M.I.N.I. – stöd för diagnostik vid psykisk ohälsa inom primärvården

M.I.N.I. är ett strukturerat intervjuverktyg som kan användas i diagnostik vid psykisk ohälsa. Om M.I.N.I. används som komplement till det patientcentrerade samtalet kan diagnostiken förbättras.

M.I.N.I. är ett strukturerat intervjuverktyg som underlättar insamling av information om psykiska symtom och kan användas som ett hjälpmedel i en diagnostisk process. Om M.I.N.I. används inom primärvården som ett komplement till eller en integrerad del i det patientcentrerade samtalet kan den symtombaserade diagnostiken förbättras. Därmed skulle fler patienter kunna få en bättre anpassad behandling. Socialstyrelsen har därför tagit fram ett utbildningsmaterial och ett informationsmaterial som förtydligar hur M.I.N.I. kan användas i primärvården.

Utbildningsmaterialet vänder sig främst till läkare inom primärvården, men kan vara intressant även för andra som vill lära sig mer om M.I.N.I.

Informationsmaterialet vänder sig till verksamhetschefer inom primärvården och övrig ledning inom hälso- och sjukvården samt till patienter.

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterialet fokuserar på M.I.N.I. som stöd vid diagnostik av psykisk ohälsa i primärvården. Materialet kan användas i utbildning om M.I.N.I. på arbetsplatsen. Det består av tre filmer och ett seminarieunderlag.

En utbildning om M.I.N.I. kan läggas upp så här:

  1. Deltagarna tar del av de tre filmerna, var för sig eller i grupp. Det tar sammanlagt cirka 25 minuter.
  2. Deltagarna genomför seminarium 1, som också innehåller en övningsuppgift. Seminariet tar cirka 2–2,5 timmar.
  3. Varje deltagare genomför en M.I.N.I.-intervju med 2–3 patienter.
  4. Deltagarna genomför seminarium 2. Seminariet tar cirka 1–1,5 timme.

Utbildningen kräver ingen lärare, men det kan vara bra om en deltagare tar på sig rollen att leda samtalet i seminarierna.

M.I.N.I för studier om adhd

Utbildningsmaterialet om M.I.N.I. utgår från M.I.N.I.-formuläret version 7.0. Formuläret har dock reviderats och det är nu version 7.0.1 som gäller. Revideringen innebar att formuläret kompletterades med en modul om adhd. Denna modul behandlas inte i utbildningsmaterialet. Innan du laddar ner formuläret måste du ta del av och godkänna villkoren för att använda M.I.N.I. version 7.0.1. Kontakta Christer Allgulander för mer information: christer.allgulander@neuro.uu.se

Formuläret M.I.N.I för studier om adhd, version 7.0.1

Informationsblad om M.I.N.I. – till ledningen

Informationsblad om M.I.N.I. som riktar sig till verksamhetschefer inom primärvården och övrig ledning inom hälso- och sjukvården (uppdaterad 2016-06-30).

Informationsblad om M.I.N.I. – till patienter

Informationsblad om M.I.N.I. som riktar sig till patienter inom primärvården. Informationsbladet kan skrivas ut och spridas till patienter via exempelvis vårdcentralens anslagstavla.

Seminarieunderlag om M.I.N.I.

Seminarieunderlaget ger förslag på hur två seminarier om M.I.N.I. kan läggas upp med utgångspunkt i bland annat de tre filmerna. Det ena seminariet bygger delvis på patientfall från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. Du kan ta del av patientfall på SBU:s webbplats. Skriv gärna ut seminarieunderlaget som dubbelsidig A4.

Seminarieunderlag om M.I.N.I.

Diagnostik av förstämningssyndrom – patientfall – SBU

Psykisk hälsa och ohälsa

Här finns en introduktion till området psykisk hälsa och ohälsa, med länkar till de myndigheter och andra aktörer som har ansvar för området. Du hittar också alla de teman på området som finns på Kunskapsguiden.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Socialstyrelsen.
Diagnostik och uppföljning av förstämningssyndrom. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.