Om yrkesintroduktion

Personer med funktionsnedsättning har rätt till insatser av god kvalitet. Att personalen har rätt kompetens är en viktig förutsättning för att de ska kunna bidra till en god kvalitet i stöd, service och omsorg. Därför är det viktigt att arbetsgivaren kan erbjuda en bra yrkesintroduktion.

Personer med funktionsnedsättning har rätt till insatser av god kvalitet. Stöd, service och omsorg ska kompensera för de svårigheter och hinder som funktionsnedsättningen medför. För att uppnå målen med insatserna ställs särskilda krav på kompetens hos personalen. Arbetsgivaren ansvarar för att rekrytera personal med rätt kompetens och att ge en bra introduktion till de nyanställda.

Stöd till yrkesintroduktion på Kunskapsguiden

Stöd till yrkesintroduktion på Kunskapsguiden riktar sig framför allt till dig som ansvarar för yrkesintroduktion till personal som ger ett brukarnära stöd i verksamheter enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Kunskapsguiden ger en samlad bild av vad som kan ingå i ett introduktionsprogram. Materialet är tänkt att ge inspiration och underlätta för kommunerna när de planerar för introduktion av nyanställd personal inom stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning. Innehållet kan med fördel även användas av dig som är handläggare eller söker kunskap inom området.

Varför är yrkesintroduktionen så viktig?

Insatser till personer med funktionsnedsättning måste vara anpassade till den enskildes behov och livssituation. Insatserna ges i skiftande miljöer och ofta i den enskildes hem där uppgifterna varierar. En person kan ha flera olika insatser som beviljats utifrån en helhetssyn vilket kan vara en utmaning för de som utför insatserna. Viktiga begrepp i sammanhanget är flexibilitet, samordning och kontinuitet.

Att personalen har rätt kompetens är en viktig förutsättning för att de ska kunna bidra till en god kvalitet i stöd, service och omsorg. Därför är det viktigt att arbetsgivaren kan erbjuda en bra yrkesintroduktion.

Uppdrag och ansvar, inom aktuellt tema

Arbetsgivaren ansvarar för att personalen har rätt kompetens att utföra sitt uppdrag
Både i SoL och LSS finns bestämmelser om att personal inom socialtjänsten och stöd och service behöver ha den utbildning och erfarenhet som krävs för att utföra uppgifterna.

Personal inom stöd, service och omsorg har en varierande bakgrund vad gäller utbildning och erfarenhet liksom språkförutsättningar. Utan specifik och rätt kompetens kan stödet i värsta fall motverka sitt syfte. Mot den bakgrunden är en strukturerad introduktion för nyanställd baspersonal en mycket viktig del för att ge ett gott stöd och en god service och omsorg samt uppnå kompetens och stabilitet i verksamheten, Det är arbetsgivaren som ansvarar för att personalen har rätt kompetens att utföra sitt uppdrag.

Allmänna råd om kunskaper hos baspersonalen

I Socialstyrelsens allmänna råd 2014:2 finns rekommendationer om lämplig utbildning, erfarenhet och förmågor hos baspersonalen inom funktionshinderområdet. I de allmänna rådens beskrivning av kompetensbehov finns även en språklig aspekt.

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning, SOSFS 2014:2 (pdf)

Introduktion i två huvudsakliga delar

Introduktion för nyanställd baspersonal kan med fördel delas upp i två delar – arbetsplatsintroduktion och yrkesintroduktion:

 • Arbetsplatsintroduktionen avser delar kopplade till den specifika arbetsplatsen och lokala förhållanden. Exempelvis hantering av nycklar, larm och brandsäkerhet, verksamhetens dokumentationssystem, samt viss kännedom om kommunens organisation och andra lokala förutsättningar.
 • Yrkesintroduktionen fokuserar på de olika delarna i yrkesrollen, mötet med den enskilde i verksamheten och personens individuella behov. I introduktionen ingår även information om aktuella samverkanspartners för att nå en helhetssyn.

Kunskaper och förmågor är en färskvara och varje verksamhet behöver ha en plan för både arbetsgruppens och enskilda medarbetares kompetensutveckling. Valda delar av informationen som ges vid introduktionen bör följas upp och till viss del repeteras. Dessutom bör personalen vid behov få fortbildning och handledning för att upprätthålla sina kunskaper och förmågor. Personalen bör även få möjlighet att följa kunskapsutvecklingen på området.

Exempel på introduktionsprogram från fyra kommuner

Förutsättningar och behov styr hur kompetensutveckling och introduktion av nyanställd personal planeras och genomförs i landet. Introduktionsprogrammen som lyfts här har tagits fram i egen regi eller i samverkan med andra. Gemensamt för kommunerna är att de har satsat på både kompetensutveckling och ökad stabilitet i verksamheten. Tanken är att exemplen från Enköping, Eskilstuna, Gävle och Umeå kan väcka idéer och ge inspiration.

Enköping

Kommunen arbetar utifrån Enköpingsmodellen med nyckelbegrepp som salutogent förhållningssätt vilket innebär att de fokuserar på det friska och det som fungerar. De utgår från den enskildes rätt till vård och omsorg på sina egna villkor samt rätt att få skrifter och samtal på ett sådant sätt så att man förstår.

Enköping delar upp introduktionen i två delar – introduktionsutbildning och introduktion på arbetsplatsen. Introduktionsutbildning sker vid tre tillfällen á tre timmar. Den innehåller bland annat olika dilemman, värderingsövningar, informationsfilmer och egenutvecklat informationsmaterial. Genom olika övningar får personalen exempelvis reflektera över vad ett salutogent och professionellt förhållningssätt innebär i praktiken. Introduktionen utvecklas genom utvärderingsenkäter och kontinuerliga uppföljningsmöten och utbildningstillfällen för handledare.

Enköpings introduktion och Enköpingsmodellen (pdf)

Eskilstuna

Eskilstuna kommun har sedan länge satsat på kompetens hos personalen som arbetar inom funktionshinderomsorgen. Verksamheterna har ett uttalat pedagogiskt arbetssätt och utvecklingsledare samt utvecklare som ger personalen stöd i kvalitetsarbetet. Enheterna har en kvalitetssäkringssamordnare som driver frågor samt ser till att brukarna får de stöd de har rätt till.

Kommunen har tagit fram en introduktionsutbildning som har utvecklats till en basutbildning. En del av syftet med utbildningen är att personalen ska kunna följa den röda tråden från inledning av uppdraget till uppföljning av insatsen. Utgångspunkten är goda hållbara möten. Basutbildningen omfattar bland annat:

 • Organisation: beskrivning av vård- och omsorgsförvaltningen, uppdrag, aktuell lagstiftning och HSL och den röda tråden.
 • ILS: Det integrerade ledningssystemet, uppdragsbeskrivning, egenkontroll, processkarta och medarbetarnas förbättringsförslag.
 • Värdegrund med olika övningar: värdegrund och bemötande, Psykiska funktionsnedsättningar: bakgrund, definition, kommunens insatser. Det ingår även att utbilda brukaren i de egna funktionsnedsättningarna.
 • Systematiskt arbetssätt utifrån en evidensbaserad praktik, via PUFF-snurra vilket står för planera, utföra, följa upp och förbättra.

Eskilstunas introduktion och pedagogiska arbetssätt (pdf)

Gävle

Vid enheten för daglig verksamhet, EDV, i Gävle är utgångspunkten det pedagogiska arbetssättet som hjälper till att ge rätt stöd så att enskilda brukarna kan utveckla sina förmågor och färdigheter. Stöd från handledare och coacher leder för vissa brukare till någon form av anställning eller praktikplats.

Introduktionsprogrammet för personalen vid EDV syftar till att underlätta den nyanställdes övergång till nya arbetsuppgifter, arbetskamrater och arbetsmiljö. I introduktionsprogrammet ingår följande områden:

 • Organisationen i Gävle Kommunen
 • Lagstiftning
 • Mål och styrdokument
 • Policydokument
 • Samverkansavtalet
 • Anställningsinformation
 • Uppdraget utifrån yrke: genomgång av uppdraget, dokumentation, handledning, riktlinjer vid hot och våld, rapportering av lex Sarah och Lex Maria, läkemedelshantering, tillbuds- och arbetsskaderapportering
 • Bemötande, värdegrund, förväntningar, attityder och förhållningssätt.

Introduktionen innehåller även checklista för de olika delarna och det finns rutin för uppföljning av introduktionen.

Gävles introduktion och pedagogiska arbetssätt (pdf)

Umeå

I Umeå kommun vilar funktionshinderomsorgen på grunder som medarbetarskap, ansvar och engagemang. Kommunen har tagit fram en gemensam beskrivning som de kallar medarbetarskap i Umeå kommun. Personalen ska känna igen sig oavsett i vilken verksamhet de arbetar, menar ledningen. Budskapet är: vi tar alla ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma arbetet.

Umeå har satsat stort och tagit fram en heltäckande basutbildning som även omfattar introduktion av nyanställda. Basutbildningen tar 39,5 timmar och introduktionsutbildningen 11 timmar att genomföra. En central del av utbildningen är utveckling av arbetslaget.

Det är oftast den kortare introduktionen på 11 timmar som gäller. Studiematerialet är uppdelat i fem olika områden med tillhörande studiehäften och kompletterande filmer:

 • Dokumentation
 • Lagstiftning
 • Funktionsnedsättningar och dess konsekvenser
 • Bemötande och förhållningssätt
 • Kommunikation.

Materialet för basutbildningen ligger på kommunens intranät. Till de olika blocken finns filmer men även studiehäften. Både syfte och mål med varje block finns beskrivet samt tillvägagångssätt.

Umeås introduktion och pedagogiska arbetssätt (pdf)

Guide till webbaserat stöd om yrkesintroduktion

Guiden hjälper dig att snabbt få en bild av det webbaserade stödet om yrkesintroduktion. Du får information om temat i korthet, om struktur och innehåll och hur det kan användas.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:

Källor:

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9. Socialstyrelsen.
Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Socialstyrelsen 2012.
Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning, SOSFS 2014:2. Socialstyrelsen.
Socialtjänstlagen, SoL.
Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning, LSS.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter