Faser i en implementeringsprocess

Implementeringsprocessen går att beskriva som fyra faser: behovsinventering, införande, användning och vidmakthållande.

Implementeringsprocessens fyra faser:

 1. Behovsinventering
  Förändringsarbete bör starta med en inventering av vilket behov man har av nya metoder. Identifiera vilka förändringsbehov som finns och välj det bästa sättet att tillgodose dessa behov. Målet med en implementering måste vara så tydligt att det inte missförstås. Dessutom ska målet kunna mätas i en uppföljning.

 2. Införande av metoden
  Nästa steg är att säkra nödvändiga resurser, till exempel lokaler, tid, nytt material och utbildning för personalen. För att förändringsarbetet ska bli en tydlig process behöver det förankras i organisationen. En del i förankringsprocessen är att skapa enighet om målen. Det är viktigt att förankra behovet av förändring även inom andra delar av organisationen än den direkt berörda. Det är också viktigt att den valda metoden överensstämmer med organisationens uppdrag och värderingar.

  Grundläggande frågor som behöver tydliggöras i förankringsarbetet är: Varför, på vilket sätt, vilka berörs, vilka resurser finns respektive behövs, vad krävs av mig, vad krävs av organisationen samt vilka potentiella hinder och framgångsfaktorer finns?

 3. Användning av metoden
   Varje metod innehåller delar som utgör essensen i metoden, så kallade kärnkomponenter. En viktig del i implementeringen av en ny metod är att använda kärnkomponenterna på det sätt som är avsett. När medarbetarna följer den nya metodens anvisningar och använder kärnkomponenterna såsom det var tänkt, säger man att de är metodtrogna. Bara om kärnkomponenterna används på rätt sätt kan man hävda att metoden har implementerats korrekt. För att förhindra att en metod används på ett felaktigt sätt är det bra med en integrerad och löpande handledning i den ordinarie verksamheten.

  Tre viktiga faktorer för att förändringsarbetet ska lyckas är kompetens hos användarna, en stödjande organisation och ett effektivt ledarskap. Tillsammans med metodtrohet skapar dessa faktorer bättre förutsättningar för att den nya metoden används som det var avsett. Därmed ökar sannolikheten för att verksamheten kommer målgruppen till godo.

 4. Vidmakthållande av metoden
  När mer än hälften av de professionella använder den nya metoden på det sätt som avsetts kan man tala om att metoden är implementerad. För att uppnå och vidmakthålla ett klientsäkert arbete behöver man följa arbetet, och kunna skilja på problem eller förbättringsbehov som beror på implementeringsprocessen, på metoden i sig eller på kompetens, organisation och ledarskap. Detta för att undvika att förkasta hela metoden om en del av den är dålig.

Om implementering

Den här texten är hämtad från broschyren Om implementering som är utgiven av Socialstyrelsen.

Metodguiden – Socialstyrelsen

I Metodguiden samlar Socialstyrelsen bedömningsmetoder och insatser som är aktuella för socialt arbete i Sverige. Att en metod finns med i Metodguiden innebär inte att Socialstyrelsen rekommenderar den metoden framför andra. Syftet med guiden är att ge objektiv och transparent information till verksamheter som vill bedriva en evidensbaserad praktik.

Faktagranskad av: Socialstyrelsen Senast granskad:
Källor:
Om implementering Socialstyrelsen, 2012.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Kunskapsguidens nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Mejla till oss

Skicka ett mejl till nyhetsbrev.KG@socialstyrelsen.se och skriv att du vill bli tillagd som prenumerant.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter