Hörselnedsättning hos barn och unga

Barn utvecklar sin kommunikation i samspel med omgivningen och olika förutsättningar påverkar barnets utveckling av talet och språket olika. För att barn med nedsatt hörsel eller dövhet ska få de bästa förutsättningarna att utveckla sin kommunikation är det viktigt att de får stöd tidigt.

En synlig funktionsnedsättning kan upptäckas tidigt när ett barn föds men det kan ta längre tid att upptäcka funktionsnedsättningar som rör hörseln eller synen.

Barn utvecklar sitt tal och språk i samspel med omgivningen och olika förutsättningar påverkar barnets utveckling av talet och språket olika. För att barn med nedsatt hörsel eller dövhet ska få de bästa förutsättningarna att utveckla kommunikation är det viktigt att de får stöd tidigt. Samspelet mellan barnet och föräldrarna stärker kommunikationen oavsett om barnet hör eller inte.

Babytecken

Användning av babytecken kan stimulera språkutvecklingen. Babytecken är en form av tecken som stöd och innebär att man förstärker vissa ord genom att teckna samtidigt som man pratar.

Skriven svenska

Barn som är döva lär sig att läsa och skriva genom att visuellt känna igen bokstavskombinationer och ord. För att förklara språkets strukturer används teckenspråket. Språkutvecklingen underlättas av att jämföra språkens olika strukturer.

Talad svenska

När det är svårt att höra vad som sägs på grund av nedsatt hörsel kan utvecklingen av talspråket påverkas. Om en hörselnedsättning diagnostiseras tidigt kan utvecklingen av talet underlättas med hjälpmedel och stöd. Eftersom hörselnedsättningar kan vara av olika slag och i olika grad varierar också möjligheten att kompensera nedsättningen med hörapparat eller kokleaimplantat. Dessa förutsättningar påverkar också utvecklingen av talspråket.

Barn med flera funktionsnedsättningar kan behöva flera sätt att kommunicera
Att kommunicera är en grundläggande mänsklig rättighet. Alla barn har rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som berör dem vilket också är viktigt för att de ska må bra. Att kunna kommunicera innebär att få möjlighet att uttrycka sina känslor och sina behov, berätta vad man varit med om, göra olika val eller påkalla uppmärksamhet.

Vi kommunicerar hela tiden med varandra: med blickar, gester, miner, ord, skratt, pauser, tecken eller bilder. Barn med flera funktionsnedsättningar har samma behov av att kommunicera, men inte samma förutsättningar som andra. Många funktionsnedsättningar påverkar de kommunikativa förmågorna. Genom att använda flera olika kommunikationssätt kan budskapet i kommunikationen bli tydligare och det blir lättare att förstå varandra. Två exempel på sätt att stödja barn med flera funktionsnedsättningar är genom

  • händelsescheman och dagsscheman som ger struktur åt dagen och bygger förförståelse
  • seriesamtal eller sociala berättelser som kan ge barnet stöd i att uppfatta sociala normer och förväntningar, att reda ut konflikter och att förstå andra människors tankar och känslor bättre.

Olika former av alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, tydliggör språket och ger goda förutsättningar för att utveckla lärandet. En variant är TAKK, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Döv eller nedsatt hörsel. Kommunikation. Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM 2019-03-22
Nedsatt hörsel. 1177 Vårdguiden 2019-03-22

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter