För professionen

Numera finns många olika slags familjer och olika sätt att bli förälder. Att få barn med hjälp av ägg och/eller spermier från en donator eller genom embryodonation blir allt vanligare och uppskattningsvis finns det flera tusen familjer i Sverige som bildats med hjälp av donationsbehandling.

Föräldrarna kan vara heterosexuella par, kvinnor i samkönade relationer eller ensamstående kvinnor. Även om donationsbehandling har blivit allt vanligare så väcker detta sätt att bilda familj ofta frågor och funderingar.

Du som arbetar inom socialtjänst och hälso- och sjukvård kommer troligtvis i kontakt med familjer efter donationsbehandling. Du behöver därför ha grundläggande kunskap om vad det innebär att få barn med hjälp av donation och om den lagstiftning som gäller. Barn som har blivit till genom donation i Sverige har laglig rätt att som vuxen ta reda på information om donatorn.

Sedan den 1 januari 2019 har barn som blivit till genom donation i Sverige även möjlighet att få information om andra personer som blivit till genom donation av könsceller från samma donator. För att det ska gå att få information om andra som blivit till genom donation av könsceller från samma donator måste dessa personer ha valt att få sina uppgifter antecknade i den särskilda journalen.

Socialtjänsten är också skyldig att på begäran hjälpa den som vill söka information om sitt ursprung med att ta reda på om det finns några uppgifter om donatorn och andra personer som blivit till genom donation från samma donator antecknade i en särskild journal.

Uppmuntra föräldrarna att berätta för barnet

Föräldrar kan behöva stöd i att reflektera kring och diskutera hur de ska prata med sitt barn om att deras familj bildades med hjälp av donation. Du behöver därför också kunskap om hur du kan stödja föräldrarna när det gäller att prata med barnet om sitt ursprung.

Föräldrarna kan behöva uppmuntras att prata med sitt barn och inte skjuta upp det. Ju längre de väntar desto större risk för att det inte blir av. Barnet har rätt att få veta och du som personal kan ha en aktiv roll i att motivera och stärka föräldrarna i detta

Förhoppningen är att informationen här bidrar till att du bli insatt i vad det innebär att bilda familj med hjälp av donation och utifrån detta kunna stödja dessa familjer på ett lyhört och respektfullt sätt.

Dags att prata – folder och affisch

På Socialstyrelsens webbplats kan du beställa eller ladda ner foldern Dags att prata samt en affisch med samma namn. Båda riktar sig till föräldrar och hänvisar till det här temat. Foldern och affischen är tänkta att användas på barnavårdscentraler.

Sök på Dags att prata i Socialstyrelsens publikationssök

Assisterad befruktning med donerade könsceller – nationellt kunskapsstöd

Kunskapsstödet är ett komplement till Socialstyrelsens allmänna råd om den särskilda prövning som ska göras av dem som ansöker om donationsbehandling och syftar till att vägleda hälso- och sjukvården i utredningen och bedömningen. Skriften tar även upp hur vården kan ge föräldrarna stöd i att berätta för barnet om dess genetiska ursprung.

Sök på Assisterad befruktning med donerade könsceller i Socialstyrelsens publikationssök

Att samtala med barn – kunskapsstöd

Alla kan prata med barn. Alla kan också utveckla sin förmåga att prata med barn. Socialstyrelsens kunskapsstöd Att samtala med barn ger en generell och grundläggande bas, till stöd för professionella i att samtala med barn. Kunskapsstödet riktar sig till alla som har samtal med barn inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och tandvård. Med barn avses alla under 18 år.

Sök på Att samtala med barn i Socialstyrelsens publikationssök

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Material från Socialstyrelsen