av en eller flera olika orsaker. Barn som lever i utsatta situationer behöver ofta särskilt stöd från socialtjänsten och andra verksamheter i samhället. Här beskriver olika exempel situationer där barn kan behöva särskilt stöd från socialtjänsten.

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barn som far illa eller riskerar att fara illa. Barn kan riskera att fara illa i många olika situationer och av en eller flera olika orsaker. Det kan handla om

  • barn och unga som i hemmet utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar, fysisk eller psykisk försummelse eller familjer där det förekommer allvarliga relationsproblem mellan föräldrarna och/eller barnet och övriga familjen.
  • barn och unga som far illa på grund av sitt eget beteende, exempelvis på grund av missbruk, kriminalitet och annat självdestruktivt beteende, eller för att de utsätts för hot, våld eller andra övergrepp från jämnåriga. Ofta har det dock en bakgrund i svårigheter i familjen under uppväxten.

I stor utsträckning är det samma riskfaktorer som ökar sannolikheten både för att barn far illa i sin hemmiljö och för att barn ska utveckla eget normbrytande eller destruktivt beteende.

Exempel där barn kan behöva särskilt stöd från socialtjänsten

Barn som lever i utsatta situationer behöver ofta särskilt stöd från socialtjänsten och andra verksamheter i samhället. Klicka på rubrikerna nedan för att läsa om exempel på några sådana situationer och få hänvisning till fördjupning.

Barn som anhöriga

I familjer där föräldrar eller andra vuxna har allvarliga svårigheter kan barnen påverkas negativt och riskera problem. Det kan handla om missbruk, allvarlig sjukdom eller skada, psykisk ohälsa, kognitiv funktionsnedsättning, våld och dödsfall i familjen eller att en förälder är frihetsberövad. Problemen i familjen kan påverka föräldrarnas möjligheter att upprätthålla en god vardagsstruktur och ge barnen stöd, exempelvis i skolarbetet.

Ibland kan barnen få ta ett orimligt stort eget ansvar, både för sig själv och för föräldrar och syskon. De kan också vara med om svåra upplevelser. Såväl barn som föräldrar kan behöva stöd. Samverkan mellan olika verksamhetsområden är ofta nödvändigt för att utifrån en helhetsbild av situationen kunna ge rätt hjälp.

Här finns möjlighet till fördjupning som relaterar till exemplet barn som anhöriga:

Barn som anhöriga – Kunskapsguiden

Barn som anhöriga. Konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter eller avlider – Socialstyrelsen

Barn som anhöriga. Stöd till barn i förskola och skola som har svårigheter hemma –Socialstyrelsen 

Barn och unga i familjer med missbruk – Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer – Socialstyrelsen

Blyga och ängsliga barn – Socialstyrelsen

Familjeorienterat arbetssätt – Kunskapsguiden

Filmer där barn och unga berättar – Nationellt kompetenscenter anhörigas, Nka 

Ledsna barn – Socialstyrelsen

Samverkan, utveckling och föräldraskap, SUF-kunskapscentrum

Barn med erfarenhet av migration

Det finns barn och föräldrar som flytt från krigshärjade och krisdrabbade länder i andra delar av världen. Många söker skydd i Sverige tillsammans med sina familjer. Barnen och familjerna kan direkt eller indirekt ha påverkats av att byta land, kultur och språk. Barnen eller deras föräldrar kan ha varit utsatta för krig och trauman som påverkar barnens uppväxt.

Det finns också barn och unga som kommer utan sina föräldrar, så kallade ensamkommande barn. Barnen kan komma från olika länder, av olika skäl, och har skilda bakgrunder, erfarenheter och behov. En del kan ha svåra upplevelser bakom sig och fysiska och psykiska skador. De kan befinna sig i asylprocess och vet inte om de får stanna i Sverige. Socialtjänsten ansvarar för de ensamkommande barnens boende och för att de får sina behov av stöd och hjälp tillgodosedda.

Här finns möjlighet till fördjupning som relaterar till exemplet barn med erfarenhet av migration:

Ensamkommande barn och unga – Kunskapsguiden

Interkulturellt perspektiv – Kunskapsguiden

Traumamedvetet bemötande av placerade barn och unga – Kunskapsguiden

Ensamkommande barn och unga – Handbok för socialtjänsten – Kunskapsguiden

Barn med funktionsnedsättningar

Om barnet har någon form av funktionsnedsättning kan hela familjen behöva stöd. Det kan finnas behov av insatser som förebygger att omgivningen och krav inte leder till svårigheter för barnet, eller att föräldrarnas ansvar i längden blir alltför stort. Risken finns att föräldrar drabbas av stress och psykisk ohälsa. Stressen kan bero på att det är svårt att få barnet att äta tillräckligt, sova, samspela och utveckla ett ömsesidigt kommunikationssätt. För hög kravnivå och kommunikationssvårigheter kan även leda till problemskapande beteende som kan påverka familjen.

För att förebygga barns utsatthet är det viktigt med en välfungerande samverkan inom socialtjänsten och mellan socialtjänsten, skolan och hälso- och sjukvården.

Här finns möjlighet till fördjupning som relaterar till exemplet barn med funktionsnedsättning:

Vägar till förbättrad samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning – Socialstyrelsen

Behöver ditt barn stöd från samhället – Socialstyrelsen 

Samverkan för barnets bästa – en vägledning kring barns som behöver insatser från flera aktörer – Socialstyrelsen

Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning. Handbok för rättstillämpning vid handläggning och utförande av LSS-insatser – Socialstyrelsen 

Adhd – Kunskapsguiden

Barn som utmanar – Socialstyrelsen 

Barn som tänker annorlunda Barn med autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd – Socialstyrelsen 

Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning – Kunskapsguiden

Autismspektrumtillstånd – Kunskapsguiden

Bemötande i socialtjänsten – Kunskapsguiden

Samordning av stöd till barn med funktionsnedsättning – Kunskapsguiden

Våld och utsatthet hos personer med funktionsnedsättning – Kunskapsguiden

Barn i ekonomiskt utsatta familjer

Även vid ekonomisk utsatthet i familjen kan socialtjänsten särskilt behöva beakta hur barnets utveckling påverkas. När en utredning om ekonomiskt bistånd berör barn ska socialtjänsten ta hänsyn till barnets situation. Socialtjänsten ska alltid särskilt beakta barnets bästa vid åtgärder som rör barn och dokumentera på vilket sätt det har skett, oavsett om det är avgörande för beslutet eller inte.

Här finns möjlighet till fördjupning som relaterar till exemplet barn i ekonomiskt utsatta familjer.

Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten – Socialstyrelsen   

Grundbok i BBIC – Barns behov i centrum – Socialstyrelsen

Bedöma risk och behov för barn och unga som begår brott eller har annat normbrytande beteende – Kunskapsstöd för socialtjänsten – Socialstyrelsen

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar – Socialstyrelsen

Barn som anhöriga – konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter eller avlider – Socialstyrelsen

Hemlöshet – Kunskapsguiden

Barn som utsätts för våld

Våld mot barn innebär att någon gör ett barn illa, fysiskt eller psykiskt. Sexuella övergrepp är en form av våld, liksom att hota eller försumma barnet. Att tvingas uppleva våld mot andra familjemedlemmar räknas också som våld mot barnet. Våld i nära relation är en av de allvarligaste riskerna för barns hälsa och utveckling, särskilt om det samtidigt finns andra riskfaktorer. Att leva med våld äventyrar barnets psykologiska, fysiologiska och sociala utveckling. Att barnets omsorgsgivare utsätts för hot utgör en tydlig risk för posttraumatisk stress hos barn och unga, vilket ökar risken för annan psykisk ohälsa.

Alla barn som utsätts för våld påverkas och reagerar, men alla utvecklar inte symtom eller svårigheter. Att vara utsatt för våld vid många tillfällen eller att vara utsatt för många olika våldshändelser ökar risken för att barn ska utveckla en mängd olika svårigheter och symtom.

Här finns möjlighet till fördjupning som relaterar till exemplet  barn som utsätts för våld:

Barnäktenskap – Kunskapsguiden

Hedersrelaterat våld och förtryck – Kunskapsguiden

Könsstympning av flickor och kvinnor – Kunskapsguiden

Människohandel med barn – Kunskapsguiden

Sex mot ersättning – barn – Kunskapsguiden

Sex mot ersättning – vuxna – Kunskapsguiden

Våld i nära relationer – Kunskapsguiden

Våld och utsatthet hos personer med funktionsnedsättning – Kunskapsguiden

Våldsbejakande extremism – Kunskapsguiden

Om barn som utsatts för flera typer av barnmisshandel – Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Barn och unga med normbrytande beteende

Med normbrytande beteende menas här negativa, destruktiva beteenden som på olika sätt innebär överträdelser mot regler eller normer. Normbrytande beteende kan vara allt ifrån att allvarligt bryta mot föräldrars regler, skolka, snatta, stjäla, och klottra, till grövre förseelser som till exempel att slåss, hota att sexuellt ofreda andra och att plåga djur. I stort sett handlar det om alla beteenden som kan anses vara brottsliga och kriminella, men definitionen omfattar även beteenden som inte är formella lagöverträdelser utan snarare allvarliga regel- eller normbrott, såsom skolk eller att rymma hemifrån.

Normbrytande beteende hos unga utvecklas delvis på olika sätt och av olika anledningar. För en ung person kan problem i hemmiljön vara den avgörande riskfaktorn för hans eller hennes normbrytande beteende, medan det för en annan är de egna egenskaperna som väger tyngst. För ytterligare en annan kan en kombination av negativ hemmiljö och problematiska egenskaper vara anledningen till det normbrytande beteendet.

Vid missbruk och beroende av alkohol eller narkotika i ungdomsåren finns ökad risk för försämrad skolgång, antisociala och kriminella aktiviteter, minskande av sociala aktiviteter, psykiska besvär samt utsatthet för våld och övergrepp. Vid missbruk hos ungdomar samspelar ofta psykiska och sociala faktorer och påverkar missbruket. Det är vanligt att missbruk och psykiska problem förekommer samtidigt.

Här finns möjlighet till fördjupning som relaterar till exemplet barn och unga med normbrytande beteende:

Bedöma risk och behov för barn och unga som begår brott eller har annat normbrytande beteende – Kunskapsstöd för socialtjänsten – Socialstyrelsen

Barn och unga som begår brott – Handbok för socialtjänsten – Socialstyrelsen

Barn och unga som begår brott – Socialstyrelsen

Andra situationer där barn kan fara illa

I arbetet med utsatta barn och unga kan du som socialsekreterare behöva kunskap om andra situationer där barn kan fara illa, till exempel:

  • barn som utsätts för brott
  • barn i miljöer där det förekommer våldsbejakande extremism
  • barn i familjerättsliga konflikter.

Här finns möjlighet till fördjupning som relaterar till exempel med andra situationer där barn kan fara illa:

Utreda barn och unga – Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen –Socialstyrelsen 

Människohandel med barn – Kunskapsguiden

Våldsbejakande extremism – Kunskapsguiden

Mfof, Myndigheten för familjerätt och föräldraskap

Barn i vårdnadstvister/separationer – Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Brott mot barn – en film från Socialstyrelsen som ger en kort introduktion till hur socialtjänsten arbetarar när det finns misstankar om brott mot barn.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Källor:

Utreda barn och unga – Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen Socialstyrelsen, 2015.
Grundbok i BBIC – Barns behov i centrum Socialstyrelsen, 2023
Bedöma risk och behov för barn och unga som begår brott eller har annat normbrytande beteende – Kunskapsstöd för socialtjänsten Socialstyrelsen, 2020.
Barn och unga som begår brott – Handbok för socialtjänsten Socialstyrelsen, 2019.
Barn som anhöriga – konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter eller avlider Socialstyrelsen, 2013.
Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Socialstyrelsen, 2014.
Ensamkommande barn och unga – handbok för socialtjänsten Socialstyrelsen, 2020.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.