Publikationer

Här hittar du publikationer relaterade till temat Yrkesintroduktion för baspersonal som arbetar med personer med funktionsnedsättning. Publikationerna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap. Om du vill beställa en publikation gör du det på utgivarens webbplats.
Använd SIP – Ett verktyg för samverkan – alla över 18 år, vuxna och äldre

Kunskapsstödet beskriver när, hur, varför och med vem man ska upprätta en samordnad individuell plan, SIP.

Utgiven av: Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
Arbetsfrämjande åtgärder för personer med funktionsnedsättning som söker arbete

Arbetsfrämjande åtgärder för personer med funktionsnedsättning som söker arbete visar bland annat att Individual Placement and Support (IPS) troligtvis leder till att personer med omfattande psykiska funktionsnedsättningar får ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden oftare jämfört med andra arbetslivsinriktade stödinsatser. Kunskapsstödet är en kommentar av en systematisk kunskapsöversikt som Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har granskat.

Utgiven av: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU
Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS(pdf)

Handboken behandlar regelverket som rör insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt LSS.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner – kunskapsstöd till verksamheter för personer med funktionsnedsättning(pdf)

Kunskapsstödet handlar till största del om hur de personer som får stöd, service eller omsorg kan bli delaktiga och få inflytande över insatsernas genomförande.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Granskning av kommuners arbete med våld i nära relationer

Rapporten redovisar ett regionalt projekt med fokus på 14 kommuners arbete med ärenden som berör vuxna som varit utsatta för våld i nära relation och barn som bevittnat våld. Syftet var att bidra till en rättssäker handläggning av dessa ärenden och förbättra förutsättningar för enskilda att få tillräckligt stöd och skydd.

Utgiven av: Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Guide till handböcker och annat stöd för den sociala barn- och ungdomsvården(pdf)

I den här guiden hittar du Socialstyrelsens mest centrala publikationer för den sociala barn- och ungdomsvården. Guiden ska underlätta för dig när du söker vägledning för hur du ska handlägga eller dokumentera i ett ärende. Den förklarar också olika juridiska dokument som du kommer i kontakt med i ditt arbete.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Handbok för Öppna jämförelser socialtjänst

En kortare version av Handbok för öppna jämförelser socialtjänst. Ett sammanfattande stöd i att förstå de bakomliggande orsakerna till resultaten i Öppna jämförelser, men även i tolkningen av andra nyckeltal.

Utgiven av: Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
Handbok till (SOSFS 2011:9): Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Individens behov i centrum, IBIC

Individens behov i centrum, IBIC, är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för dig som arbetar med personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Utgiven av: Socialstyrelsen
Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) – meddelandeblad(pdf)

Den 1 januari 2012 trädde Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i kraft. Meddelandebladet handlar om denna nya föreskrift.

Utgiven av: Socialstyrelsen

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter