Stöd och habilitering

Personer med autism har ofta stora behov av stöd och habilitering. Insatserna ser olika ut för personer i olika åldrar och på olika utvecklingsnivå. De ska vara individuellt utformade och riktas mot kärnsymtomen och nedsatta funktioner.

Vi ser över innehållet på sidan

Denna sida kommer snart uppdateras utifrån ny kunskap i våra nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism.

Läs Socialstyrelsens riktlinjer om adhd och autism

Personer med autism har ofta stora behov av psykologiska och medicinska insatser, socialt stöd och pedagogiska insatser. Hälso- och sjukvården och socialtjänsten ansvarar för att ge stöd och samverka, och när det gäller barn och unga även förskolan eller skolan.

Merparten av barn och unga med diagnos inom autism behöver varierande stödinsatser i perioder eller under hela uppväxten.

Utformningen av stöd ser olika ut för barn i olika åldrar och på olika utvecklingsnivå. Insatserna bör utgå från en övergripande individuell plan som tar hänsyn till

 • barnets styrkor och svagheter
 • barnets individuella behov
 • graden av autismsvårigheter
 • barnets funktionsnivå i vardagen
 • familjens behov och önskemål.

Särskild kunskap om autism hos den personal som möter barnet och föräldrautbildning är andra viktiga faktorer för att insatserna ska ha effekt.

Många vuxna med autism kan ha fungerande strategier och sammanhang utan stödinsatser. Andra har ett visst behov av stöd och en del har ett omfattande stödbehov genom hela livet.

Stödinsatser från hälso- och sjukvården

De vanligaste stödinsatserna handlar om pedagogiska insatser inklusive beteendeterapi med inriktning på träning i socialt samspel och kommunikation. Stödinsatserna kan även handla om färdighetsträning och anpassning av pedagogik och social miljö efter de svårigheter som personen med autism har.

Det är också viktigt att tidigt erbjuda stöd i form av hjälpmedel och kompensatoriska strategier för att möjliggöra en så positiv utveckling som möjligt.

Socialt stöd från kommunens socialtjänst

Personer med autism har rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Personer som har stöd enligt LSS har också rätt att få en individuell handlingsplan där alla stödinsatser ska samordnas.

LSS innehåller tio olika typer av stödinsatser varav sex av dessa är aktuella för både barn och vuxna:

 • rådgivning och annat personligt stöd
 • biträde av personlig assistans
 • ledsagarservice
 • kontaktperson
 • avlösarservice i hemmet
 • korttidsvistelse.

Två av stödinsatserna enligt LSS rör endast barn och unga:

 • korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar. 

Två av stödinsatserna enligt LSS rör endast vuxna:

 • bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 • daglig verksamhet.

Stöd i förskola och skola

Stödinsatser i förskola och skola bygger på ett psykopedagogiskt arbetssätt som är anpassat till barn och unga med autism. Insatserna har fokus på att främja utveckling, lärande och delaktighet i gemenskap med andra och riktas mot de funktionsnedsättningar som riskerar att bli hindrande för barnet i den processen.

Psykopedagogiska insatser innefattar kunskap om funktionsnedsättningen, konsekvenser i vardagen, råd och tips hur man kan hantera svårigheter i vardagen, och möjlighet att träffa andra familjer i liknande situationer.

Stöd i arbetslivet

Personer med autism kan behöva stöd i arbetslivet genom anpassade åtgärder utifrån individuella behov. Många föredrar arbetsuppgifter med fasta rutiner och en del har svårt för småprat exempelvis i kafferum eller för att hamna i oförutsägbara situationer.

Arbetsförmedlingen kan göra en utredning med fokus på den arbetssökandes förutsättningar för olika arbeten. Utredningen ligger sedan till grund för bedömning av vilka insatser och vilken sorts stöd som individen kan behöva i sitt arbetssökande och vid en anställning.

Studenthälsan

Studenter på universitet och högskolor har möjlighet att vända sig till studenthälsan med frågor som rör deras studier och hälsa. Studenthälsan erbjuder individuella stödsamtal, rådgivning och olika typer av stöd som kan underlätta i studiesituationen.

Personalen på studenthälsan har också en viktig uppgift när det gäller att uppmärksamma och känna igen autism hos ungdomar och vuxna, och vid behov även lotsa studenten vidare till en diagnostisk utredning.

Försäkringskassan

Försäkringskassans personal behöver uppmärksamma symtom som kan tyda på autism hos klienterna och informera om möjligheter till utredning inom hälso- och sjukvården.  

Utvärdering av stödinsatser

Att följa utvecklingen är viktigt för att bedöma effekten av olika stödinsatser. Den behandlande eller stödjande enheten bör regelbundet följa upp stödinsatserna. På så sätt kan man uppnå bästa resultat utifrån dagens kunskapsläge.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen. Senast granskad:
Källor:
Autism – vad är det? Om autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd, Autism- och Aspergerförbundet.
Autismspektrumtillstånd – diagnostik och insatser, vårdens organisation och patientens delaktighet, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, 2013.
Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa – en kunskapssammanställning, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, 2009.
Barn som tänker annorlunda – barn med autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd, Socialstyrelsen, 2010.
Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning – lägesrapport 2019 Socialstyrelsen, 2019.
Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS – tilläggsuppdrag avseende insatsen personlig assistans, Socialstyrelsen, 2015.
Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning – handbok för rättstillämpning vid handläggning och utförande av LSS-insatser, Socialstyrelsen, 2014.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Melja till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter