Exempel på arbetssätt med föräldralediga som får ekonomiskt bistånd

För att utveckla arbetet med föräldralediga inom verksamheten ekonomiskt bistånd presenteras här exempel på arbetssätt som förslag och inspiration. Innehållet bygger på exempel från flera verksamheter i kommuner och stadsdelar.

Arbetssätten beskriver inte färdiga metoder utan varje exempel måste anpassas till de lokala förutsättningarna. Det är också kommunen som ytterst ansvarar för att de arbetssätt som tillämpas och de förändringar som genomförs är förenliga med gällande lagstiftning.

Förväntningar och tro på den enskildes möjligheter

Flera verksamheter arbetar med synsättet att det är viktigt att förmedla tro på den enskildes möjligheter och förmågor samt att ha förväntningar på de personer de möter. Att förmedla tro på att personen kommer bli självförsörjande, även om det är ett långsiktigt mål och stötta personen i att skapa sina egna mål och planer mot försörjning, kan bidra till att öka personens chanser att gå vidare i studier eller arbete. Det är viktigt att hålla enskildas drivkrafter igång och ta tillvara personens egna kompetenser och motivation.

Öppet förhållningssätt

Handläggaren behöver ha ett öppet förhållningssätt och inte ta för givet vem av föräldrarna som ska vara föräldraledig eller att den ledige inte vill delta i någon aktivitet eller insats. Föräldrarna kanske väljer att dela på ledigheten om de önskar det, för att den andre föräldern ska kunna fortsätta sin planering. Föräldralediga kan erbjudas aktiviteter, insatser och matchas mot arbete och det är individen som själv väljer och tackar ja eller nej. 

Användning av checklistor och särskilda rutiner

En del verksamheter har tagit fram checklistor och särskilda rutiner för hur handläggarna ska arbeta. Checklistorna och rutinerna kan läggas in i verksam-hetssystemet för lätt åtkomst för handläggaren. Innehållet kan bestå av vilka krav och regler som gäller i samband med föräldraledighet, vilken information som ska lämnas inför och under föräldraledighet som exempelvis

  • att den enskilde ska informeras om att söka barnomsorg i god tid,
  • att planering ska göras inför avslutad ledighet,
  • vilka möjligheter till insatser och aktiviteter som finns i kommunen för föräldralediga
  • vilka andra bidrag som behöver sökas.

För att uppmärksamma arbetet med de föräldralediga kan handläggarna få vägledning genom ärendehandledning.

Planering mot självförsörjning

Många verksamheter arbetar med att tillsammans med den föräldralediga ta fram en plan eller justera en tidigare plan med fokus på självförsörjning för att förbereda den enskilde att så snabbt som möjligt komma ut i egen försörjning efter ledigheten. Innehållet består av hur vägen till egen försörjning ska se ut och målet kan vara mer framåtsiktande.

Målsättning att bidra till aktivitet

Ansvarsfördelningen mellan handläggaren och personen avseende vem som gör vad och när, kan skrivas in i planen gällande exempelvis arbetssökande, studier, inskrivning på Arbetsförmedlingen, förskoleplats, kontakt med studie- och yrkesvägledare, kontakt med hälso-och sjukvården och om och när tidigare insats ska återupptas. Planen ska gynna den enskilde och ha en målsättning som bidrar till aktivitet och att personen är redo att komma igång efter ledigheten. Aktiviteter och insatser som sker under ledigheten kan framgå av planen. 

Planen kan föregås av ett kartläggningssamtal för att ta reda på vad personen har för utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet, hälsa och mående samt eventuella kontakter med hälso-och sjukvården för att gemensamt individanpassa förberedelsen för rätt insats och aktivitet.

Uppföljning av planering

Flera verksamheter har uppgett att de under föräldraledigheten regelbundet har kontakt med den enskilde för att följa upp, stämma av och revidera befintlig plan eller för att planering ska finnas när ledigheten avslutas och att den enskilde har sökt förskoleplats.

Det kan finnas behov av att stämma av att aktiviteter och insatser under ledigheten fungerar. Uppföljningen sker genom personlig kontakt, telefon, mail eller genom i digitala lösningar som Skype.

Planering för föräldralediga som är arbetssökande

Flera verksamheter hänvisar den föräldraledige till särskild arbetsmarknadsenhet eller arbetsmarknadshandläggare för individanpassad arbetsmarknadsplanering. Information lämnas om vad som kan erbjudas och vilka insatser som finns tillgängliga. Handläggaren och den enskilde kan göra en kartläggning gemensamt för att upprätta en plan med individuella mål och delmål. Planen kan bland annat innehålla vad den enskilde önskar hitta för typ av arbete eller vilken utbildning hen önskar gå.

Syftet med kontakt redan under ledighetstiden är för att personen ska hinna förbereda sig för tiden efter föräldraledigheten. Det ska finnas en planering när personen åter kan stå till arbetsmarknadens förfogande så att arbetssökande eller studier kan påbörjas kort efter att ledigheten är avslutad.

Information om att ordna barnomsorg

Flera verksamheter uppmärksammar den föräldralediga innan ledigheten påbörjas och under ledigheten om möjlighet att få förskoleplats från ett års ålder och att ansökan behöver göras i god tid.

Om den enskilde har fortsatt behov av försörjningsstöd efter föräldraledigheten informeras den enskilde om ansvaret att medverka till att barnomsorg ordnas för att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande och för att kunna följa annan planering efter ledigheten. 

Senast granskad:
Källor:
Intervjuer med kommuner och stadsdelar

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter